Как да ползваме бази данните

Свободен достъп

ScienceDirect
Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки
www.sciencedirect.com

ProQuest
Пълнотекстова база данни в областта на бизнеса, икономиката, хуманитарните науки и др.
www.proquest.com

Scopus
База данни, съдържаща реферати и библиографии от над 16 000 списания, осигурявайки широко интердисциплинарно покритие.
www.scopus.com

ISI knowledge

Реферативна база данни в областта на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Патентна информация, фактографска база данни за информетричен и наукометричен анализ.
www.isiknowledge.com

НАЦИОНАЛНИТЕ ЛИЦЕНЗИ ЗА ДОСТЪП ДО НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
В ДИГИТАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ НА ПЛАТФОРМИТЕ

Comments are closed.