Е-ресурси

Електронни ресурси на свободен достъп по социални и хуманитарни науки

Ресурсите са представени по отделните дисциплини на социалните и хуманитарни науки, като най-отпред са представени тези, които обхващат всички или няколко дисциплини. Във всеки раздел те са обединени в три групи :
средства за търсене в Интернет (търсачки, указатели, портали, виртуални библиотеки и др.);

* библиографски бази данни;
* електронни текстове.

Представените ресурси са с международен обхват и на най-ползваните езици. Те са строго подборни и оценени като най-качествени според специализираните издания и служат като “отправна точка” за откриване на сайтове на отделни институции. Ресурсите се актуализират периодично.

Социални и хуманитарни науки (общо)

1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки и др.

Гуманитарное образование http://www.humanities.edu.ru/

Федеральный образовательный портал – Экономика, Социология, менеджмент http://www.ecsocman.edu.ru/

Arts and Humanities Data Service http://www.ahds.ac.uk/

British Academy Portal http://www.britac.ac.uk/portal.cfm

DARE: Directory of Social Science http://www.unesco.org/unesdi/index.php/eng/repertoire/tous.2

Data on the Net http://3stages.org/idata/

Economic and Social Research Council (ESRC) http://www.esrc.ac.uk/

H-Net: Humanities & Social Sciences Online http://www.h-net.msu.edu/

H-Soz-u-Kult: Humanities. Sozial- und Kulturgeschichte http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/index.asp

Hathi Trust http://www.hathitrust.org/

Infomine: Social Sciences & Humanities http://infomine.ucr.edu/cgi-bin/search?liberal

Infomine visual & performing arts http://infomine.ucr.edu/cgi-bin/search?arts

Intute: Arts and Humanities http://www.intute.ac.uk/artsandhumanities/redirect.html

Intute: Social Sciences http://www.intute.ac.uk/socialsciences

MELISSA http://www.melissa.ens-cachan.fr/

Persée : portail des revues scientifiques en sciences humaines et sociales http://www.persee.fr/

Questia http://www.questia.com

Social Psychology Network
http://www.socialpsychology.org/

Social Science Reseach Network http://papers.ssrn.com/sol3/displayabstractsearch.cfm

SocioSite http://www.sociosite.net/index.php

The Voice of the Shuttle http://vos.ucsb.edu/

2. Библиографски бази данни
вж и базите данни, включени в средствата за търсене в Интернет

УИС РОССИЯ http://www.cir.ru/index.jsp

CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY http://www.ceeol.com/index.aspx
C.E.E.O.L. е online архив на пълнотекстови статии в PDF формат от 341 списания по хуманитарни и социални науки. Статиите са свързани с проблематиката на Централна, Източна и Югоизточна Европа.
Пълните текстове на документите са с ограничен достъп.

INION http://www.inion.ru/

включва материали по всички отрасли на социалните и хуманитарни науки и е с международеун обхват

Oxford Scholarship Online http://www.oxfordscholarship.com/oso/public/index.html

Библиографски бази данни по обществени, хуманитарни и др. науки. Абстрактите и речника са на свободен достъп

Resources for Methods in Evaluation and Social Research http://gsociology.icaap.org/methods/

3. Eлектронни текстове

Athena – Texts in various languages (mainly English and French). Searchable by author, title, keyword, subject, language. Separate sections on French texts, Swiss texts, science and mineralogy http://un2sg4.unige.ch/athena/html/

Bartleby – Classics of literature, nonfiction, and reference. Searchable within categories (fiction, verse, reference, non-fiction), and by author, title, or subject http://www.bartleby.com/

Electronic Text Center – Over 5,000 publicly accessible texts on history, literature, philosophy, religion, history of science, in English and in other languages (including Latin, Japanese and Chinese). Based at the University of Virginia http://etext.lib.virginia.edu/

Electronic Text Service: Off-Campus Resources – Includes lists of major Internet text collections. Arranged by language and arranged by subject. ETS is a research and instructional facility of the Columbia University Libraries http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/ets/offsite.html

Elektronische Zeitschriftenbibliothek http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/

Oxford Text Archive – Scholarly electronic texts and linguistic corpora across the range of humanities disciplines, with emphasis on resources of interest to those working in the literary and linguistic disciplines (including modern and ancient languages) http://ota.ahds.ac.uk/menu/index.html

Библиотечно-информационни науки

1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки и др.

EBLIDA http://www.eblida.org/
Европейско бюро за информация, библиотеки и документация

European Library (Europe’s national libraries) http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/libraries/map_en.html

IFLA – “The global voice of the library and information profession” http://www.ifla.org/II/libdoc.htm

Internet Library for Librarians – Wide range of profession-related links, U.S. orientated http://www.itcompany.com/inforetriever/

Library Associations – World listing from IFLA, coordinated by ALA http://www.ala.org/ala/iro/intlassocorgconf/libraryassociations.cfm

Library schools – Prof Tom Wilson’s world list http://informationr.net/wl/

The Researching Librarian
Сайтът е създаден за библиотекари и предлага подбрани уеб ресурси, полезни при изследователска работа, като: безплатни бази данни с абстракти или пълни текстове, списания в областта на библиотечните науки, статистика, полезни средства за търсене, доклади от конференции и др.
http://www.researchinglibrarian.com/

UNESCO libraries portal http://www.unesco.org/cgi-bin/webworld/portal_bib2/cgi/page.cgi?d=1&g=Libraries/index.shtml

2. Информация за текущи събития:

Current Cites – Information technology in libraries http://sunsite.berkeley.edu/CurrentCites/

Information science conferences worldwide http://www.conferencealerts.com/library.htm

3. Дигитални библиотеки :

Academic Info: Digital Libraries – Online Publications, Exhibits, Documents & Journals http://www.academicinfo.net/digital.html

DELOS – European Union funded research http://www.delos.info/

The European Digital Library http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html

ICT Challenge 4: Digital libraries and content http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/challenge4_en.html

IFLA – Digital libraries resources and projects http://www.ifla.org/II/diglib.htm

i2010: Digital Libraries Initiative http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

TeLearn & DigiCult Home http://cordis.europa.eu/fp7/ict/telearn-digicult/home_en.html

The World Digital Library http://www.wdl.org/en/

4. Библиографски бази данни

Российский Информационно-Библиотечный Консорциум http://www.ribk.net/
РИБК – Порталът предоставя възможност за разширено търсене на библиографски данни и пълнотекстови ресурси в електронните каталози на петте най-големи библиотеки в Русия.

British library catalogues on the web http://www.bl.uk/catalogues/listings.html

Catalogue collectif de France (French Union Catalogue) http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index.jsp

http://databases.unesco.org/xtrans/xtra-form.shtml

German Libraries Online http://www.hbz-nrw.de/produkte_dienstl/germlst/index-engl.html

Library of Congress http://catalog.loc.gov/

New York Public Library http://catnyp.nypl.org

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html

http://www.un.org/Depts/dhl/unbisnet/index.html

WorldCat (OCLC) http://www.worldcat.org/

Virtual International Authority File http://viaf.org/

5. Електронни текстове

InformationR.net – Prof Tom Wilson’s list of freely accessible journals and newsletters http://informationr.net/fr/freejnls.html

Култура. Културно-историческо наследство
1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки и др.

Информ Культура http://infoculture.rsl.ru/

European Cultural Portal http://ec.europa.eu/culture/portal/index_en.htm

European Institute For Comparative Cultural Research http://www.ericarts.org/web/index.php

Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe http://www.culturalpolicies.net/web/index.php

Cultural Heritage Search Engine http://www.culturalheritage.net/

Culture.fr: le portail de la culture http://www.culture.fr/

Culture.info http://www.culture.info

Culturelink Network http://www.culturelink.org/
Ресурсен център, създаден от Юнеско и Съвета на Европа. Състои се от три основни части : база данни с текстова информация за културната политика на страните, членуващи в Юнеско; база данни за културните мрежи на страните от цял свят /Culture Link Database/; библиографска база данни, поддържана от Документационния център за културно развитие и кооперация, която съдържа голям брой документи по международно културно сътрудничество и развитие. Менюто “ресурси” предлага изчерпателен указател на електронни ресурси, обособени в няколко рубрики – международни организации, национални институти, научни институти и организации, публикации и др. Изключително богата база данни, предоставяща адресите на практически всички основни ресурси в областта на културата.

Global Gateway : World Culture and Resources http://international.loc.gov/intldl/intldlhome.html

HEREIN (European Heritage.network) http://www.european-heritage.net/sdx/herein/

INCD (International Network for Cultural Diversity) http://www.incd.net/

PADI – Preserving Access to Digital Information. Subject gateway to international digital preservation resources http://www.nla.gov.au/padi/

UNESCO cultural portal http://portal.unesco.org/culture/

По-важни проекти за опазване и достъп до културното наследство в библиотеки, музеи и архиви
вж и Дигитални библиотеки

BRICKS (Building Resources for Integrated Cultural Knowledge Services) http://www.brickscommunity.org/

EPOCH (European Network of Excellence in Open Cultural Heritage) http://www.epoch-net.org/

EUROPEANA http://dev.europeana.eu/
Включва над два милиона книги, карти, записи, фотографии, архивни документи, картини и филми от националните библиотеки и културни институции на 27-те държави-членки на ЕС.

MINERVA EC (Ministrial Network for Valorising Activities in Digitalization) http://www.minervaeurope.org/
Предлага разнообразни линкове, по-важните от които са :

– Competence Centers
http://www.minervaeurope.org/interoperability/competencenters.htm

– Digitisation Guidelines
http://www.minervaeurope.org/interoperability/digitisationguidelines.htm

– DLF (Digital Library Federation)
http://www.diglib.org/standards.htm

2. Библиографски бази данни

вж базите данни, включени в Информ Култура и Culturelink Network

3. Електронни текстове

Postmodern Culture http://www3.iath.virginia.edu/pmc/

Философия. Психология

1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки и др.

The American Philosophical Association
http://www.apaonline.org/

Guide to Philosophy on the Internet (Suber)
http://www.earlham.edu/~peters/philinks.htm

Hippias: Limited Area Search of Philosophy on the Internet
http://www.grinnell.edu/academic/philosophy/resources/general/hippias

Noesis: Philosophical Research On-line
http://hippias.evansville.edu/

Philpapers:Online research in philosophy
http://philpapers.org/

PsycCRAWLER – indexing the web for the best in psychology ( of the American Psychological Association )
http://www.psychcrawler.com/

Psych Web
http://www.psywww.com/

Psychologie Information
http://www.zpid.de/

2. Библиографски бази данни

3. Електронни текстове

Hogrefe, Verlag für Psychologie
http://www.hogrefe.de/

http://plato.stanford.edu/index.html

http://psychclassics.yorku.ca/

Социология

1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки.

The British Sociological Association
http://www.britsoc.co.uk/

2. Библиографски бази данни

3. Електронни текстове

The Socjournal – A New Media Journal of Sociology and society
http://www.sociology.org/

Политика. Международни отношения. Международни организации

1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки.

CORDIS (Community Research & Development Information Service) – The gateway to European research and development  http://cordis.europa.eu/en/home.html

Politische Bildung – Das Informations – Portal zur politischen Bildung
http://europa.politische-bildung.de/

The European Union On-line
http://europa.eu/

Facts on International Relations and Security Trends (FIRST) http://first.sipri.org/

International Relations and Security Network ISN http://www.isn.ethz.ch/

Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) – CICC http://www.iccnow.org/?mod=osce

Political Parties http://www.mondopolitico.com/parties/

Political Science Resources http://www.politicsresources.net/

Politik Portal – Das deutschsprachige Nachrichtenportal für Europapolitik
http://www.politikportal.eu/

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) http://www.sipri.org

United Nations http://www.un.org/english/

WebDoc IEP http://doc-iep.univ-lyon2.fr/accueil.html

2. Библиографски бази данни

3. Електронни текстове

Foreign Affairs Online
http://people.virginia.edu/~rjb3v/rjb.html

World Policy Journal
http://worldpolicy.org/journal/

Икономически науки

1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки.

Agora21, le site francophone du développement durable
http://www.agora21.org/

Business studies teaching and education resources: Biz/ed
http://www.bized.co.uk/

Econ Biz
http://www.econbiz.de/

Economics Network Subject and Theme Index
http://www.economicsnetwork.ac.uk/subjects/

EH.Net Economic History Services
http://eh.net/

Eldis
http://www.eldis.org/

Eurostat
Официален портал, предоставящ статистически данни и показатели за страните – членки на Европейския съюз
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Management best practice | Business Link
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?type=RESOURCES&itemId=1075062803

RFE
http://www.aeaweb.org/RFE/

RIME : Ressources sur Internet en Management et en Economie
http://www.netvibes.com/associationrime#Presentation_de_RIME
vox
http://www.voxeu.org/

WebEc
http://www.helsinki.fi/WebEc/

2. Библиографски бази данни

IDEAS: Economics and Finance Research
http://ideas.repec.org/

RePEc: Research Papers in Economics
http://repec.org/

3. Електронни текстове

EconPapers
http://econpapers.repec.org/

Economic & Political Weekly
http://www.epw.org.in/epw/user/userindex.jsp

Institute of Economic Affairs
http://www.iea.org.uk/

International Monetary Fund
http://www.imf.org/external/index.htm

Правни науки

1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки.

Access ToLaw
http://www.accesstolaw.com/

http://www.allpravo.ru/

Council of Europe Legal Affairs
http://www.coe.int/legal/

Criminocorpus : le portail sur l’histoire des crimes et des peines
http://www.criminocorpus.cnrs.fr/

Eur-Lex
http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm

Infolaw
http://www.infolaw.co.uk/ifl/about.htm

LawCrawler – Legal Web & Databases Search
http://lawcrawler.findlaw.com/

Laws Online
http://www.lawsonline.com/

Online-Law.de
http://www.online-law.de

World Legal Systems
http://www.droitcivil.uottawa.ca/world-legal-systems/eng-monde.php

2. Библиографски бази данни

The Global Legal Information Network
http://www.glin.gov/search.action
GLIN е информационна система, съдържаща бази данни със законодателни и други текстове в областта на правните науки. Документите са на оригиналния език на създателя, но към всеки документ има резюме на английски език и предметни рубрики от многоезичния индекс на системата.

j Free databases alphabetical
http://www.library.law.uu.nl/edc-eu/databases_alphabetical.htm
Бази данни със статистическа, правна, демографска и друга информация от Европейския съюз.

3. Електронни текстове

Социални грижи. Социално осигуряване

1.Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки.

Chronic Poverty Research Centre (CPRC)
http://www.chronicpoverty.org/

European Centre for Social Welfare Policy and Research
http://www.euro.centre.org/

ippr – Institute for Public Policy Research
http://www.ippr.org/

Policy Library
http://www.policylibrary.com/

Research in Practice
http://www.rip.org.uk/

Social Policy and Social Work (SWAP)
http://www.swap.ac.uk/

Social Security Web Sites Around the World
http://www.hrsdc.gc.ca/en/isp/ibfa/socsectoc.shtml

Youth Information Home
http://www.youthinformation.com/

World Bank PovertyNet
http://www.worldbank.org/poverty/

2. Библиографски бази данни

Social Care Online
http://www.scie-socialcareonline.org.uk/

3. Електронни текстове

Community Care Magazine
http://www.isubscribe.co.uk/title_info.cfm?prodID=365&catID=32

Образование

1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки.

Braintrack
http://www.braintrack.com/

CNDP
http://www.cndp.fr/accueil.htm

Deutsche Bildungsserver
http://www.bildungsserver.de

ÉduSCOL
http://eduscol.education.fr/

Eurydice – Information on Education Systems and Policies in Europe
http://www.eurydice.org/

Phi Delta Kappa International
http://www.pdkintl.org/

PLOTEUS
http://ec.europa.eu/ploteus/

TES – FREE RESOURCES FOR TEACHERS BY TEACHER
http://www.tes.co.uk/resources/Home.aspx

2. Библиографски бази данни

BEI British Education Index
http://www.leeds.ac.uk/educol/

3. Електронни текстове

BERA – British Educational Research Association
http://www.bera.ac.uk/

Current Issues in Education
http://cie.asu.edu/

ECRP: Early Childhood Research and Practice
http://ecrp.uiuc.edu/

Practical Assessment, Research and Evaluation
http://pareonline.net/

Етнология

1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки.

EVIFA
http://www.evifa.de

Société d’ethnologie française SEF
http://www.culture.gouv.fr/sef/

Изкуство. Архитектура.

1.Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки.
вж и Culturelink Network
http://www.culturelink.org/

The Getty Research Institute
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat

ART-Guide
http://artguide.uni-hd.de

http://www.arthistory.ru/

Artcyclopedia: the Fine Art Search Engine
http://www.artcyclopedia.com/

Kulturlink.com
http://www.kulturlink.com

Société Française de Musicologie
http://www.sfm.culture.fr/index.php

2. Библиографски бази данни

Agence photographique de la Réunion des musées nationaux http://www.photo.rmn.fr/

The Internet Movie Database (IMDb) http://www.imdb.com/

Patrimoine numérique. Catalogue des collections numérisées http://www.numerique.culture.fr/pub-fr/index.html

Езикознание. Литературознание

1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки.

Ethnologue : languages of the world http://www.ethnologue.com/

iLoveLanguages – Your Guide to Languages on the Web http://www.ilovelanguages.com/

Linguistics Research Center http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/

Playservice.net – The website for plays in translation http://www.playservice.net/

Yamada language guides http://babel.uoregon.edu/

2. Библиографски бази данни

www.ub.uni-frankfurt.de/ssg/ling_contents_en

European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) http://ebsees.staatsbibliothek-berlin.de/

3. Електронни текстове

WESSWEB: Electronic Text Collections in Western European Literature – a project of the West European Studies Section of the Association of College and Research Libraries.This page lists Internet sources for literary texts in the Western European languages other than English
http://www.lib.virginia.edu/wess/etexts.html

История

1. Търсачки, портали, указатели, виртуални библиотеки.

Academic info history gateway
http://www.academicinfo.net/hist.html

Best of History Web Sites
http://www.besthistorysites.net/

Clio-online
http://www.clio-online.de

HDS (History Data Service)
http://hds.essex.ac.uk/

History Guide NG
http://www.historyguide.de/

http://www.hrono.ru/

http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html

The Labyrinth: Resources for medieval research
http://labyrinth.georgetown.edu/

Zeitgeschichte-online
http://www.zeitgeschichte-online.de/

2. Библиографски бази данни

E-chronologie.org
http://www.e-chronologie.org/

3. Електронни текстове

Encyclopedia MYTHICA
http://www.pantheon.org/mythica.html
Енциклопедия, посветена на митове, приказки, легенди; съдържа повече от 6100 статии за богове, митически герои, приказни същества в културата на различни народи. На английски език.

http://www.fordham.edu/halsall/

http://www.historyofwar.org/

Comments are closed.