Процедури за качество

Процес на оценяване на качеството

Филологически факултет, професионални направления

1.Форма

 • Двугодишен доклад за самооценка

2.Съдържание:

 • SWOT анализ (силни и слаби страни, възможности и заплахи);
 • анализ на структурата на програмата, съдържанието на курсовете, методите на обучение;
 • анализ на информацията за входа, процеса и изхода;
 • подготвя се от екип преподаватели с различен ранг и студенти;
 • обсъжда се на заседание на факултета;
 • обсъжда се със студенти на специална среща;
 • допълване въз основа на направените дискусии;
 • екип от външни експерти, поканен от факултета, получава доклада за самооценка;
 • същият екип прави посещение на място;
 • всеки от експертите подготвя писмено мнение и екипът приема доклад-оценка и препоръки за подобряване на качеството;

3.Процедура

4.Оценка от външни експерти

5.Решения за промени

 • след обсъждане на доклада и препоръките факултетът взема решения за промени, свързани с подобряване на качеството;

Leave a Reply