Една година след ЗРАС

ЗАКОНЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ЕДНА ГОДИНА ПО-КЪСНО
Чл.-кор. Дамян Дамянов
Председател на Съюза на учените в България
На 21 май 2010 г. с публикуването му в „Държавен вестник” Законът за
развитие на академичния състав в Република България влезе в сила. Но
практическото му приложение се отложи главно поради оспорването му в
Конституционния съд. Последваха две негови поправки от октомври и
декември 2010 г. Правилникът за прилагането на закона бе оповестен през м.
септември и поправен праз м. март 2011 г. Висшата атестационна комисия
функционираше до края на м. март 2011 г.
Новият режим за присъждане на научни степени и академични длъжности
не може да функционира без разработването на вътрешни правилници за
развитие на академичния състав. Едни организации имаха свои документи още
през 2010 г., други се въздържаха, но от м. март 2011 г. всички висши училища
имат свои правилници. Реално законът започна да се изпълнява от м. април
2011 г.[…]

Пълният текст на доклада – на адрес тук.

Comments are closed.