Полезна информация

1. Езикова политика

По-голямата част от участващите в мобилността студенти от Филологическия факултет са завършили езикови и хуманитарни гимназии с интензивна езикова подготовка, приети след успешно положен изпит по чужд език и имат много добра езикова компетентност.

Заминаващи студенти: Студентите в различните специалности се приемат с вариращо входно езиково ниво от В1-2 (ДЗИ) до С1 (изпит на ПУ), но след първи курс – когато могат да участват в кампания за кандидатстване по “Еразъм” – са покрили целогодишен курс по практически чужд език с унифициращо ниво, т.е. самостоятелно владеене или достатъчна степен на владеене. При процедурата за подбор на кандидатите се отчита като маркер за езиковата им компетентност оценката (оценките) от ежегодните изпити по език (писмен и устен), заложени в академичната справка. С оглед на придобиване на междукултурни компетентности, студентите с водещ език английски могат да участват в курс по “Компютърно-медиирана интеркултурна комуникация” с гл. ас. М. Кацарска като част от обучението си, или получават индивидуални консултации със същата цел след като бъдат одобрени. Подобни междукултурни тренинги се организират и провеждат от университетски преподаватели и чужди лектори чрез Центъра за езици и интеркултурна комуникация.

Пристигащи студенти: Предвид разнообразието от специалностите им, студентите могат да бъдат акомодирани в разнообразие от езикови нива според нуждите им и регистрирано чрез входен тест входящо ниво – от В1 до С2.

Участващите в мобилността преподаватели от факултета притежават много добри езикови умения по няколко западни езика и по принцип не се нуждаят от езикова подготовка.

За всички останали случаи с цел повишаване на езиковата компетентност Центърът за чуждоезиково обучение и интеркултурна комуникация провежда специализирани курсове по чужди езици и дава възможност за получаване на международни сертификати.

На всички се предоставя допълнителна информация за езикови курсове и в университета на страната-домакин.

 

2. Интернет връзки:       

Център за езици и междукултурна комуникация

Учебен план на специалност Славянска филология

Учебни планове по специалности /Programmes

 

3. Научно ръководство и консултации за заминаващи български студенти и пристигащи чуждестранни студенти и преподаватели:

Филологическият факултет осигурява  научни консултации от високо квалифицирани преподаватели (доктори и хабилитирани преподаватели) в областта на езикознанието, литературата и интеркултурната комуникация, членове на научни комисии и съвети на чуждестранни университети.

Стартира с КСК и Дните на отворените врати, когато се  представят възможностите за обучение в  страните – партньори по програма ЕРАЗЪМ.

Включва:

  • За българските и чуждестранните студенти – запознаване с условията на организация на учебния процес и даване на предварителна информация за изучаваните дисциплини в съответния университет, консултации при изготвянето на индивидуалния им учебен план, подкрепа при съгласуване на избраната учебна дейност, посещавани лекции и упражнения в университета-домакин, с учебната дейност в ПУ (акцентира се върху  правилния подбор на дисциплините  с оглед полезността и съвместимостта им с учебния план на нашата институция); запознаване с културните различия, техническа и психологическа подготовка, подпомагаща по бърза адаптация в новата културна среда, логистична подкрепа.
  • Информационни срещи (общофакултетски и по специалности), посветени изцяло на спецификата и възможностите на университетите от приемащата страна, необходимите документи и срокове за кандидатстване, условията и правилата за подбор на кандидатите.
  • Индивидуални или групови консултации при избор на подходящи дисциплини за заминаващи български студенти и чуждестранните студенти и преподаватели; за подготовка на документация, отчети, превод  и специфика на езика на деловото общуване; за възможностите и начините за признаване на престоя в чужбина и на ECTS; практически насоки относно настаняване, финансиране, разходи по пребиваване, визови разпоредби, разрешителни за работа, застраховки; за културните  различия и организацията на студентския живот;
  • Популяризиране на примери на добри практики чрез организиране на срещи и беседи с успешни участници в Еразъм от предишни години с цел оказване на съдействие за ефективно интегриране в приемащата среда
  • Популяризиране на ползите и предизвикателства за участващите в мобилността чрез обвързване на мобилността с конкретни учебни резултати
  • Редовна комуникация с Еразъм координаторите от приемащата страна.

По отношение на пристигащите студенти дейността е реципрочна, с оглед подбор на конкретни дисциплини,  както и предоставяне на всякакъв вид информация относно учебния процес и конкретна помощ при решаване на възникнали проблеми.)

Пристигащи и заминаващи – имат срещи-консултации с катедрените координатори през целия период на мобилността (лице в лице и дистанционно).

Пристигащите студенти установяват официален контакт и с академичните съветници в специалностите, чиито часове посещават. Те са свързани и с груповите отговорници в съответната група/курс, в които имат най-много часове (предвид непълното съответствие между учебните планове на приемащата и изпращащата институции, студентите най-често посещават часове в различни курсове от местната програма). Освен това чрез катедрения отговорник по “Еразъм” (който пази база данни от предходни години) студентите се свързват с предишни ползватели на същите мобилности, за допълнителна информация относно ежедневието и логистиката на престоя.

За преподавателите важат същите консултации с отговорника на Катедрата, като в случаите на гост-преподаватели, отговорникът има грижа да осъществи контакт с колегите в пряката научна област на гост-преподавателя за осъществяване на пълноценен преподавателски и академичен престой.

В случаите на заминаващи преподаватели в Катедрата съществува база данни с доклади от предишни посещения на колеги от Катедрата в съответната приемаща страна, в които е описана логистиката по престоя и са предоставени информационни материали за мястото на престоя.

 

4. Мерки за подкрепа, насърчаване и признаване на мобилностите за обучение /стаф/

Наборът от възможности за подкрепа и насърчаване на мобилността  за преподавателско обучение включва: запознаване с условията и организацията на учебния процес в съответния университет; оказване на посредничество при установяване на необходимите контакти между преподавателите от факултета и колегите от чуждестранните университети с цел по-добрата предварителна организация на пребиваването им; зачисляване на индивидуални-консултанти за: (а) изследователска работа в местни библиотеки и архиви; (б) използване на нови технологии и продукти в превода; (в) използване на нови технологии в преподаването на чуждия език (посещения и срещи в държавни и частни езикови школи); организиране на езикови курсове; запознаване с историята и народопсихологията на приемащата странам; психологическа подготовка и изграждане на умения за работа в екип.

Comments are closed.