Учене

Учебен процес – учебният процес включва лекции, упражнения, семинарни занятия, самостоятелна подготовка, теренна работа, учебни екскурзии, практики.

Учебен план – документ, който съдържа изучаваните дисциплини, техния хорариум, кредитите и формата на изпитване.

Хорариум – разпределение на броя на часовете за дейностите по учебния план.

Учебна програма – за всеки изучаван предмет преподавателят съставя учебна програма с темите, които ще се изучават, списък на литературата по тези теми и изискванията си за формата на подготовка на студентите, както и за формата на проверка на знанията и уменията.


Comments are closed.