ПРОГРАМА ПО РУС­КИ ЕЗИК

ПРОГРАМА ПО РУС­КИ ЕЗИК

ИЗПИТЪТ Е ПИСМЕН С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 3 ЧАСА.

Кан­ди­да­тс­ту­де­н­тски­ят из­пит по рус­ки език включ­ва учеб­но­то съдър­жа­ние, за­ло­же­но в прог­ра­ми­те и учеб­ни­ци­те по рус­ки език за СОУ. За ус­пеш­но­то му по­ла­га­не кан­ди­да­ти­те тряб­ва да имат съ­от­ве­тен за­пас от ду­ми, из­ра­зи и зна­ния по най-важ­ни­те въп­ро­си на рус­ка­та гра­ма­ти­ка.

Конкурсният изпит по руски език се състои от диктовка, превод от български на руски език и граматичен тест.

Дик­тов­ка­та обх­ва­ща 15–16 стан­да­рт­ни ма­ши­но­пис­ни ре­да (око­ло 160 ду­ми) ху­до­же­ст­вен или пуб­ли­цис­ти­чен текст и има за цел да про­ве­ри до­кол­ко кан­ди­датът пра­вил­но възпри­е­ма рус­ка­та реч и вла­дее ос­но­ви­те на рус­кия пра­во­пис. При дик­ту­ва­не­то се съ­об­ща­ват пре­пи­на­тел­ни­те зна­ци. За вся­ка пра­во­пис­на или гра­ма­тич­на греш­ка от оцен­ка­та се от­не­мат до 0,50.

За пре­вод от бъл­га­рс­ки на рус­ки език на кан­ди­да­ти­те се пред­ла­гат 10 от­дел­ни из­ре­че­ния (око­ло 100–120 ду­ми). Пре­водът има за цел да про­ве­ри как е ов­ла­дя­на най-съ­ще­ст­ве­на­та част от гра­ма­тич­ния ма­те­ри­ал и лек­си­ка­та, пред­ви­де­на за ус­во­я­ва­не в сред­но­то учи­ли­ще. Пре­поръч­ва се при пре­во­да на да­де­на ду­ма или из­раз да се из­по­лз­ва са­мо един (най-под­хо­дя­щи­ят) ва­ри­ант, тъй ка­то за да­ден в ско­би неп­ра­ви­лен ва­ри­ант оцен­ка­та се на­ма­ля­ва до­ри ако ос­нов­ни­ят ва­ри­ант е пра­ви­лен. Кри­те­ри­ите за оцен­ка на пре­во­да са съ­щи­те, как­то и при оцен­ка­та на дик­тов­ка­та.

Дик­тов­ка­та и пре­водът се оце­ня­ват със Слаб 2.00 при до­пус­на­ти 15 греш­ки от кан­ди­дат-сту­ден­та.

Гра­ма­тич­ни­ят тест съдър­жа за­да­чи, свър­за­ни с нор­ма­тив­ни­те пра­ви­ла на съв­ре­мен­ния рус­ки език, и це­ли про­вер­ка на прак­ти­чес­ко­то ов­ла­дя­ва­не на изу­ча­ва­ния в сред­но­то учи­ли­ще гра­ма­ти­чен ма­те­ри­ал.

Тестът се оце­ня­ва по точ­ко­ва сис­те­ма. Мак­си­мал­ни­ят брой точ­ки е 50. В за­ви­си­мост от наб­ра­ни­те точ­ки кан­ди­дат-сту­ден­ти­те по­лу­ча­ват след­ни­те оцен­ки:

48–50 точ­ки        6.00                        26–31 точ­ки        4.00

44–47 точ­ки        5.50                        22–25 точ­ки        3.50

38–43 точ­ки        5.00                               21 точ­ки        3.00

32–37 точ­ки        4.50                         до 20 точ­ки        2.00

Кан­ди­дат-сту­ден­ти­те тряб­ва да са ов­ла­де­ли пра­во­пи­са на глас­ни без уда­ре­ние и под уда­ре­ние, на ду­ми с твър­ди, ме­ки, звуч­ни и без­звуч­ни съг­лас­ни, глас­на И след Ж, Ч, Ш, Щ, Г, К, Х; пра­во­пи­са на ду­ми­те с бук­ва­та Э и с пред­став­ки, пра­во­пи­са на НН и Н в при­ла­га­тел­ни и при­час­тия, пра­во­пи­са на най-чес­то сре­ща­ни ду­ми с неп­ро­из­но­си­ми и двой­ни съг­лас­ни; слож­ни ду­ми и ду­ми с раз­де­ли­тел­ни Ь и Ъ; пра­во­пи­са на па­деж­ни­те окон­ча­ния на съ­ще­ст­ви­тел­ни­те, при­ла­га­тел­ни­те, мес­то­и­ме­ни­я­та и чис­ли­тел­ни­те име­на; окон­ча­ни­я­та на гла­го­ли­те и упот­ре­ба­та на ин­фи­ни­ти­ва, съг­ла­су­ва­не­то на под­ло­га и ска­зу­е­мо­то, на при­ла­га­тел­ни­те и мес­то­и­ме­ни­я­та със съ­ще­ст­ви­тел­ни­те име­на.

За пре­во­да и тес­та са не­об­хо­ди­ми зна­ния и уме­ния за упот­ре­ба на гла­гол­ни­те вре­ме­на, как­то и ви­да и нак­ло­не­ни­е­то на гла­го­ла, безп­ред­лож­но­то и пред­лож­ното уп­рав­ле­ние, па­деж­ни­те окон­ча­ния на съ­ще­ст­ви­тел­ни, при­ла­га­тел­ни, мес­то­и­ме­ния и чис­ли­тел­ни; сте­пе­ни­те за срав­не­ние на при­ла­га­тел­ни­те, при­ча­ст­ни­те и де­еп­ри­ча­ст­ни­те фор­ми на гла­го­ла; пра­вил­на­та упот­ре­ба на пред­ло­зи, на­ре­чия, съ­ю­зи и съ­юз­ни ду­ми в рам­ки­те на изу­ча­ва­ния в сред­но­то учи­ли­ще ма­те­ри­ал (за из­ход­но­то рав­ни­ще на учеб­ния пред­мет рус­ки език в бъл­га­рс­ко­то учи­ли­ще вж. т. 3 и 4 от по­со­че­на­та ли­те­ра­ту­ра).

Об­ща­та оцен­ка от пис­ме­ния из­пит се фор­ми­ра ка­то сред­но­а­рит­ме­тич­на от оцен­ки­те, по­лу­че­ни на три­те от­дел­ни ком­по­нен­та.

Ли­те­ра­ту­ра

1.   Ро­зен­таль, Д. Е. По­со­бие по рус­ско­му язы­ку для пос­ту­па­ю­щих в ву­зы. М. (вся­ко из­да­ние).

2.   Ба­бов, К. Прак­ти­чес­кая рус­ская грам­ма­ти­ка. По­со­бие для уча­щих­ся бол­гар­с­кой сред­ней шко­лы. С., 1980.

3.   Го­че­ва, Э. Лек­си­чес­кий ми­ни­мум по рус­ско­му язы­ку для бол­га­рс­кой шко­лы. С., 1976.

4.   Вход­но-из­ход­но рав­ни­ще на учеб­ния пред­мет чужд език в бъл­га­рс­ко­то ос­нов­но учи­ли­ще. – Чуж­до­е­зи­ко­во обу­че­ние, № 4, 1993.

5.   Го­чев, Г., С. Ко­че­ва, Т. Слав­ков. Прак­ти­чес­кое по­со­бие по рус­ской ор­фог­ра­фии. С., 1987.

6.   Учеб­ни­ци­те по рус­ки език за СОУ.

Leave a Reply