Акредитация 2.1.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

1113 София, бул.”Цариградско шосе” 125, бл. 5, тел. 80 77 811, счетоводство 80778 (33 или 32) факс 971-20-68

Уважаеми господин Ректор,

На основание чл. 88, ал.1, т.6 от ЗВО Ви информирам за резултата от проведената процедура за програмна акредитация на професионално направление 2.1 Филология.

Процедурата за програмна акредитация на професионално направление 2.1 Филология е разгледана и открита на основание на чл. 81 ал. 2, ал. 5 и ал. 9 от ЗВО, на заседание на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства, на 13.02.201 Зг. /Протокол №3/, въз основа на постъпило Ваше заявление /вх. №63/01.02.201 Зг./:

С решение на Акредитационния съвет на НАОА от 17.10.201 Зг. /Протокол №18/ и 14.11.201 Зг. /Протокол №20/, е утвърден съставът на експертната група по процедурата с наблюдаващ – проф. дфн Петя Янева, член на ПКХНИ. Постоянната комисия констатира, че в работата на експертната група няма процедурни нарушения. Възложените задачи са изпълнени, което е видно от решението на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства на заседание от 29.01.2014г. /Протокол №2/ за приемане на доклада на ЕГ.

На заседание, проведено на 26.02.2014 г. /Протокол №4/, след обсъждане на доклада на ЕГ и на наблюдаващия процедурата, Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства проведе гласуване, съобразено с утвърдените Правила за провеждане на програмна акредитация на професионално направление.

Въз основа на данните от акредитационните документи (доклад самооценка, приложения, резултати от посещение и оценяващ доклад на ЕГ) и тяхното обсъждане ПКХНИ взе с пълен консенсус и чрез индивидуално гласуване следното решение:

1. Дава програмна акредитация на професионално направление 2.1 Филология в Пловдивски университет Паисий Хилендарски” за образователно-квалификационната степен „бакалавър” – Българска филология /редовна и задочна форма на обучение/, Английска филология /редовна форма на обучение/, Руска филология /редовна и задочна форма на обучение/, Френска филология /редовна форма на обучение/, Приложна лингвистика /английски език с втори чужд език/ – /редовна форма на обучение/, Приложна лингвистика /немски език с втори чужд език/ – /редовна форма на обучение/, Приложна лингвистика /френски език с втори чужд език/ – /редовна форма на обучение/, Лингвистика с информационни технологии /английски език с втори чужд език/ – /редовна форма на обучение/; за образователно-квалификационната степен “магистър” /след средно образование/ – Славянска филология – чешки език, полски език, сръбски и хърватски език /редовна форма на обучение/, Балканистика /редовна форма на обучение/; за образователно- квалификационната степен „магистър” /след образователно-квалификационната степен “бакалавър”/ – Актуална българистика /редовна форма на обучение/, Актуална русистика /редовна форма на обучение/, Лингвистика и превод /английски език/ – /редовна форма на обучение/, Приложна лингвистика /испански език/ – /редовна форма на обучение/, на основание на обща оценка 9.20 /девет цяло и двадесет стотни/.

  1. Срокът на валидност на акредитацията е ШЕСТ години.
  2. Определя капацитет на професионалното направление 2.1 Филология в Пловдивски университет Паисий Хилендарски”, както следва:

за образователно-квалификационната степен „бакалавър” – 2000 студенти в редовна и задочна форма на обучение;

за образователно-квалификационната степен „магистър” – 650 студенти в редовна и задочна форма на обучение;

Общо за професионалното направление 2650 студенти.

Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства формулира следните препоръки:

1. Да се увеличи делът на избираемите дисциплини.

Срок: за учебната 2015/2016 г.

2. В специалност „Балканистика” да се включат курсове, свързани с литературата и културата на още един балкански език.

Срок: за учебната 2015/2016 г.

ОРИГИНАЛНИЯТ ТЕКСТ НА РЕШЕНИЕТО НА НАОА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ПН 2.1. ФИЛОЛОГИЯ

Comments are closed.