Oct 19

Мобилност по програма Еразъм за преподаватели 2012-2013

Преподаватели, Мобилност (Еразъм...) Comments Off on Мобилност по програма Еразъм за преподаватели 2012-2013

Брой мобилности по програма Еразъм за 2012-2013 година виж тук.

 1. Мобилност на преподаватели с цел преподаване (ПМ)

Право на участие имат всички преподаватели на Философско-историческия факултет/, без оглед на тяхната длъжност (щатна или нещатна) и научна степен. В рамките на една академична година преподавателска мобилност може да се осъществи само еднократно. Повторно участие е допустимо по изключение само в случаите, когато преподавателят е на възраст до 45 години или е координатор по двустранно споразумение.

Преподавателите, желаещи да осъществят мобилност по програма Еразъм, подават до Декана Молба за Еразъм визита и Програма за преподаване, одобрена от изпращащата и приемащата институция в срок  до 2 ноември 2012 г. Образци на тези документи са налични на адрес http://194.141.96.213/site.jsp?id=439&ln=1.

Продължителността на преподавателската мобилност, която се финансира, е минимум два последователни дни и максимум седем последователни дни. Изискването за минимален хорариум от 5 учебни часа е задължително, независимо от продължителността на престоя. Мобилност с минимална продължителност от два последователни работни дни е легитимна само ако часът на пристигане в съответния град в чужбина (по билети) е не по-късно от 8:00 сутринта, а часът на отпътуване от града – не по-рано от 17:00 часа на следващия ден. Максималната продължителност на преподавателската мобилност се равнява на седем последователни дни, включително дните за пътуване.

            Финансирането на преподавателската мобилност е за реален престой и когато е под 7 дни, но не по-малко от 2 дни се получава, като се умножи дневната ставка за съответната държава по реалния брой дни престой.

2.       Мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение (МПО)

В рамките на една академична година МПО може да се осъществи само еднократно. Този тип мобилност има за цел повишаване на квалификацията и практичеките умения на преподавателския и непреподавателския състав на факултета и включва дейности като семинари, участие в курсове, конференции, работни групи, практически упражнения.

Желаещите да осъществят тази мобилност преподаватели и непреподавателски състав на факултета подават до Декана Молба за Еразъм визита и Работен план за обучение, одобрен от изпращащата и приемащата институция в срок  до 2 ноември 2012 г. Образци на тези документи са налични на адрес http://194.141.96.213/site.jsp?id=439&ln=1.

Минималната продължителност на мобилността е пет последователни работни дни и е легитимна само ако часът на пристигане в съответния град в чужбина (по билети) е не по-късно от 9:00 сутринта, а часът на отпътуване от града – не по-рано от 17:00 часа на петия работен ден. Максималната продължителност на мобилността се равнява на седем последователни дни, включително дните за пътуване.

            Финансирането на МПО е за реален престой и когато е под 7 дни, но не по-малко от 5 дни се получава, като се умножи дневната ставка за съответната държава по реалния брой дни престой.

Подробна информация за различните видове мобилност по програма Еразъм е налична на адрес:

http://uni-plovdiv.bg/pages/index/160/.

Aug 13

МОМН ОБЯВЯВА КОНКУРС за лектори по български език, литература и култура за академичната 2012/2013 година

Преподаватели, Разни Comments Off on МОМН ОБЯВЯВА КОНКУРС за лектори по български език, литература и култура за академичната 2012/2013 година

Лектори в чуждестранни университети за академичната 2012/2013 година

О  Б  Я  В  A

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, www.mon.bg

На основание изпълнението на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за лектори по български език, литература и култура за академичната 2012/2013 година в следните чуждестранни университети:

 1.         Талински университет, Република Естония            (Tallinna Ülikool )

 

2.         Болонски университет, Италианска република  (Università di Bologna)

 

3.         Московски държавен университет „М.В. Ломоносов”, Руска федерация      (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова)

 

4.         Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”, Република Молдова             (Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac” din Taraclia)

 Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 – Да са български граждани, преподаватели във висши училища или научни работници от системата на Българската академия на науките;

– Да имат висше филологическо образование – българска и/или славянска филология;

– Да имат най-малко три години преподавателски стаж във висше училище и опит в областта на преподаването на български език, литература и култура;

– Да притежават образователна и научна степен “доктор”;

– Да владеят западен език и/или езика на страната, за която кандидатстват, или подходящ чужд език за страните с по-малко разпространени езици.

 * * *

Допълнителни изисквания към кандидат-лекторите, заявени от чуждестранните университети:

 Талински университет, Република Естония

–          Да бъде университетски преподавател;

–          Да има опит в преподаването на български език и култура на чуждестранни  студенти.

–          Владеенето на английски език е предимство.

 

 • Болонски университет, Италианска република

–     Да притежава необходимата компетентност за целите на изучаване на българския език и на българската култура и на преподаването на българския език като чужд език;

–     Да има опит в провеждането на обучението по български език като чужд език;

–     Да владее италиански и английски език.

 Московски държавен университет „М.В. Ломоносов”, Руска федерация

(Факултет по чужди езици и регионознание)

–          Да бъде университетски преподавател;

–     Филолог-лингвист, с опит в преподаването на български език като чужд;

 Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак”, Молдова

 –     Да притежава преподавателски опит на университетско ниво;

–     Да бъде езиковед.

* * *

 • Забележка: Допълнителните изисквания са обявени съгласно предоставени от приемащите страна и университет критерии.
 • Финансовите и административните условия по изпращането на лекторите в чуждестранните университети се уреждат съгласно реда и условията на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина (обн. ДВ, бр. 100/08.12.2000 г., с последни изменения ДВ, бр. 70/08.08.2008 г.), както и съгласно спогодбите, програмите и споразуменията за образователен, културен и научен обмен със съответните държави.

* * *

Необходими документи за участие в конкурса:

 Подборът, изборът и класирането на кандидатите се осъществяват на два етапа – по документи и чрез събеседване. В срок до 4 септември 2012 г. в деловодството на Министерството на образованието, младежта и науката кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Формуляр (по образец) за участие в конкурса. (Формулярът може да се свали от интернет страницата на МОМН – тук. Желателно е да се попълни на компютър);
 2. Заявление (по образец) за участие в конкурса. (Формулярът може да се свали от интернет страницата на МОМН – тук. Желателно е да се попълни на компютър);
 3. Лична и професионална биографична справка (желателно във формат Europass CV) с включен списък на научните трудове и публикации;
 4. Мотивационно писмо (макс. 1 стр.);
 5. Копие от дипломи за завършено висше образование, научна степен и/или звание;
 6. Документ за преподавателски и общ трудов стаж;
 7. Копие от трудова книжка;
 8. Копие от личната карта;
 9. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (ако има такъв);
 10. Две актуални снимки, формат 3/4 см (едната се залепва върху CV-то);
 11. Други документи по преценка на кандидата (описват се).

 * * *

 • Ø Желателно е горепосочените документи да бъдат предоставени и на електронен носител (диск) заедно с екземплярите на хартия.
 • Ø Всеки кандидат може да кандидатства за не повече от два лектората.
 • Ø Кандидатите подават документите си в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието, младежта и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2А, всеки работен ден от 08,30 часа до 19,00 часа, или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес, не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).
 • Ø Краен срок за подаване на документите: 4 септември 2012 г.
 • Ø Подадените документи не подлежат на връщане.
 • Ø При нередовни и непълни документи кандидатурата не се разглежда и не участва в подбора и избора. За лектори не могат да кандидатстват лица, които са били вече такива, ако от завръщането им не са изминали 3 (три) години, или лектори, които са просрочвали определения им от МОМН мандат.
 • Ø Кандидатите се уведомяват писмено, по електронна поща или по телефона за датата на събеседването. Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието, младежта и науката, се обявяват на интернет-страницата на МОМН – www.mon.bg.
 • Ø Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.
 • Ø На всички кандидати желаем успех!

 

 

Sep 30

Мобилности по програма Еразъм във Филологически факултет за академичната 2011/2012 г.

Преподаватели, Разни Comments Off on Мобилности по програма Еразъм във Филологически факултет за академичната 2011/2012 г.

Мобилности по програма Еразъм във Филологически факултет за академичната 2011/2012 г. –
брой мобилности, приемащи институции и специалности

1. Студентска мобилност с цел обучение (СМ)

За обявените места могат да кандидатстват студенти редовно и задочно обучение, обучаващи се в една от трите образователно-квалификационни степени (ОКС): бакалавър, магистър или доктор, които отговарят на следните задължителни изисквания:

 • обучаващите се по ОКС бакалавър да НЕ са първокурсници;
 • не са осъществявали мобилност с цел обучение по програма Еразъм в предходни години, независимо от ОКС. Студентите, осъществили Еразъм- мобилност с цел практика имат право да кандидатстват и за мобилност с цел обучение.
 • имат минимален общ успех от следването до момента добър 4.30.
 • владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава.

Документи за кандидатстване:

1. Молба за учебен престой по образец (образец)

2. Академична справка за успеха до момента

Документи се подават до 18 октомври 2011 г.  в Деканата на факултета.

Селекцията и класирането на студентите  ще се извършва във факултета от комисия, назначена от Декана по бал, който се образува от :

1. Оценка от изпита по чужд език (тест и интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по работния език много добър 4.50.

2. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка

Дата за провеждане на интервюто: 20.10.2011 г. (четвъртък)

 

2. Мобилност на преподаватели с цел преподаване (ПМ)

Преподавателите, желаещи да осъществят мобилност по програма Еразъм, подават до Декана Молба за Еразъм визита и План за преподаване, одобрен от изпращащата и приемащата институция в срок  до 4 ноември 2011 г.

Минималната продължителност мобилността е пет работни дни (без дните за пътуване) с минимален хорариум от 5 учебни часа.

3. Мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение (МПО)

Желаещите да осъществят тази мобилност преподаватели и непреподавателски състав на факултета подават до Декана Молба за Еразъм визита и Работен план, одобрен от изпращащата и приемащата институция в срок  до 4 ноември 2011 г.

Минималната продължителност мобилността е една седмица, равняваща се на седем последователни дни, включително дните за път.

Подробна информация за различните видове мобилност по програма Еразъм е налична на адрес: http://www.uni-plovdiv.bg/site.jsp?ln=1&id=272

Документи за отчитане на мобилностите и др., търсете на адрес: http://www.uni-plovdiv.bg/site.jsp?ln=1&id=439


Заявление за кандидатстване – по одобрен образец за СТУДЕНТИ и ПРЕПОДАВАТЕЛИ се приемат в Деканата на Филологически факултет, Ректорат, 3 етаж, кабинет 325!!!

 

 

Jan 07

Стипендия за млади университетски преподаватели по немски език и австрийска литература „Франц Верфел”

International, Преподаватели, Минали събития Comments Off on Стипендия за млади университетски преподаватели по немски език и австрийска литература „Франц Верфел”

Стипендия за млади университетски преподаватели по немски език и австрийска литература

„Франц Верфел”

 Страна: ВСИЧКИ (без Австрия)

Специалност: езикознание и литературознание

Форма на стипендия: семестриална или годишна, изследователска

Целева група: магистри, доктори, изследователи

Стипендиите се отпускат от І OeD – GmbH/ ICM по задание и със средства на Министерството на образованието и науката на Австрия

Времетраене: 4 до 9 месеца

Обхват: за учебна година 7 нови стипендианти! В случай на успешно протичане на изследователската дейност стипендията може да бъде продължена при поискване (обща продължителност 18 месеца)

 

Стипендията включва:

Месечна стипендия  – 1040 евро

Месечна сума за книги – 93 евро

Здравна застраховка

На стипендиантите се предоставят жиища под наем ( в студенстко общежитие или отделно жилище . Месечни разходи от 200 до 380 евро според комфортността на жилището.

Разходите за застраховката и жилището се приспадат от стипендията.

Стипендиантите са освободени от такси за следване.

 

Краен срок  за кандидатстване: 01.03.2010

Място за подаване на документите  online  www.scholarships.at

 

Указания за кандидатстване:

 Верфеловите стипендианти могат да работят като гост-изследователи в университетските институти и да провеждат специални изследвания в библиотеки, архиви и изследователски центрове.

Могат да се кандидатират само университетски преподаватели, които се занимават преобладаващо с австрийска литература. Към заявлението за кандидатстване трябва да се приложи списък с водените от тях учебни мероприятия. Предварителният контакт с образователна или изследователска институция в Австрия е изрично необходим. Възраст : 35 години ( родени на или след 01. октомври 1974 г.)

 Пълният текст на обявата в оригинал можете да видите тук.

Oct 12

Използване на мултимедиен проектор.

Преподаватели, Минали събития Comments Off on Използване на мултимедиен проектор.

На 15.10.2009 г. (четвъртък) в Деканата на факултета

от 14:00 ч. ще се проведе демонстрация на тема:

Използване на мултимедиен проектор.

Каним всички желаещи служители и преподаватели от факултета.

Да споделим идеи, знания и умения!