Европейска квалификационна рамка

Европейска квалификационна рамка (пълен текст)

ЕКР ще се състои от три основни елемента:
•    Централно място ще има набор от общи препоръчителни точки, отнасящи се до резултатите от ученето, поместени в структура от 8 степени.
•    Тези препоръчителни нива ще се поддържат от редица средства и инструменти, отнасящи се до индивидуалните нужди на гражданите (една интегрирана европейска система за трансфер и натрупване на кредити за учене през целия живот; инструментариума Европас, базата данни Плотеус за възможностите за учене).
•    ЕКР ще включва също редица общи принципи и процедури, осигуряващи насоки за сътрудничество между заинтересованите страни на различни равнища, съсредоточавайки се върху осигуряване на качеството, валидирането, ориентирането и ключовите компетенции.


Държавните институции трябва да определят как да свържат квалификациите в различните страни към ЕКР. От гледна точка на ЕКР, оптималният подход ще бъде всяка страна да създаде единна Национална рамка на квалификациите и да свърже тази Национална рамка с ЕКР. Отчитайки богатото разнообразие на системи за образование и обучение и техните етапи на развитие, всяка страна трябва да започне действия за свързване на съществуващите квалификационни структури и системи (единна национална рамка или разнообразни системи от квалификации) с ЕКР.

Comments are closed.