Стандарт за бакалавърска специалност

Стандарт за бакалавърска специалност

 1. Название на специалността
  1. Катедра (катедри), която предлага специалността
  2. Образователни степени и специалности, за които се предлага специалността
  3. Автор/Заявител на специалността
  4. Предлаган екип от преподаватели и ръководител
  5. Учебен план
  6. Форма на провеждане (редовно, задочно, дистанционно) и форма на финансиране (платено, държавна поръчка)
  7. Обосновка на целесъобразността на специалността
  8. Съответствие със ЗВО и действаща нормативна база

8.1.   Понятие за научната област (съвременно състояние на дадената научна област – в национален и в световен мащаб); тенденции на развитие; взаимовръзки с други научни области;  направления, които специалността ще преподава

8.2.   Има ли подобни програми (със същото название и същата образователна степен) в други университети у нас и в Европа

8.2.   Потребност от образование с такава насоченост

(обосновка на съществуващата потребност от подобно обучение; кои са потенциалните студенти; какво проучване е направено или въз основа на каква информация е обоснована тази потребност; връзки с други организации, работещи в дадената област)

8.3.   Предлагане

(други учебни заведения предлагат ли подобна специалност и за каква образователна степен, колко години е обучението, каква е професионалната квалификация на абсолвентите (завършващите), колко са кандидатите за нея и колко студенти се обучават; по какво предлаганата специалност се различава от вече съществуващи подобни програми

8.4.   Сътрудничество

(в сътрудничество с какви организации, учебни заведения, фирми, професионални съюзи е създадена специалността; какво сътрудничество ще се развива в бъдеще)

8.5.   Особености/привлекателност на предлаганата специалност (какво е важно/оригиналното на специалността; каква е основната цел – практически курс, теоретична подготовка, специализация; студенти – профил на бъдещите студенти

 1. Образователна и професионална квалификация на завършващите и възможности за приложение на получените знания и умения
 2. Условия за прием в специалността

(образование на кандидатите, необходими документи, процедура по приемането.)

 1. Общи и специфични компетенции на завършилите специалността.
  1. Решение на Катедрен съвет за предлагане на специалност
  2. Две рецензии на проектоспециалността от външни спрямо нея специалисти
  3. Подробно описание на курсовете според общия за университета стандарт за представяне на курс

Приложения:

Процедура за предложение и въвеждане

 • Предложенията се разглеждат в катедрите и постъпват в Деканата на факултета до 20 октомври на предходната година. (Ако специалноста се планира за 2014, предложението е към 20 октомври 2013 година).
 • В срок от един месец факултетното ръководство дава становище за съответствие на предлаганата специалност със  законовите и нормативни изисквания.
 • В случай на необходимост ръководството на факултета връща документацията за доработка към съответното научно звено в срок от две седмици.
 • Поправеният проект се публикува на страницата на факултета най-малко 10 дни преди разглеждането на документацията на Факултетен съвет и не по-късно от 20 декември на предходната година.
 • След решението на ФС документацията се внася за одобрение от АС.
 • Специалността става действаща с решението на АС.
 • Зам.-деканът по учебната работа съгласува с началника на отдел Учебен инспектора, който ще отговаря за административното обслужване на специалността
 • След одобрение на АС специалността се включва в информационните средства (сайтове, справочник) на университета и факултета.
 • В срок от 3 (три) месеца се уведомява НАОА за откриването на новата специалност

 

Comments are closed.