Programmes / Специалности


BA // Образователно-квалификационна степен “Бакалавър”


MA // Образователно-квалификационна степен “Магистър”

Balkan Studies // Балканистика

Slavic Philology (Polish, Czech, Serbian – Language, Linguistics, Literature) // Славянска филология – (полски, чешки, сръбски и хърватски език)


Comments are closed.