Система за осигуряване на качеството на обучението

Система за осигуряване на качеството на обучението

Въведение

Системата за осигуряване на качеството на обучението има за цел въвеждането и поддържането на съвременни форми на обучение на студентите.

Системата включва конкретни дейности (мероприятия), които следва да се организират и проведат с оглед създаването на необходимата организация и осигуряване на различии видове средства за тяхното провеждане.

Системата включва действия разпределени в 10 направления, като оценката за тяхното изпълнение се извършва чрез пакет от показатели и стандарти за тяхната оценка.

При разработката на системата се е изхождало, че качеството на учебния процес трябва да се осигури чрез позитивно въздействие върху трите основни елемента, които го съставят:

•          структури, т.е. организационни и материални условия за неговото провеждане

•          процес, т.е. методология и технология на обучението, които се използват

•          резултати, т.е. успеваемост и практическа пригодност на завършилите и придобита професионална компетентност.

Този подход се използва при разработването на материалите във всички раздели на системата.

Отчитането на фактите от въвеждането на системата ще се извършва в края на всяка учебна година, като последователно ще бъдат създадени динамични редове от показатели, които да очертават промените в качеството на учебния процес и съпътстващите проблеми.

Системата ще се отчита на ниво катедра, факултет, университет.

Органите за изпълнението на отделяйте мероприятия и показатели на ниво са: съвет, комисия по качеството и стандартите, деканат и инспекторат.

На равнище специалност и катедри, те са: отговарящия за специалността, катедрените съвети и ръководителите на катедрите.

Входни данни:

1.         Показатели и стандарти, свързани с отделните мероприятия.

2.         Успеваемост на студентите по дисциплини и държавни изпити.

3.         Данни от социологически проучвания.

4.         Ниво на подготовка и развитие на кадрите.

5.         Спазване на нормативните актове.

6.         Заявен интерес към специалностите.

7.         Издателска дейност.

8.         Материални и финансови ресурси.

Пропусквателна способност (коефициент на използваемост)

1.         Оценка на информацията.

2.         Съпоставяне на данни.

3.         Анализ на данни и изясняване на взаимосвързани-

4.         Вземане на решения.

5.         Алтернативни възможности.

Изходни данни:

1.         Постигнати резултати по отделните мероприятия показатели и стандарти).

2.         Оценка на качеството на продукта (реализация, в- поведение).

3.         Оценка на интереса и мотивацията.

4.         Ефективност на вложените материали и финансов

Обратна връзка:

1.         Етапни оценки.

2.         Мнения и препоръки.

3.         Оценка на потребителите.

4.         Оценки на студентите.

5.         Оценки на преподавателите.

Оценка на системните процеси:

Стабилно състояние

1.         Поддържане на определено ниво.

2.         Тенденции за развитие към целта.

3.         Съответстващо развитие на ресурсите.

Реверберация

1.         Изясняване на причините, водещи до изменения в качеството.

2.         Планиране, очакване, резултат.

3.         Прогнози.

Еквифиналност

1.         Използвани методи.

2.         Използвани ресурси.

3.         Получени резултати.

Мултифиналност

Оценка на всички използвани параметри в рамките на един план на вмешателство.

Диференциация

Определяне на граничите на системата, за да запази своята идентичност.

Цели на системата:

•          да се утвърди качеството като основен критерий за дейността на неговите структурни звена, а прегледът на качеството да стане перманентна задача на всички работещи в тях;

•          да се създадат необходимите предпоставки за перманентна адаптация на стратегията към динамиката и сложността на примените във външната среда и поведението на конкурентите;

•          да се генерира в академичната общност атмосфера на критично самооценяване, взаимно, конструктивно обсъждане и подпомагане за преодоляване на съществуващите слаби страни в работата;

•          да се създадат гаранции за съответствие на дейността с националните и европейски образователни стандарти.

•          да се постигне публичност и пълна отчетност пред обществото и заинтересованите аудитории за мисията и образователните цели, както и за етапното им осъществяване.

Задачи:

1.         Да се формулират и конкретизират, съобразно спецификата на различните структурни звена, академичните стандарти за качество и показателите, по които могат да бъдат отчитани и измервани;

2.         Да се създаде база данни за текущо акумулиране на информация, необходима за контрола и поддържането на качеството на академичната дейност;

3.         Да се адаптира към потребностите на системата за управлението на качеството, методиката и схемата на провежданите социологически проучвания и формите за обратна връзка със студентите;

4.         Да се определят браншовите аудитории на работодателите за отделните специалности и се създаде постоянна практика за съгласуване на заявката и качеството на обучение с тях;

5.         Да се утвърди “вътрешният одит” като постоянна практика в дейността на структурите като цяло;

6.         Да се синхронизира действието на всички вътрешни нормативни актове в контекста на общата система за управление и поддържане на качеството;

7.         Да се извърши необходимата подготовка на кадрите, които ще участват в осъществяването на системата за академично качество;

8.         Да се обвърже системата за персонално насърчаване и стимулиране на академичния и административен персонал с конкретната им подкрепа на мерките за поддържане на качеството и постигнатите резултати;

Опорни точки на системата:

1.         Системни проучвания на заявения интерес към специалностите и специализациите на:

•          събиране и анализ на директна информация от пазара на труда

•          регулярни проучвания в организации, потребители на кадри с аналогична професионална квалификация

•          проучвания на интереса на завършващите средне образование към специалностите

•          анализ и конкуретна среда в сферата на предлагането на образователен продукт в научните области

•          анализ и обработка на информация от кандидат-студентски кампании. Гарантиране на качеството на учебного съдържание и неговото усвояване от студентите

•          усъвършенстване на процедурите при разработка и утвърждаване на учебните планове и програми

•          съгласуване на учебните програми и целево планиран набор от знания и умения с работодателите

•          информация от студентите за удовлетвореност от качеството на обучение

•          анализ на успеваемостта по учебните дисциплини и по направления

•          анализ и оценка на методите на преподаване, текущ контрол и проверка на знанията

•          анализ на характера и качеството на подготвяне и използване на изпитните материали

•          събиране и обработка на информацията за реализация и професионална пригодност на завършилите специалността

2.         Управление на ресурсите като гаранция на качеството на академичната дейност:

•          създаване на система за бюджетиране

•          единна схема на бюджетиране

•          анализ на разходите за обучението на един студент

•          осигуреност на обучението с преподаватели и покриване на държавните изисквания за това

•          програма за развитие на научно-преподавателския състав и неговото периодично атестиране

•          инвестиционна програма за развитие и модернизация на материално- техническата база

•          библиотечек фонд и разпределението му по специалности

3.         Организация и управление на обучението по специалности:

•          планиране и организация на дейността на органите за управление на съответните катедрени структури

•          анализ на характера и изпълнението на взетите решения

•          стандарти на административного обслужване и тяхното покритие; обратна информация от студентите за качеството на административното обслужване

•          данни за участие на студентите в управлението на академичните структури; въпроси разглеждани по предложение на студентите; направени предложения, внесени проекти за решение

•          политика на студентския съвет и нейната кореспонденция със системата за академично качество

4.         Международна дейност и академични контакти, подкрепящи качеството на учебната дейност във:

•          трайни научни контакти и обмен на преподаватели и студенти

•          съподчиненост на международните контакти и научно израстване на преподавателския състав

•          резултати от участие на университета и специалностите му в международни програми

•          участие на чуждестрани преподаватели и специалиста в учебния процес

•          международни колективи за разработка на учебни програми, планове, учебни пособия и изследователски разработки

•          референции на чуждестрани университети и аналогични образователни структури за качеството на учебната дейност

•          участие на структурните звена в международни, академични общности.

Мероприятия – Показатели – Стандарти

1.         Мероприятия за подобряване организацията на работата по наблюдаване на качеството и стандартите

2.         Мероприятие за усъвършенстване на учебния процес

3.         Мероприятия за въвеждане на единна технология при разработването на учебните планове

4.         Мероприятия за усъвършенстване на практическата подготовка на студентите.

5.         Мероприятия за въвеждане на нови методи за работа

6.         Мероприятия за усъвършенствуване на материалната база и информационното обслужване на учебния процес.

7.         Мероприятия за повишаване на квалификацията на научно-изследователската дейност

8.         Мероприятия за подбор на студенти, асистенти, докторанти и преподаватели за тяхното развитие.

9.         Мероприятия за оценка на социалната политика.

10.       Мероприятия стимулиращи студентското участие в качеството на учебния процес

Мероприятия, показатели и стандарти за оценка на качеството на учебния процес

I.          Мероприятия за подобряване организацията наработата по наблюдаете

качеството.

1.         Изграждане на комисия по качеството и стандартите. (ККС)

2.         Съставът на комисията по качеството и стандартите включва:

Председател – зам.-ректор, членове: зам-декан по учебната част, трима преподаватели и един студент от всеки факултет.

3.         Комисията по качеството и стандартите (ККС) води свой организационен живот: редовни заседания (4-6 пъти годишно) и извънредни при възникване на определени ситуации.

4.         ККС изготвя шестмесечни доклади (след всеки семестър) и годишен доклад.

5.         ККС изработва и предлага – статус-правилник за своята дейност.

6.         ККС – издава в началото на всеки семестър, свитък от: учебните програми на отделните дисциплини, конспекти за тях, учебна програма за съответния семестър (седмично разписание на заниманията или съдържание на отделните модули) и график на семестриалните изпити.

7.         ККС приема петгодишни доклади за самооценка на всяка специалност и предлага обобщени изводи.

8.         ККС следи за етичността, морала и ценностите на всеки преподавател в отделните специалности и катедри.

9.         ККС прави анализ и предлага мероприятия за подготовка и организация на кандидатстуденската кампания.

10.       ККС следи за нормалния живот на отделните специалности и катедри.

11.       ККС приценява общественополезната дейност на отделните специалности и катедри.

Показатели:          Стандарти:

1. Системност на заседанията на ККС       4-6 пъти годишно

2.         Навременост на изработване и представяне на 30 дни преди започване на уч. семестър уч. програми на студентите

3.         Системност на ревизиите за оценка на    Не по-малко от една ревизия годишно

 

Мероприятия, показатели и стандарти за оценка на качеството на учебния процес

I.          Мероприятия за подобряване организацията наработата по наблюдаване качеството.

1.         Изграждане на комисия по качеството и стандартите. (ККС)

2.         Съставът на комисията по качеството и стандартите включва:

Председател – зам.-ректор, членове: зам-декан по учебната част, трима преподаватели и един студент от всеки факултет.

3.         Комисията по качеството и стандартите (ККС) води свой организационен живот: редовни заседания (4-6 пъти годишно) и извънредни при възникване на определени ситуации.

4.         ККС изготвя шестмесечни доклади (след всеки семестър) и годишен доклад.

5.         ККС изработва и предлага – статус-правилник за своята дейност.

6.         ККС – издава в началото на всеки семестър, свитък от: учебните програми на отделните дисциплини, конспекти за тях, учебна програма за съответния семестър (седмично разписание на заниманията или съдържание на отделните модули) и график на семестриалните изпити.

7.         ККС приема петгодишни доклади за самооценка на всяка специалност и предлага обобщени изводи.

8.         ККС следи за етичността, морала и ценностите на всеки преподавател в отделните специалности и катедри.

9.         ККС прави анализ и предлага мероприятия за подготовка и организация на кандидатстуденската кампания.

10.       ККС следи за нормалния живот на отделните специалности и катедри.

11.       ККС приценява общественополезната дейност на отделните специалности и катедри.

Показатели:          Стандарти:

1. Системност на заседанията на ККС       4-6 пъти годишно

2.         Навременост на изработване и представяне на 30 дни преди започване на уч. семестър уч. програми на студентите

3.         Системност на ревизиите за оценка на    Не по-малко от една ревизия годишно

организацията на работа по основните

структури.

ІІ.         Мероприятия за усъвършенстване на учебния процес.

1.         ККС формулира функцията, специфичната роля, общите и специфичните насоки и постановки за работата на отделните специалности.

2.         ККС прави ежегодна оценка на целите, задачите и мисията на всяка специалност.

3.         ККС одобрява плановете на отделните специалности и катедри за:

•          качеството на теоретичните знания (обща култура, специфични знания за внедряване на положителния опит и следене на световната и наша литература и др.)

•          оценка за практическите умения и навици (практически занимания-упражнения, семинари, практика по бази, лятни и преддипломни стажове)

•          оценка на комуникативните способности на студентите

•          умения за аналитично, критично и логично мислене чрез начин за учене, самоподготовка, интереси, себеорганизация

•          екипна работа и решаване на казуси и ситуации

•          създаване на доверие, настойчивост, инициативност и активна позиция на студентите при обучение.

•          спазване на поведение, норми и ценности при осъщесвяване на учебния процес и взаимодействието на работните места

•          езиковата култура и подготовката в процесът на усвояване на чужди езици

•          ползването на съвременна информация и работа с информационна техника

•          научните интереси и участие в научно-изследователската дейност на специалността и/или катедрата

•          включване в доброволка обществена работа

•          придобиване на минимално изискваемо ниво на компетентност (МИНКА) при изучаване на отделните дисциплини по специалности и катедри

4.         ККС и отделните специалности и катедри приценяват нуждата от преподаватели (щатни, хонорувани) техните възможности, развитие и участие в подготовката на млади кадри.

5.         ККС и отделните специалности и катедри въвеждат нови дисциплини или променят съдържанието на съществуващите, съобразно пазара и международната им актуалност.

6.         ККС и отделните специалности и катедри трезво оценяват ресурсното време за натовареност, препоръчват назначаване на нови преподаватели, преквалификация или вътрешни преразпределения.

Показатели:

1.         Системност на оценката на целите и мисията на отделните специалности

2.         Системност на експертизите на учебните планове по всяка специалност

3.         Осигуреност на учебния процес с учебни помагала и литература

4.         Степей на успеваемост на студентите

5.         Степей на усвояване на чужд език

6.         Внедряване на тестовото изпитване на студентите

 

Стандарти:

Не по-малко от една оценка годишно Не по-малко от един път годишно

% на осигурените дисциплини с учебни

помагала

% на студентите с отличен успех, % на

студентите със слаб успех при първото

явяване на изпит

% на студентите владеещи (писмени и

говоримо) чужд език с доказан

документ

% на дисциплините с въведени тестове

ІІІ.        Мероприятия за въвеждане на единна технология при разработването на учебните планове.

1.         Спазване на държавните изисквания за отделните специалности.

2.         Създаване на специфични изисквания към всяка специалност.

3.         Правилно разпределяне на теория/практика в семестриалната и седмична натовареност на студентите.

4.         Усъвършенстване на учебното съдържание на отделните дисциплини (учебна информация за усвояване като познание, като практическо умение, автоматизиран навик, МИНКА, знания за разширяване на общата култура и кръгозор)

5.         Спазване на педагогическата технология при изработване на учебните планове (определяне на потребностите и равнището на познание на студента в дадена облает, цели на обучението по дисциплини, методична последователност за постигане на целите, подбор на дидактически материали, оценъчни процедури за резултатите и ефективността на обучението).

6.         Внедряване на съвременни технологични изисквания при планиране на практическите занимания (учебни цели, основни понятия, съдържание, необходими технически пособия и средства, домашно задание, посочване на литература за следващия път, доклад за самоанализ на студента).

7.         Спазване на изискванията на интегралното обучение за създаване на многоаспектна представа за изучаваните въпроси.

8.         Въвеждане на модулно обучение по отделните дисциплини

9.         Осъществяване на координация за избягване на повторения и липси в учебния материал.

10.       Преразглеждане и ревизиране на свободно избираемите дисциплини според интересите на студентите.

11.       Насочване на факултативното обучение към цикли от интегрирани програми, спецкурсове и др.

12.       Вземане мнението на студентите и практическите бази за обучение при съставянето на учебните програми-анкети за: цялостната организация на учебния процес, за съдържанието и структурата на всяка дисциплина, за мотивация, реализация и очаквани перспективи, на ръководители и практически бази, на абсолвенти, преподаватели и на наши студенти на работни места.

13.       ККС и съответните катедри по специалности определят методиката на оценяване (писмен изпит, устен, есе, тестове, курсови проекти и др.)

14.       ККС извършва анализ на успеваемостта на студентите и я докладва.

15.       ККС съвместно с инспекторатът осъществява администрирането на изпитните сесии (качество, графици, протоколи, обяви, нанасяне в главки книги и др.)

16.       ККС разработва и предлага нови критерии за оценяване и структуриране на учебния материал в т.ч. и въвеждането на Европейската кредитна система.

Показатели:         Стандарт: % на дисциплините

1.         Съотвествие на дисциплините с държавните изисквания

2.         Съвременна пропорционалност между  постигнали теоретическото и практическо обучение на пропорционалност студентите (при предварително зададени съотношения)

3.         Осигуреност на практическите занимания с осигурени с методички материали и предварителни планове материали и планове

4. Въвеждане на модулно обучение

5.         Анкетни проучвания за мненията на студенти % на анкетираните студенти за организацията и качеството на учебния

процес

6.         Използване на комплексна методика за оценка % на дисциплините с комплексна на студентите (тест или писмен изпит, решаване методика на практическа задача или казус, разработка на есе или курсова работа)

7.         Внедряване на кредитната система          брой на дисциплините и специалностите с определен кредит и въведена кредитна система

IV.        Мероприятия за усъвършенстване на практическата подготовка на студентите.

1.         Ежегодно определяне на практическите бази по специалности и сключване на договори с тях.

2.         Разработка на характеристика за всяка практическа база и възможностите и (материална база, квалификация на кадрите, капацитет, учебно време и др.)

3.         ККС организира ежегодно съвещания с ръководителите на практическите бази за уточняване на съвместната работа.

4.         Спазване на основните принципи на практическата подготовка (хуманизъм, научност, достъпност, икономичност) и свързаните с тях резултати и ефективност.

5.         Създаване условия за свързване на знанията, уменията и поведението на студента в практическата му дейност.

6.         Създаване на унифицирани стандарта за професионална компетентност, която студентът трябва да демонстрира след изучаване на отделните дисциплини (проблем, какво е чул за него, какво му е показано-видял, може ли сам да го извършва, създаден ли е рутинен навик).

7.         Изискване към студентите е да разработват самоанализ, след всяко практическо занимание (какво научих, какво ми направи впечатление, какво умея да правя добре, какво смятам за трудно, какво ще усъвършенствам и как да стане това).

Показатели:   Стандарта:

1.         Степей на разработване на характеристиките за възможностите на практическите бази – % към всички

2.         Брои на преподаватели от практическо  обучение преминали специализирани курсове и със сертификат – учител по практическо обучение – % на преподавателите

3. Степей на усвояване на студентите на практически умения и навици след проведено

обучение – % на студентите

V.        Мероприятия за въвеждане на нови методи на работа.

1.         ККС, съвместно с катедрите определят съответните методи използвани в теоретичната и практическа подготовка по отделните дисциплини.

2.         Спазване на съвременната методология:

•          насоченост към практическите проблеми на бъдещата професия

•          акцент върху активните методи на обучение

•          работа в малки групи, в които студентът не само присъства, но и участва

•          предоставяне на достатъчно време за самоподготовка

•          усвояване на минимум познания и практически умения към всяка дисциплина или образователно ниво

•          въвеждане на обективна тестова система за контрол и самоконтрол с три компонента: сфери на познанието, практически умения и поведение

3.         Свързване на съвременните методи с партньорство, приложение на теоретичните знания в практиката, компетентност, обмен между студента, преподаватели и ръководители на практическите бази.

4.         Уеднаквяване на методиките по специалности и дисциплини с тези на водещи страни в света и Европа.

5.         Разработка на система за оценяване на ефективността на прилаганите методи.

6.         Поканване на гост-лектори от наши университета и от чужбина за изнасяне на теми пред голяма аудитория.

7.         ККС стимулира студентите за редовно участие в лекционните курсове, като определя, че лекция може да се изнесе за I, II година най-малко при 10 студента, III, IV година – пред 8 студента и при магистърска степей пред 5 студента.

Показатели:   Стандарта:

1. Въведени нови методики на обучение            брой по специалности, катедри и

дисциплини

2.         Интерес на студентите към отделни форми на обучение – % на посещаемост

3.         Въвеждане на проблемно-базирано обучение (или части от

техния учебен план) – % на дисциплините

VI.        Мероприятия за усъвършенстване на материалната база и информационното обслужване научебния процес.

1.         Увеличаване дялът на разходите за подобряване на материалната база и техническите средства в бюджета.

2.         Към всяка специалност да се изучава информатика на три нива: информационна грамотност, специфични информационни системи в дадена специалност и специално обучение в съвременни информации, комуникации и изследвания (Интернет, софтуерни програми, статистически програми и др.)

Показатели:   Стандарта:

1.         Финансиране на учебния процес % на учебните разходи към всички

разходи

2.         Осигуреност със съвременни технически            % на учебните зали с технически средства на учебните зали средства

3.         Използване на компютърните средства в           % на студентите с компютърна учебния процес грамотност и използващи компютърни

учебни програми

VII.       Мероприятия свързани с повишаване квалификациями и научно-изследователската дейност.

1.         Въвеждане на едноседмични курсове за всеки новопостъпил преподавател, асистент или служител за запознаване и въвеждане в работата.

2.         Разрастване на настойничествот.о на по-опитните колеги върху младите и перспективни кадри.

3.         Организиране на курсове за развиване на педагогическите, оценителски и творчески умения.

4.         Участие във всички курсове за усъвършенстване на дадена специалност или дисциплина.

5.         Международен обмен на студенти, преподаватели и водещи специалиста.

6.         Даване на обобщено мнение на ККС относно разкриване на нови асистентски места и докторантури.

7.         ККС приема план-програмите, годишните отчети и научните ръководители по всяка докторантура.

8.         ККС съгласува с катедрите и предлага рецензенти за вътрешни защити на доктори по катедрите.

9.         ККС следи за научните публикации на преподавателите и студентите.

10.       ККС организира ежегодни научни конференции на млади научни работници и студенти.

11.       По предложение на катедрите ККС одобрява участието на наши преподаватели и студенти в научни прояви у нас и в чужбина.

12.       ККС съдейства за издаването на учебни помагала за студентите.

13.       ККС предлага командировки в чужбина и приема докладите им след завръщане.

14.       ККС стимулира наши преподаватели в издаването на учебни помагала с други висши училища.

15.       ККС изготвя документация по международното признаване на дипломите (диплома, според изискванията, резюме на учебната програма, методика и системи на преподаване (модулно, блоково, дисциплинарно) изпитни процедури и акредационен статус.

16.       ККС уточнява изискванията за магистърска стелен на студенти и от други висши училища (съответствие на учебните програми с държавните изисквания, общ успех, тема за дипломна работа, акредационен статус).

17.       ККС съдейства за изграждане на научен съвет.

Показатели:   Стандарта:

1. Включване в системата на следдипломно обучение % на преподаватели

2. Включване на преподавателите в с приети теми на организирана научна дейност докторски дисертации   % на преподаватели

3.         Активност на научно-изследователската дейност в научни списания

 

VIII. Мероприятия за подобряване на подборът на студенти, асистенти, докторанти и преподаватели за тяхното развитие.

1.         Подборът на студентите се организира чрез кампания, според държавните изисквания и правилника на Висшето училище.

2.         Ежегодно чрез специални материали, радио, БИТ, МОН, МТСГ и МЗ се публикуват целите и мисията на отделните специалности.

3.         Прием на студента от други ВУ става чрез академична справка и приравнителни изпити и одобрение на ККС.

4.         Приемът на студенти за Магистърска степей е триетапен.

5.         За всички длъжности (асистенти, докторанти, преподаватели) се организира конкурс (по съответната специалност и дисциплина и западен език).

6.         Към ККС се води документация за всеки преподавател (автобиография, специализация, научни трудове).

7.         ККС приема длъжносттни характеристики за всяка длъжност.

8.         ККС следи за подписване на годишните договори за заетостта на всеки преподавател.

9.         ККС предлага на ФС и АС уеднаквяване или стимулиране на хонорарите, според звания и степени.

10.       Участва в организирането на конкурсни изпити и изготвя предложения пред ФС и АС за състава на комисията.

11.       ККС следи за правилното разпределение на финансовите средства между катедрите за курсове, командировки и обмен.

12.       ККС работи в тясна връзка с комисията за атестиране и прилага правилника за атестиране.

13.       ККС обсъжда предложения за необходимост от кадри, изготвени от катедри на база: студенти, часове, аудиторна заетост, практика и др.

14.       ККС прави периодични преценки пред ФС за:

•          средната възраст на преподавателите преди 5 години

•          средната възраст на преподавателите в настоящия момент

15.       ККС участва в изготвянето на стратегическия план за развитие на кадрите за следващите 3 години и приоритетите стоящи за решаване.

16.       Чрез ръководителите на катедри ККС контролира изпълнението на учебните програми, начин и стил на изнасяне, тематичните планове по дисциплини и план- програмите за практическото обучение.

17.       ККС използва и студентска информация за несправянето на преподавателите с материали, за нередовно идване и започване на занятията, за нередности при провеждането на изпити, особенно за обективност и безпристрастност в оценките.

18.       ККС заедно с катедрите запознава преподавателите за правата, задълженията и статута им, съгласно ЗВО и правилника на Висшето училище.

19.       ККС съдейства на студентския съюз за изграждането на студентски дисциплинарен съвет.

20.       ККС разработва и предлага стандартизирана анкета за оценка на качеството на учебния процес.

Показатели:   Стандарта:

1.         Подобряване на информационното осигуряване на кандидатстудентската кампания            брой на информ. материал и срещи

2.         Подобряване на учебно-интелектуалното ниво на приетите студенти          минимален бал за прием по отделните специалности

3.         Повишаване на конкуретността в кандидатстването    брой на кандидатите за едно място

4.         Интерес за повишаване на образователната степей на завършилите            % на бакалаврите включени в магистърска степей

5.         Повишаване на хабилитационното ниво на преподавателите            % на преподавателите с нови редовни или извънредни хабилитации

IX.        Мероприятия за подобряване на социалната политика.

1.         Устройване на всички катедри с работни места и съвременно технически и компютърно оборудване.

2.         Студентско общежитие – изграждане на собствена база.

3.         Организиране на съвместни посещения на забележителни места и за честване на годишнини.

4.         Организиране на тържества при започване на учебната година, за 24 май и при промоции на абсолвентите.

5.         Организиране на ежегодни срещи със спонсорите.

6.         Осъществяване на no-тесни комуникации с ръководителите на практическите бази.

7.         За обмяна на опит с други Висши училища.

8.         Подпомагане на служители изпаднали в кризистни състояния.

9.         Оказване помощ на всеки служител в неговото развитие и утвърждаване.

10.       Защита на правата на служителите, съвместно със синдикалните организации.

11.       Формиране на съсловни организации.

Показатели:   Стандарта:

1.         Осигуреност със самостоятелни работни места % на преподаватели

2.         Използване на собствени общежития от студенти и преподаватели % на студенти и преподаватели

3. Участие в съсловни организации          % на преподаватели и студенти в

съсловни организации

X.         Мероприятия стимулиращи студентското участие в качеството на учебния процес.

1.         ККС съдейства за превръщането на студента от обект в субект.

2.         ККС подпомага студентския съвет при осъществяването на неговата дейност.

3.         ККС защитава студентските права за участие в Общото събрание, на ФС и на АС.

4.         ККС съдейства на студентите за участието им в научно-изследователската дейност, като отпечатва материалите от студентските научни сесии.

5.         ККС стимулира участието на студентите в съсловна организация.

6.         Съвместно със студентския съюз ККС участва в създаване на “Клуб на бившите възпитаници”.

7.         Чрез гъвкавост на програмите ККС създава условия за студентски отдих и тържества.

8.         ККС стимулира студентите за тяхното участие във фондации, неправителствени организации.

9.         ККС съдейства на студентския съюз за развитието на обществено полезна доброволческа дейност.

Comments are closed.