Учебен процес – качество, правила, процедури

Правила за организация на учебния процес

през учебната 2008/2009 г.

Преподавателската натовареност (как да напишем индивидуалния си план). 1

Възнаграждения за наднормени и хонорувани часове. 2

Правила за преминаване в по-горен курс. 3

Преподавателската натовареност (как да напишем индивидуалния си план)

3. Запазва се нормативът от 360 ч. годишно, като половината от тях са от аудиторна заетост, които се формират в часове упражнения, както следва:

– лекции: 1 ч. лекция = 2 ч. упражнения;

– семинарни и практически занятия: 1 час = 1 час упражнения;

– изпитани студенти на семестриални изпити: по 0.2 часа упражнения за всеки изпитан студент; ако в изпита участвува и асистент (но не повече от един) същото се начислява и на него, за факултети, чиито учебни планове за всички специалности не надхвърлят 2 700 часа;

– за проверка на курсови и групови домашни работи по 0.2 часа за всяка, но не повече от 30 часа годишно за факултети, чиито учебни планове за всички специалности не надхвърлят 2 700 часа /проверените работи се съхраняват една година след отчитане на индивидуалния учебен план/;

– изпитани студенти на семестриални изпити: по 0.2 часа упражнения за всеки изпитан студент над 150 /за еднократно явяване/; ако в изпита участвува и асистент (но не повече от един) същото се начислява и на него;

– изпитани студенти на държавни изпити (защити на дипломни работи): по 0.5 часа упражнения на изпитан студент на всеки член от държавната изпитна комисия;

– ръководство на дипломанти: по 20 часа упражнения за всеки защитил дипломант;

– за рецензия на дипломна работа: по 2 часа упражнения за всяка рецензия;

– ръководство на докторант: по 60 часа упражнения годишно за всеки български докторант и по 80 часа за чуждестранен докторант, когато същият се обучава на български език;

– ръководство на чуждестранен докторант, ако обучението се провежда на чужд език, се заплаща по план-сметка, съобразно приети за университета правила и не формира часове за норматив.

– за участие в изпитни комисии по конкурси за асистенти и докторанти, както и за полагане на кандидатски минимум: по два часа упражнения за всеки изпитан на всеки член от комисията;

– за ръководство на теренна практика: по 2 часа упражнения за един ден практика, но не повече от 50 часа годишно за група;

– за ръководство на студентска научноизследователска работа: до 20 часа годишно по решение на катедрения съвет.

Формиране на часове от практиките за преподаватели:

– провеждането на текущата педагогическа практика се реализира на подгрупи /съгласно заповедта за групи и подгрупи/ и формира часове съгласно учебния план;

– за ръководство на един студент при провеждане на преддипломна педагогическа практика се формират часове, както следва:

Редовно обучение:

– хибридни специалности до 5 часа за методистите и до 1,5 часа за педагога – до 11,5 часа;

– университетски специалности до 6 часа за методистите и до 1,5 часа за педагога – до 13,5 часа;

– за специалности Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език и Предучилищна и начална училищна педагогика до 1,5 часа за педагога и до 3 часа за методистите;

– за специалности Педагогика, Специална педагогика и Социална педагогика до 3 часа за съответното направление;

Задочно обучение:

– за ПНУП до 3 часа за методист и до 1,5 за педагога;

– за останалите специалности при едноседмична практика до 2 часа на методиста от всяка специалност;

– при две-три седмична практика до 3 часа на методиста на всяка специалност;

– при 4-ри или повече седмична практика до 4 часа на методиста на всяка специалност.

4. Нормативът на нехабилитирани преподаватели без научна степен, навършили 50-годишна възраст или пък с повече от 20-годишен стаж във висши училища, се определя на 460 ч. годишно, а на работещите като препода­ватели и старши преподаватели в размер на 560 часа годишно, прирав­нени в упражнения.

– Ректорът може да разреши намалена учебно-преподавателска заетост (но не по-малка от 180 часа, приравнени в упражнения) в следните случаи:

– При създаване на нови факултети и специалности или в проце­са на преустройството им;

– С оглед на подготовка и защита на дисертации, подготовка на хабилитационни трудове, разработване на научно-методически въпроси, възложени от ръководството на Университета.

– Други специални случаи.

По-малка индивидуална годишна заетост се допуска за:

Ректора на Университета – до 50 %;

Зам.-ректорите и деканите – до 25 %;

Зам.-деканите и ръководителите на катедри – до 20 %.

5. На хоноруваните преподаватели за семестриални изпити се начисляват по 0.2 ч. упражнения за изпитан студент. Ако в изпита участвува и асистент (но не повече от един) същото се начислява и на него.

6. Наднормените часове на редовните преподаватели се изплащат в интервала от 400 часа нагоре /при положение, че е изпълнено условието за аудиторна заетост минимум 240 часа/, ако финансовото състояние на факултета и университета го позволява. На хоноруваните преподаватели възнагражденията се изплащат ежемесечно в пълен размер, а на редовните преподаватели (при горепосочените условия) – с оглед изпълнението на индивидуалния план към 31.07.2008 г. Сведенията за реализирани часове на хоноруваните преподаватели се представят в касата до 25-о число на месеца.

7. Неизпълнението на утвърдения от Ректора норматив се санкционира с процент от годишната основна заплата, съответствуващ на процента на неизпълнението в двете съставки, формиращи норматива, независимо от общото изпълнение.

Възнаграждения за наднормени и хонорувани часове

8. Възнагражденията за наднормени и хонорувани часове (в упражнения) през учебната 2007-2008 г. да бъдат, както следва:

асистентски състав (асистент, ст. асистент, гл. асистент, преподавател, ст. преподавател, външни хонорувани нехабилитирани преподаватели) – 4.00 лв.;

доцент (ст.н.с. II ст.) – 5.00 лв.;

професор (ст.н.с. I ст.) – 5.00 лв.;

за доктор – допълнително 0.50 лв.;

за доктор на науките – допълнително 1.00 лв. на час упражнения.

За студенти – 2,00 лв. на час упражнение.

Забележка: Един час лекция се приравнява на два часа упражнения.

Сумите се изплащат в рамките на утвърдените от АС средства за хонорари на факултетите.

9. Хонорарите за следдипломна и допълнителна подготовка да не се обвързват със заплащането на останалите часове в ПУ “Паисий Хилендарски”, а да се формират съобразно план-сметките на курсовете и конкретните финансови възможности, съобразно решенията на факултетните съвети.

10. На студенти, водещи упражнения, се заплаща възнаграждение в размер на 2,00 лв. за един час. Същите не могат да формират часове от провеждане на изпити.

11. На хоноруваните преподаватели по западноевропейски, класически, западнославянски и чужди южнославянски езици, както и по български език на чужденци, се заплаща допълнително по 0.50 лв. на час упражнение.

12. Възнагражденията на някои високо квалифицирани хонорувани хабилитирани преподаватели да се изплащат в по-голям размер чрез сключване на индивидуални граждански договори след решение на ФС и съобразно финансовите възможности на факултета.

13. (Отнася се за заплащането на базовите учители).

Правила за преминаване в по-горен курс

14. Актуализирани правила за преминаване на студентите в по-горен курс:

А) Поправителната сесия за редовните студенти е от 1 до 15 септември 2009 г.

Б) Ликвидационна сесия /трето явяване/ за редовни студенти се организира от 20 до 25 септември 2009 г.

В) Разрешава се на студентите да преминат в по-горен курс /условно записване/ с два неположени изпита, а за студентите майки с три неположени изпита /вкл. текущи оценки/ с изключение на практически чужд език/.

Г) За студентите от задочно обучение се предвиждат редовна сесия за първо явяване, поправителна сесия през м. юни и ликвидационна сесия през м. юли.

Д) Студентите задочници имат право на две семестриални служебни заверки за целия курс на следването.

Е) Студентите от двете форми на обучение получават заверка след задължително изпълнение на задачите, които им се поставят.

15. Обучението на всички студенти по паралелна друга специалност се заплаща в пълен размер, съгласно установените от МС такси, за курса и годината, в които се записват без да се формират отделни групи.

16. Утвърждаването на учебните планове за надстроечни магистърски програми става с решение на АС по предложение на съответния ФС. Таксите за обучение са определените от МС за съответната учебна година и определените от АС за обучение срещу заплащане.

17. Завършилите колеж “професионални бакалаври” могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “магистър” в същото професионално направление в съответната форма на обучение при условия и по учебен план, предложен от съответния ФС и утвърден от АС.

Студентите, обучаващи се в квалификационно-образователна степен “бакалавър”, заплащат доброволно еднократно дарение в размер не по-малък от 700 лв. /сумата съответства на най-ниската годишна държавна субсидия за студент/, за задочно обучение – 350 лв. и след записването им заплащат определените от МС държавни такси, а студентите, обучаващи се в магистърска степен съответната такса, определена от АС.

Завършилите ПУП или НУП и продължаващи обучението за придобиване на същата и паралелна специалност (ПУП и НУП), извън институционалните договори, заплащат и двойна семестриална такса за всеки семестър за редовно обучение.

При обучаваните “професионални бакалаври”, съгласно институционални договори за продължаване в образователно-квалификационна степен бакалавър размерът на дарението да бъде равен на общия брой студенти, умножен с три семестриални такси, и да се внася общо за всички студенти, които след това заплащат, определените от МС държавни такси.

18. Таксите за обучение по следдипломна и допълнителна подготовка се утвърждават от академичния съвет по предложение на факултетните съвети.

19. Студентите, които се обучават по индивидуален план, заплащат в двоен размер таксата, определена от МС за курса, до който са достигнали при разрешаването на индивидуалния план (първата от двете години).

20. При планиране на годишен норматив по-нисък от 360 часа, трудовото възнаграждение се формира съобразно планирания и изпълняван брой часове за съответната учебна година.

21. Промени в учебните планове на специалностите, по които се провежда обучение в ПУ, се извършват само с решение на АС.

Leave a Reply