Dec 26

Годишно общо събрание

Академичен живот Comments Off on Годишно общо събрание

По решение на ФС на Филологическия факултет

на 13. януари 2014 година, от 16:00 часа в 6-та аудитория

ще се проведе

редовното годишно Общо събрание на факултета

с дневен ред:

  1. Представяне, обсъждане и приемане на  годишния доклад на декана за състояние на факултета
  2. Частични избори за членове на Факултетския съвет

Dec 21

Празничен поздрав

Академичен живот Comments Off on Празничен поздрав

koleda-nadpis

Dec 20

Нова специалност – ЛИНГВИСТИКА С БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

Академичен живот Comments Off on Нова специалност – ЛИНГВИСТИКА С БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

С решение на АС на ПУ „Паисий Хилендарски” се обявява прием за учебната 2013/2014 година по новата специалност

ЛИНГВИСТИКА С БИЗНЕС АДМИСТРАЦИЯ

Английски език и немски език с бизнес администрация;

Английски език и френски език с бизнес администрация;

Английски език и испански език с бизнес администрация;

Английски език и руски език с бизнес администрация.

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог преводач, филолог експерт

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: Оценка по английски език от кандидатстудентски изпит, държавен зрелостен изпит, международен изпит по английски език или  олимпиада на МОН

 

Специалността има за цел да формира у студентите комплексни познания по два чужди езика и по бизнес администрация. С придобитата квалификация бъдещите абсолвенти биха могли успешно да прилагат уменията си като преводачи във фирми, предприятия, търговски дружества, банки, бюра за преводи, консултантски бюра, PR агенции, издателства, електронни и печатни медии, библиотеки, музеи, архиви и други обществени, образователни и културни институции.

Предвижда се учебният процес в рамките на специалността да се осъществи по четири програми: Английски език (базисен език) и немски език (втори език), Английски език (базисен език) и френски език (втори език), Английски език (базисен език) и руски език (втори език) и Английски език (базисен език) и испански език (втори език).

Обучението включва образователен пакет от научни знания в областта на историята и съвременното състояние на двата чужди езика (фонетична, лексикална, граматична и стилистична система), както и в сферата на бизнес администрация: административен мениджмънт; административно право; европейски проекти; електронна търговия; държавно и публично управление; реклама и рекламна политика; връзки с обществеността; практики в местната власт; бюджет на проекти; мениджмънт в публичните промени; основи на предприемачеството; планиране на личната кариера; политика и публична власт; разрешаване на конфликти; социология и психология в управлението; стратегически публичен мениджмънт; структура на публичния сектор; управление на екипи; управление на иновациите и инвестициите в публичния сектор; управление на организационната култура; управление на риска; фирмена култура.

Учебният процес в специалността се провежда по сходна схема за първия (английски език) и за втория (немски, френски, испански или руски език), с тази разлика, че обучението по втория език стартира от начално ниво. Програмата предвижда овладяването на базисния език да завърши на ниво С1, а на втория език – на ниво B2 от европейската рамка за владеене на езици.

Dec 19

Нова книга (Х.Мевсим за Б.Филов)

Академичен живот Comments Off on Нова книга (Х.Мевсим за Б.Филов)

Нова книга от проф. д-р Хюсеин Мевсим –

Bogdan Filov’un Balkan Savaşları (1912-1913) Fotoğrafları

[«Фотографиите на Богдан Филов от Балканските войни (1912-1913)»],

Türk Tarih Kurumu [Турско историческо дружество], ISBN 9789751626677, Ankara, 2013.

husmevsim-filov

Dec 19

Приемно време за проект „Студентски практики“ (януари 2014)

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ Comments Off on Приемно време за проект „Студентски практики“ (януари 2014)

Документи се приемат и получават по професионално направление:

2.1. ФИЛОЛОГИЯ – в сградата на ректората, ет. 3, каб. 325;

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО… –  в каб.1 на Катедрата по руска филология.

 

дата

Приемно време

забележка

31.01.2014 г.
(петък)
ОТМЕНЕНО! КВОТАТА НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА
ДОГОВОРИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ Е ИЗЧЕРПАНА.
НОВИ ДОГОВОРИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ НАЧАЛОТО
НА ФЕВРУАРИ, СЛЕД КАТО БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ
МЕСЕЧНИТЕ КВОТИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ФАКУЛТЕТИ.

ОТМЕНЯ СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНОТО ПРИЕМНО ВРЕМЕ!

Регистрираните студенти за подаване на документи на тази дата ще бъдат приети на 07.02.2014 г.

30.01.2014 г.
(четвъртък)
ОТМЕНЕНО!  КВОТАТА НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА
ДОГОВОРИ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ Е ИЗЧЕРПАНА.
НОВИ ДОГОВОРИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ НАЧАЛОТО
НА ФЕВРУАРИ, СЛЕД КАТО БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ
МЕСЕЧНИТЕ КВОТИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ФАКУЛТЕТИ.

ОТМЕНЯ СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНОТО ПРИЕМНО ВРЕМЕ!

Регистрираните студенти за подаване на документи на тази дата ще бъдат приети на 06.02.2014 г.

24.01.2014 г.
(петък)
11:00 – 12:00

Приемат се договори с начало на практическо обучение в периода 11.02.2014-20.02.2014 г.

Студентите, които ще представят договори трябва предварително да са изпратили предварително запитване. Моля, прочетете на адрес: http://slovo.uni-plovdiv.bg/?p=9026

23.01.2014 г.
(четвъртък)
11:00 – 12:00

Приемат се договори с начало на практическо обучение в периода 11.02.2014-20.02.2014 г.

Информация за пълния комплект документи за започване на практика може да видите на адрес: http://slovo.uni-plovdiv.bg/?p=7948

Студентите, които ще представят договори трябва предварително да са изпратили запитване. Моля, прочетете на адрес: http://slovo.uni-plovdiv.bg/?p=9026

17.01.2014 г.
(петък)
11:00 – 12:00

Приемат се договори с начало на практическо обучение в периода 03.02.2014-10.02.2014 г.

Желателно е студентите, които ще представят договори да изпратят предварително запитване. Моля, прочетете на адрес:

http://slovo.uni-plovdiv.bg/?p=9026

Информация за пълния комплект документи за започване на практика може да видите на адрес: http://slovo.uni-plovdiv.bg/?p=7948

16.01.2014 г.
(четвъртък)
11:00 – 12:00

Приемат се договори с начало на практическо обучение в периода 03.02.2014-10.02.2014 г.

Желателно е студентите, които ще представят договори да изпратят предварително запитване. Моля, прочетете на адрес: http://slovo.uni-plovdiv.bg/?p=9026

Информация за пълния комплект документи за започване на практика може да видите на адрес: http://slovo.uni-plovdiv.bg/?p=7948

10.01.2014 г.
(петък)
11:00 – 12:00 Последен ден в който се приемат ОТЧЕТИ
за месец ДЕКЕМВРИ 2013 г.
от академични наставници и ментори.

Не се приемат нови договори!
09.01.2014 г.
(четвъртък)
11:00 – 12:00 Приемат се ОТЧЕТИ
за месец ДЕКЕМВРИ 2013 г.
от академични наставници и ментори.

Не се приемат нови договори!
03.01.2014 г.
(петък)
11:00 – 12:00 Приемат се ОТЧЕТИ
за месец ДЕКЕМВРИ 2013 г.
от академични наставници и ментори.

Не се приемат нови договори!

(Приемното време ще бъде обновявано и допълвано периодично.)

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ!


Въпроси относно проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ можете да задавате на eлектронен адрес: ffplovdivsp@gmail.com


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз