Европортал

 

Europe Direct – Обща информация на всички официални езици по въпроси, свързани с Европейския съюз
http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/index_bg.htm
 

Enterprise Europe Network in Bulgaria – Евро Инфо центрове http://www.enterprise-europenetwork.
http://ec.europa.eu/countries/bulgaria_en.htm  

Местна служба по многоезичие на ГД "Писмени преводи"
http://ec.europa.eu/dgs/translation/external_relations/field_offices/sofia_en.htm
 

Информационен център на Европейския парламент http://www.europarl.europa.eu/sofia/2517/sof7090eu7658.htm  

SOLVIT – Проблеми, които са резултат от неправилното приложение на общностното право
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_bg.htm  

Citizens Signpost Service – Службата за ориентиране на гражданите!
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_bg.htm  

Your Europe – "Вашата Европа" Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/bg/citizens/index.html

Европейски омбудсман – при оплаквания, касаещи европейските институции
http://ombudsman.europa.eu/home/bg/default.htm

Eures (как да намерим работа в ЕС) http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=bg

Ploteus (Портал за възможностите за обучение в ЕС) http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=bg

Европейски портал за младежта – (работа, обучение, лятна заетост, доброволческа дейност)
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=bg

SIMAP – (обществени поръчки) http://simap.eu.int/index_bg.html

Евродеск мрежата в България http://www.eurodesk.bg/page.php?8

EURAXESS – Мрежа за подпомагане мобилността на Европейските учени
http://www.eracareers-bg.net/index.php

 

Comments are closed.