Международен научен одит

По инициатива на Министерството на образованието, науката и младежта започва МЕЖДУНАРОДНА НЕЗАВИСИМА ОЦЕНКА НАОБРАЗОВАТЕЛНО-НАУЧНИЯ ПРОФИЛ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ВБЪЛГАРИЯ

Кои университети ще бъдат акредитирани

Как ще се финансират университетите от 2011

Какво съдържа докладът за самооценка

За изготвянето на университетския доклад са необходими информации от факултета и персонално от всеки преподавател

Карта за персонална самооценка – формат Excel (Промяна в срока: до 15 април – подадена във факултета)


Допълнителна информация

Насоките съставляват рамка за извършване на самооценка за последваща институционална оценка на научния капацитет на университетите. Рамката предлага конкретен подход за вътрешен и външен преглед (peer review), при отчитане спецификата на обучението и на научната дейност на университета, в т.ч. кратко историческо развитие, цели и задачи на обучението, структура, тематика на научната дейност, материална база, перспективи.

Цел на институционалния преглед:

  • Да се получи адекватен образователно-научен профил на университетите, въз основа на оценката на състоянието им и перспективите за развитие;
  • Да се диференцират ясно образователните и научно-образователните университети;
  • Да се въведе нова форма на финансиране на образователната и научната дейност на университетите.

Обект на оценката: Университети и висши училища, по смисъла на ЗВО, които получават публични средства и/или са получавали публични средства в оценъчния период. Следните университети са обект на оценка за периода Март-Ноември 2010 г. (ПУ)

Период, подлежащ на оценка: 2007 – 2009 ( включително)

Етапи на оценката: 1. Самооценка – 2 месеца; 2. Експертни панели – 4 месеца

Comments are closed.