Oct 28

Класиране и информационна среща по програма Еразъм+

Мобилност (Еразъм...) Comments Off on Класиране и информационна среща по програма Еразъм+

На 29.10.2014 г. (сряда) от 10.30 часа в заседателна зала (Ректорат, първи етаж) ще се проведе информационна среща за разясняване на правилата за попълване на новите споразумения за обучение по програма Еразъм+. На срещата ще присъства заместник-ректорът и институционален Еразъм координатор доц. д-р Мария Стоянова.
Настоятелно молим за присъствие всички класирани студенти от Филологическия факултет.

Класиране по програма Еразъм+ (академична  2014-2015, летен семестър).

Oct 13

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ през II семестър на академичната 2014-2015 г.

Мобилност (Еразъм...) Comments Off on СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ през II семестър на академичната 2014-2015 г.

Брой места за студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ  за втори семестър на 2014-2015 академична година.

Документи за студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ:

 • молба – по образец;
 • една снимка;
 • уверение, което трябва да съдържа: среден успех от следването до момента и оценка от практически курс по чужд език.

Документи се приемат всеки работен ден от  10,00 до 12,00 часа до  24.10.2014 г. (петък) включително – секретар Т. Петкова (сградата на Ректората, ет. 3, кабинет 325).

Интервюто ще се състои на 27.10.2014 г. (понеделник) от 15,30 часа в сградата на Ректората, ет.3, кабинет 316.

—————————————————————————————————————————————————–

Повече информация за програмата – отдел Международно сътрудничество, програма Еразъм+

Mar 13

This is just a short reminder that the deadline for Erasmus+ applications is the 17th March 2014.  You are still in time to apply.

Erasmus+ is the new EU funding programme that will replace Comenius and Grundtvig In-Service Training Programmes.

*   The 17th March deadline covers any project and training programmes that will run between July 2014 and July 2016.
*   Your school can apply for several teachers and a number of courses within the same application.
*   Even if you have already been on a training course in the last year, under the new scheme Erasmus+, you can reapply and join us on another course.
*   You can apply for your course now and we will keep your place until you have confirmed your funding.
*   Funding will cover all your travel costs to and from your country to Malta; all course fees and mobility support; living expenses and preparation costs (including language preparation) .

How do I apply?
It’s easy:

1.  Choose your ETI course.

Here is a list of the courses we offer at ETI.

*   Language Teaching Methodology Courses ( for Primary and Secondary Teachers-1 or 2 weeks)
*   ICT Skills and Technology Enhanced Learning Courses (1 or 2 weeks)
*   CLIL –Online Tools for Teachers working with CLIL (1 or 2 weeks)
*   Fluency & English Language Development Course (1 or 2 weeks)
*   Teaching Business English (2 weeks)
*   Professional Communication Skills (1 week)
*   Intercultural and Communication Skills (1 week)

Visit our website<http://etimalta.us5.list-manage.com/track/click?u=7c78462c365b284a825750e18&id=df8b9f3bea&e=23fc3a3f1d> for more information. Remember we are here to help, so if you are not sure which course would be best for you then contact us and we will be happy to advise you on the best course for you.

All our courses can be organised in closed groups throughout the year.  For more information and course dates for 2014-2015 click here<http://etimalta.us5.list-manage.com/track/click?u=7c78462c365b284a825750e18&id=1b08cd36d1&e=23fc3a3f1d>.

1.  Apply

Talk to your Head of School or your funding coordinator. The application must be filled in by your Head of School or your funding coordinator .

Here is a link to the step by step Guide , “Guide for Applying for an Erasmus+ KA 1 Grant<http://etimalta.us5.list-manage1.com/track/click?u=7c78462c365b284a825750e18&id=4a1123f01b&e=23fc3a3f1d>”, that will help you fill in the Erasmus+ application form. If you need any help or more information, we can help you.

Take this opportunity to train and develop your career.  You are still in time to apply for EU funding. Contact us directly on training@etimalta.com<mailto:training@etimalta.com> or on 00 356 2379 6321 for any more information or assistance.

We hope you found this information useful and we look forward to welcoming you at ETI in Malta.

Our mailing address is:
Executive Training Institute
ETI -Executive Training Institute, ESE Building Paceville Avenue
St. Julian’s STJ 3103
Malta

Oct 22

Преподавателска мобилност по програма ЕРАЗЪМ за 2013-2014

Мобилност (Еразъм...) Comments Off on Преподавателска мобилност по програма ЕРАЗЪМ за 2013-2014

Брой места за преподавателска  мобилност по програма Еразъм за академичната 2013-2014:       .doc               .pdf

I. Условия за участие

За обявените места могат да кандидатстват всички преподаватели от Филологическия факултет (на щат в ПУ или хонорувани).

В рамките на една академична година преподавателска мобилност може да се осъществи само веднъж. Повторно участие е допустимо по изключение само в случаите, когато преподавателят е на възраст до 45 години или е координатор по двустранното споразумение с университета, за който кандидатства.

Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път, или в случаите, когато мобилността е:

 • е съществена част от учебната програма на приемащата институция;
 • води до разработване на нови учебни материали;
 • ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между институциите – партньори;
 • се реализира от млади и изявени преподаватели.

II. Процедура за кандидатстване

Кандидатите подават до Декана молба за Еразъм визита (можете да изтеглите като  .doc file  или  .pdf fileи Програма за преподаване, одобрена от изпращащата и приемащата институция в срок  до 08.11. 2013 г.

III. Селекция и класиране

Селекционната процедура е задължителна само когато броят на кандидатите за съответната държава е по-голям от броя финансирани мобилности. В тези случаи разглеждането на кандидатурите и изборът се провежда от Деканския съвет. Ако участник в комисията е кандидат за дадена мобилност, за която има по-голям брой кандидати от броя на местата, той не участва в селекционната процедура.

Протоколът от заседанието на Деканския съвет, включващ имената на класираните преподаватели и резервите (ако има такива) се предава в Международен отдел в срок до 2 седмици след заседанието.

 

IV. Продължителност и финансиране на преподавателската мобилност

Максималната продължителност на преподавателската мобилност, която се финансира, е седем последователни дни, включително дните за пътуване.

Максималната продължителност на преподавателската мобилност е  два последователни работни дни. Тази мобилност е легитимна, ако часът на пристигане в съответния град в чужбина (по билети) е не по-късно от 8:00 сутринта, а часът на отпътуване от града – не по-рано от 17:00 часа на следващия ден.

Изискването за минимален хорариум от 5 учебни часа е задължително, независимо от продължителността на престоя.

Финансирането на преподавателската мобилност е за реален престой (по билеги и Сертификат от приемащия университет). При мобилност под 7 дни, но не по-малко от 2 дни финансирането се получава, като се умножи дневната ставка за съответната държава по реалния брой дни престой. При продължителност на мобилността, по-кратка от посочената в Индивидуалния договор, преподавателят възстановява сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната-домакин.

Apr 30

Студентски мобилности по програма ЕРАЗЪМ за 2013/2014

Разни, Мобилност (Еразъм...) Comments Off on Студентски мобилности по програма ЕРАЗЪМ за 2013/2014

Брой места за студентска мобилност по програма Еразъм за академичната 2013-2014:       doc               pdf

I. Условия за участие

          За обявените места могат да кандидатстват всички студенти на Филологическия факултет, (редовна или задочна форма; ОКС бакалавър, магистър или доктор), които отговарят на следните задължителни изисквания:

 • обучаващите се по ОКС бакалавър да НЕ са първокурсници. Изискването не се отнася за магистри и докторанти, но те могат да кандидатстват само при условие, че в Двустранното споразумение с чуждестранния университет има договорирана такава позиция (М или Д).
 • не са осъществили мобилност с цел обучение по програма Еразъм в предходни години, независимо от ОКС, по която са се обучавали тогава, както и независимо от висшето училище, чрез което са осъществили мобилността.  Студентите, участвали в Еразъм практика имат право да кандидатстват и за мобилност с цел обучение. Нямат право на участие семестриално завършили курса на обучение студенти (Б или М).
 • да имат минимален среден успех от следването до момента Добър 4.0,  който се изчислява въз основа на приложената Академична справка. Студенти – бакалаври, записани в по-горен курс с повече от един невзет изпит нямат право на участие в Програмата. При изчисляване на средния успех на такива студенти оценката по дисциплината, по която не е положен успешно изпит, се отчита като Слаб 2;
 • за магистрите, обучаващи се в първи семестър за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърска степен, а за докторантите – оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми;
 • да владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава;
 • чуждестранните студенти, обучаващи се във факултета, могат да осъществят мобилност по програма Еразъм ако:

– са  граждани на държава, участваща в Програмата “Учене през целия живот“

– имат официален статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци. Тези чуждестранни студенти, които нямат такъв статут, могат да осъществят мобилност само при наличие на неусвоени средства.

          Студентите, които не са български граждани и са одобрени за участие в програмата могат да осъществят мобилност в родната си страна само ако за тази мобилност няма други легитимни и одобрени участници.

 

II. Документи за кандидатстване

1. Молба за учебен престой по образец (http://194.141.96.213/site.jsp?id=439&ln=1)

2. Уверение от Учебен отдел за формата, курса и образователната степен на обучение

3. Академична справка за средния успех до момента на кандидатстване.

Документи се подават до 13 май 2013 г.  в Деканата на факултета.

 

III. Селекция и класиране

Селекционната процедура и класирането на студентите се извършва от комисия, назначена от Декана на факултета по бал, който се образува от:

1. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка (не по-нисък от Добър 4.0).

2. Оценка от изпита по работния чужд език (тест и интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по чуждия език много добър 4.50. Комисията може да освободи от изпита по чужд език кандидати, които:

– са завършили езикова гимназия. Прилага се копие от дипломата.

– притежават международно признат сертификат за владеене на работния чужд език. Прилага се копие на Сертификата.

В случай, че оценката по чужд език в изброените по-горе документи е по-малка от 4.50, студентът не се освобождава от изпита по чужд език.

 

Дата за провеждане на интервюто: 14 май 2013 г.  от 15:30 часа в Деканата на факултета