Финансов контрол на качеството

Деканатът на ФФ

На извънредно заседание от 20.5.2009 Комисията по качеството с участието на Декана предлага въвеждането на следните мерки за контрол на бюджета с цел да се осигури нормален учебен и изследователски процес.

Предлага следните мерки, които да оптимизират разходите до края на годината

  1. Да се замразят  (да не се сключват или да се прекратят) договори за гост професори до края на настоящата година. Преподаватели със сегашния статут да бъдат поканени на граждански договор с възнаграждение за един хоноруван час по най-високата ставка. Очаквани икономии – до 5-7%
  2. Катедрите да ограничат предложенията за хонорувани преподаватели извън Пловдив  (ако е необходимо да се намали еднократтно хорариума на съответните дисциплини) Очаквани икономии – до 2-3%
  3. Да се прекрати изплащането на нощувки и на пътни разходи на щатни преподаватели във факултета от 1 юли 2009 Очаквани икономии до 0,5%
  4. Международните командировки да се осъществяват само по Еразъм и нау(ни проекти. Очаквани икономии до 1%
  5. Прекратяване на неплатения отпуск запреподаватели, които са за повече от един месец на работа ппо външни проекти и програми Очаквани икономии до 1%
  6. Командировки в страната – еднодневни или по изключение за два дни. Очаквани икономии до 1%
  7. Съкращаване на материалните разходи и насочването им към научните проекти. Очаквани икономии до 0,5%
  8. Ограничаване на факултетни академични инициативи Очаквани икономии до 1%
  9. Да се организират курсове за езикова подготовка на студенти извън норматива срещу заплащане  Очакван приход до 1%
  10. Да се разкрият две нови специализации – по книгоиздаване и по творческо писане. Очакван приход до 1%

Comments are closed.