Нови програми 2012

НОВИ 25 МЛН. ЛВ. БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
15 ноември 2011 г.

На 15 ноември 2011 г. по предложение на Министерството на образованието, младежта и науката, Деветият Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси” одобри три нови операции в областта на висшето образование. Чрез тях ще бъдат инвестирани 25 млн. лв.

Чрез операция „Изграждане и/или надграждане на управленските системи във висшите училища” с бюджет 15 000 000 лв.  ще се изградят/надградят системи за управление на качеството, системи за администриране на процесите, системи за информационно обслужване на учебната дейност, системи за събиране на информация за изследователската дейност във висшите училища. Операцията е насочена и към разработване на критерии, показатели, методи и процедури за повишаване качеството на университетските дейности и продукти, а периодът на изпълнение на схемата е 2011-2014 г.;

Чрез операция „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” с бюджет 6 000 000 лв. ще се създаде пряка връзка между ръководствата и факултетните съвети на висшите училища от една страна и ръководствата на работодателски организации, големи предприятия и ключови експерти от друга, които съвместно да предефинират и актуализират образователните програми във системата на висшето образование. Периодът на изпълнение на схемата е 2012-2014 г.;

Операция „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” с бюджет 4 000 000 лв. ще създаде възможности за допълнително финансиране на дейности насочени към създаване на модерна система за кариерно израстване на преподавателите във висшите училища, съгласно разпоредбите на новия Закон за развитието на академичния състав в Република България. Очаква се  1300 преподаватели във висши училища да бъдат включени в програми за повишаване на квалификацията и кариерно израстване. Операцията ще се изпълнява до 2014г.;

Трите операции ще се реализират чрез процедура за подбор на проекти и ще стартират през 2012 г.

Comments are closed.