Jan 17

Конференция в Будапеща

Академичен живот Comments Off on Конференция в Будапеща
Оригинален текст на поканата

Катедра „Славистика” към Будапещенския Е L Т Е университет “Лоранд Йотвьош”
със съдействието на Българския културен форум организира

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА
“НАУЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ НА БЪЛГАРИСТИКАТА ДНЕС”

по случай 60-годишнината от основаването на специалността “Българска филология ” в
Будапещенския университет
Предвиждат се следните четири секции:

  • Езикознание
  • Литературознание
  • Българите в Унгария
  • Културология

Конференцията ще се проведе на 28 и 29 април 2014 г. в катедра „Славистика” към Будапещенския университет.
Работни езици – български и унгарски.
За участие в конференцията е необходимо:
изпращане на заявка за участие и резюме (до 200 знака) до организаторите, e-mail адрес: konferencia.budapest@gmail.com
заплащане на такса за правоучастие при регистрация на място в размер на: 7500 форинта (при сегашния курс – около 25 евро).

Таксата включва материали от конференицията, кафе-паузи и коктейл. Разходите по пътуването и престоя са за сметка на участниците в конференцията или на командироващата институция.
Краен срок за подаване на заявките и резюметата – 15 март 2014 г.
Най-късно до 30 март 2014 г. ще бъдете информирани дали Вашата заявка за участие е одобрена.
За подробна информация може да се обърнете към организаторите на конференцията по е-mail:
konferencia.budapest@gmail.com
Сайт на конференцията: тук
Организатори на конференцията:
Гл. ас. д-р Мария Дудаш
Гл. ас. д-р Кристина Менхарт
Гл. ас. д-р Наталия Няголова

Заявка

Jan 17

Програма „Еразъм+”

Академичен живот Comments Off on Програма „Еразъм+”

Виж също тук.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2013

EAC/S11/13 Програма „Еразъм+”

Комисията взе решение да публикува настоящата покана за представяне на предложения, за да позволи безпроблемното изпълнение на програмата и за да даде възможност на потенциалните бенефициенти на безвъзмездни средства от Европейския съюз своевременно да подготвят предложенията си.

В случай на значителни изменения на основния акт от европейските законодатели, възлагащият орган си запазва правото да се откаже от настоящата покана за представяне на предложения или да я отмени и да стартира други покани с различно съдържание и съответни срокове за представяне на предложения.

Въведение и цели

Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Регламента на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм+” – Програмата на Съюза за образование, обучение, младеж и спорт.

Програмата обхваща периода от 2014 г. до 2020 г. Специфичните цели на програмата „Еразъм+” са изброени в членове 5,11 и 16 от регламента.

Действия

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+”:

Ключово действие 1 (КД 1) — Мобилност с учебна цел на физически лица

—   Мобилност на физически лица в областта на образованието, обучението и младежта

—   Съвместни магистърски степени

—   Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

Ключово действие 2 (КД 2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

—   Стратегическо партньорство в областта на образованието, обучението и младежта

—   Алианси на познанията

—   Секторни алианси на уменията

—   Изграждане на капацитет в областта на младежта

Ключово действие 3 (КД 3) — подкрепа за реформиране на политиката

—   Структуриран диалог: Среща между младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

Действия „Жан Моне”

—   Ръководители на катедри по програмата „Жан Моне”

—   Модули „Жан Моне”

—   Центрове за върхови постижения „Жан Моне”

—  Жан Моне подкрепа за институции и сдружения

—  Мрежи „Жан Моне”

—   Проекти „Жан Моне” Спорт

—  Партньорства за сътрудничество в областта на спорта

—   Европейски спортни събития с нестопанска цел 3. Допустимост

Всички публични или частни органи, които развиват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програмата „Еразъм+”. Освен това групи от млади хора, които осъществяват работа с младежта, но не непременно в контекста на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за мобилност с учебна цел за млади хора и за лица, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта. Програмата „Еразъм+” е открита за участие на следните държави

Следните програмни държави могат изцяло да участват във всички действия по програмата „Еразъм+”:

—  28-те държави-членки на Европейския съюз,

—  държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия

—  страни-кандидатки за членство в ЕС: Турция, бивша югославска република Македония

—  Конфедерация Швейцария

С изключение на действията „Жан Моне”, които са отворени за кандидатстване от страна на висши учебни заведения от цял свят.

—            Участието на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия подлежи на решение на Съвместния комитет на ЕИП. Ако към момента на вземането на решението за отпускане на безвъзмездни средства регламентът за „Еразъм+” не е включен в Споразумението за ЕИП, участниците от тези държави няма да получат финансиране, нито ще бъдат взети предвид по отношение на минималния размер на консорциумите/партньорствата.

-Участието на Турция и бивша югославска република Македония в настоящата покана за представяне на предложения зависи от подписването на меморандум за разбирателство между Комисията и компетентните органи на всяка от тези държави. Ако към момента на вземането на решението за отпускане на безвъзмездни средства меморандумът за разбирателство не е подписан, участниците от съответната държава няма да получат финансиране, нито ще бъдат взети предвид по отношение на минималния размер на консорциумите/ партньорствата.

—            Участието на Конфедерация Швейцария зависи от сключването на двустранно споразумение, което трябва да бъде сключено с тази държава. Ако към момента на вземането на решението за отпускане на безвъзмездни средства двустранното споразумение не е подписано, участниците от Конфедерация Швейцария няма да получат

финансиране, нито ще бъдат взети предвид по отношение на минималния размер на консорциумите/ партньорствата.Освен това, някои действия по програмата „Еразъм+” са отворени за участие за организации от страни-партньори.

Критерии за възлагане

Кандидатурите за действията, включени в настоящата покана за представяне на предложения, ще бъдат оценявани съгласно следните критерии:

Ключово действие 1, ключово действие 3, спорт (европейски спортни събития с нестопанска цел):

—  значение на проекта,

—  качество на замисъла и изпълнението на проекта,

—  въздействие и разпространение.

Ключово действие 2 — „Жан Моне”, спорт (партньорства за сътрудничество в областта на спорта):

—  значение на проекта,

—  качество на замисъла и изпълнението на проекта,

—  качество на екипа на проекта и на договореностите за сътрудничество,

—  въздействие и разпространение.

Моля, вж. Насоките на програмата „Еразъм+” за повече подробности за това как се прилагат за конкретните действия критериите за отпускане на безвъзмездни средства.

Бюджет и продължителност на проектите

Общият бюджет, предназначен за настоящата покана, възлиза на 1 507,3 млн. EUR.

Образование и обучение: 1 305,3 млн. EUR

Младеж: 174,2 млн. EUR

„Жан Моне”: 11,2 млн. EUR

Спорт: 16,6 млн. EUR

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.

Срок за подаване на заявленията

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12,00 часа (на обяд), брюкселско време

Ключово действие 1

Мобилност на физически лица в областта на образованието, обучението и младежта (всички) – 17 март 2014 г.

Мобилност на физически лица само в областта на младежта – 30 април 2014 г.

Мобилност на физически лица само в областта на младежта – 1 октомври 2014 г.

Съвместни магистърски степени – 27 март 2014 г.

Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба – 3 април 2014 г.

Ключово действие 2

Стратегическо партньорство в областта на образованието, обучението и младежта (всички) – 30 април 2014 г.

Стратегическо партньорство само в областта на младежта – 1 октомври 2014 г.

Алианси на познанията/Секторни алианси на уменията – 3 април 2014 г.

Изграждане на капацитет в областта на младежта – 3 април 2014 г., 2 септември 2014 г.

Ключово действие 3

Среща между младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения в областта на младежта – 30 април 2014 г., 1 октомври 2014 г.

Действия „Жан Моне”

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти – 26 март 2014 г.

Действия в областта на спорта

Партньорства за сътрудничество в областта на спорта -15 май 2014 г. Европейски спортни събития с нестопанска цел – 14 март 2014 г., 15 май 2014 г.

Моля вж. Насоките на програмата „Еразъм+” за повече подробности относно подаването на заявления.

Пълна информация

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, могат да бъдат намерени в Насоките на програмата „Еразъм+” на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/

Насоките на програмата „Еразъм+” представляват неразделна частот настоящата покана за представяне на предложения и условията за участие и финансиране, посочени в тях, се прилагат изцяло към настоящата покана за представяне на предложения.