Nov 07

Юбилеен сборник

Академичен живот, Издания Comments Off on Юбилеен сборник

Юбилеен сборник, посветен на проф. дфн Диана Иванова


  На 3 ноември 2011 г. в 10. ауд. на ПУ “Паисий Хилендарски” бе представен сборникът “Следите на словото”, посветен на юбилея на проф. дфн Диана Иванова – изтъкнат български учен и дългогодишен преподавател в Катедрата по български език.В него са включени текстове на над петдесет автори от български и чуждестранни висши училища и институти.Съставители на книгата са доц. д-р Красимира Чакърова, доц. д-р Елена Гетова, гл. ас. Мариана Куршумова, гл. ас. д-р Теофана Гайдарова и гл. ас. д-р Борислав Борисов.

Oct 14

Преводи в Анкара

Издания Comments Off on Преводи в Анкара

Сборници с българска драматургия от доц. д-р Хюсеин Мевсим

Анкарското издателство «Ürün» издаде два сборника с българска драматургия, чийто преводач и съставител е нашият възпитаник Хюсеин Мевсим, който в момента преподава български език и литература в Анкарския университет.

Първият сборник «Съвременна българска драматургия» съдържа по една пиеса от Станислав Стратиев, Йордан Радичков, Стефан Цанев, Христо Бойчев и Елин Рахнев, а вторият, озаглавен «Оркестър «Титаник», включва култовите Христо-Бойчеви пиеси «Полковникът птица», «Жената на полковника», «Оркестър «Титаник», «Подземният» и «Обратно броене».Виж също компактно информацията.

May 20

Книга – Михаил Грънчаров

Издания Comments Off on Книга – Михаил Грънчаров

Apr 28

Книга – Атанас Манчоров

Академичен живот, Издания Comments Off on Книга – Атанас Манчоров

Mar 11

Съдбата на Едип – българските маршрути

Проекти, Академичен живот, Издания Comments Off on Съдбата на Едип – българските маршрути

Голямата част от статиите, включени в настоящото издание, бяха представени първоначално на уъркшопа „Българските маршрути на Едип“. Той се проведе в Пловдив на 18 май 2010 г. в рамките на едноименен проект, финансиран от НПД при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, като етап от по-мащабна и вече дългогодишна програма за архивиране и изследване на различните форми, чрез които се осъществява рецепцията на старогръцката драма в България. В този смисъл сборникът е в тясна приемственост с изданието „Каква ни е Медея?“ (Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2009), в което бяха представени материалите от предходния уъркшоп, посветен на едноименната Еврипидова трагедия.

Съсредоточаването върху трагедията на Софокъл „Едип цар“ имаше за цел да проследи траекториите, очертани от различни конкретизации на този парадигмален сюжет в българската култура от епохата на Възраждането до наши дни.

Важен, непроучван досега аспект от присъствието на „Едип цар“ в България, върху който бяха съсредоточени усилията на екипа, е вторичното възприемане на трагедията чрез различни транскрипции на мита от модерната драматургия, както и чрез други естетически практики.

Текстовете, поместени в настоящия сборник, естествено се вписват в траекториите на непрестанно разгръщащите се български маршрути на Едип. Те обаче очертават и една нова, самостоятелна развойна линия, в която грижата да бъде съхранена паметта за присъствието на образцовия трагедиен сюжет в българската култура – както през вече отминали етапи, така и в актуалното състояние, се превръща в гарант за едно по-достойно и смислено настояще. Нещо повече, естествено пораждащият се в досега с класиката рефлекс на съпоставка и съизмерване с другите на собствените усилия, отдадени на каузата на културната памет, обещава и перспектива за по-ефективна преводимост и конвертируамост на постигнатото от българските творци или учени – като съучастие в общия, споделен от най-различни култури, процес на безкрайно доосмисляне, очертал многовековните маршрути на загадъчния и непостижим Едип.

проф. дфн Клео Протохристова

Изданието е осъществено по проект „Съдбата Едип – българските маршрути“ към Поделение научна и приложна дейност при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (№ РС 09. ФЛФ 53, 2009-2010) и по проект „Документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България“ (ФНИ към МОМН, № ДИД 02/07, 2010-2012), както и с любезното съдействие на Университетска фондация – Пловдив.