Dec 14

Филолог – студент на годината

Академичен живот Comments Off on Филолог – студент на годината

Третокурсник филолог стана „Студент на годината” в областта на хуманитаристиката

Третокурсникът във Филологическия факултет Енчо Тилев (РЕЗЕ) беше избран за „Студент на годината” в областта на хуманитаристиката. Официалната церемония по връчването на наградите се състоя на 3 декември в Двореца на културата и спорта във Варна.

Националният приз „Студент на годината” се присъжда за трета поредна година на студенти, постигнали високи резултати в различните професионални направления. Победителите се избират от жури, като членове в него този път бяха:  доц. д-р Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, Кирил Йорданов – кмет на Община Варна, ректори на висши училища, членове на Националното представителство на студентските съвети и др.

Нашият студент бе избран сред останалите участници заради участието си през 2009 година в многобройни прояви, свързани пряко или косвено със специалността, по която се обучава в университета: обмен по програма „Еразъм”, участие в конференции и международни форуми, стипендиант на Германската служба за академичен обмен, за участието му в два международни фестивала на руския език – в Краков и Санкт Петербург. По време на церемонията Енчо Тилев заяви: „Благодаря на академичното ръководство на ПУ „Паисий Хилендарски”, на моите преподаватели от катедрите по руска филология и немска филология, а също така и на Студентския съвет при Пловдивския университет, без които днес нямаше да бъда тук”.

Dec 01

Промоция 2009

Академичен живот Comments Off on Промоция 2009

На 29.ХІ.2009 в Концертната зала на Пловдив се проведе тържественото връчване на дипломите на випуск 2009.

Церемонията се ръководеше от проф. дфн Клео Протохристова.

В началото всички изслушаха прави академичния химн „Gaudeamus igitur”. Сред гостите беше зам.-ректорът на Пловдивския университет доц. д-р Запрян Козлуджов, който поздрави випускниците и награди 34 отличници от 389 дипломирани във факултета.

Абсолвентите положиха Галилеевата клетва.

С традиционното Обръщение на Декана випускниците бяха поздравени от ръководството на факултета.

Десислава Крушарова, отличник на випуска, изрази чувствата на завършващите.

Официалното връчване на дипломите на отличниците се извърши в два потока от предишния Декан на ФФ доц. д-р Иван Чобанов и настоящия доц. д-р Живко Иванов.

Церемонията завърши с общи снимки и полет на шапките пред Военния клуб.


fflogo

Nov 24

Езикови курсове за преподаватели

Академичен живот Comments Off on Езикови курсове за преподаватели

Преподавателите от ПУ „Паисий Хилендарски”, желаещи да участват в
безплатните чуждоезикови курсове през м. януари – м. февруари 2010 г. по проекта „Повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища” (съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и изпълняван от Дирекция “Политика във висшето образование” на МОМН) следва да изпратят до 31.12.2009 г. попълнен формуляр за участие на електронен адрес info@unitraining.bg.

Формулярът може да се изтегли от интернет страницата на проекта: www.unitraining.bg . Заедно с попълнения формуляр трябва да се приложи и сканирана служебна бележка (във формат .jpg или .pdf ), удостоверяваща подкрепата на университетското ръководство за участие в обучението.
Тази служебна бележка може да се получи в отдел „Управление на
човешките ресурси” до 24.12.2009 г.


ПРОЕКТ

„Повишаване квалификацията на преподавателите във
висшите училища”
БЕЗПЛАТНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
http://unitraining.bg/
УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ЗАПОВЯДАЙТЕ НА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДНИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
Пловдив – 27 ноември 09 г 12-14 часа
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
За повече информация:
Ивана Радонова главен експерт
дирекция “Политика във висшето образование”
Министерство на образованието, младежта и науката
бул. “Княз Дондуков” 2А, София 1000
тел.: 02 92 17 541 факс: 02 92 17 656
e-mail: i.radonova@mon.bg
http://www.mon.bg
http://www.unitraining.bg/

Nov 23

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ, 26-27. ноември 2009, програма

Конференции, Минали събития Comments Off on ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ, 26-27. ноември 2009, програма

ПАИСИЕВИ  ЧЕТЕНИЯ

ЕЗИК – ЛИТЕРАТУРА – ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ

ПРОГРАМА

26-27. ноември 2009

Пловдив


Регистрация на участниците

25.11.2009 г. – от 14.00 до 19.00 часа,

Деканат на Филологическия факултет;

26.11.2009 г. – от 8.00 до 10.00 часа,

Заседателна зала, Ректорат – І етаж;

27.11.2009 г. – от 9.00 до 10.00 часа,

Заседателна зала, Ректорат – І етаж.

26.11.2009 г., четвъртък,

10.00 – 10.20, 6 аудитория, Ректорат – І етаж,

Приветствени думи от Декана на Филологическия факултет

доц. д-р Живко Иванов към участниците в Паисиевите четения

Представяне на сборника Научни трудове 2008

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

Том ЕЗИКОЗНАНИЕ – проф. дфн Диана Иванова

Том ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ – доц. д-р Елена Гетова

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

26.11.2009 г., четвъртък

6 аудитория, Ректорат – І етаж

10:20 – 10:40
ст.н.с. д-р Петя Костадинова

Институт за български език „Проф. д-р Л. Андрейчин“ – БАН

БЪЛГАРСКИЯТ СТАНДАРТЕН ЕЗИК: МИТОВЕ И РЕАЛНОСТ, ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ

10:40 – 11:00
проф. дфн Цветан Ракьовски

Югозападен университет „Неофит Рилски”

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ И П. К. ЯВОРОВ

И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕТО НА НАРОДНИЯ ТЕАТЪР

11:00 – 11:40
доц. д-р Иван Русков

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ТЕКСТЪТ В ИНТЕРНЕТ. ПРЕНАПИСВАНЕ НА „ЗАПИСКИТЕ”

26.11.2009 г., четвъртък,

7 семинарна зала, Ректорат – ІІІ етаж

Секция: ЕЗИЦИ – ИНСТИТУЦИИ

Председател: доц. д-р Христина Тончева

11:30 – 11:45
doc. dr. Irena Bogoczova

Ostravská univerzita, Ostrava

SPISOVNÝ JAZYK – NEVYHNUTELNOST, NEBO EVENTUALITA? (NÁHLED DO ČESKÉ JAZYKOVÉ SITUACE)

11:45 – 12:00
доц. д-р Христина Тончева, Светослав Бонев (студент ІV к., БЕАЕ)

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ЕДИН АРХАИЧЕН БЪЛГАРСКИ ГОВОР (ДИАЛЕКТЪТ НА С. ПРИПЕК, КЪРДЖАЛИЙСКО)

12:00 – 12:15
ст. ас. д-р Милена Стойкова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

К ВОПРОСУ О НОВЫХ ЛЕКСИКАЛЬНЫХ ЕДИНИЦАХ В „НОВОМ БОЛГАРСКО- РУССКОМ ТЕМАТИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ”

12:15 – 12:30
доц. д-р Спаска Злачева-Кондрашова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ОТАДЪЕКТИВЫ И ДЕВЕРБАТИВЫ ЖЕНСКОГО РОДА С МЯГКОЙ ФИНАЛЬЮ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (ТИПА СИНЬ, БРАНЬ) И ДЕВЕРБАТИВЫ НА –А В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ (ТИПА ОПЛАТА, ЗАБРАНА)

12:30 – 12:45
д-р Петя Несторова

Университет по хранителни технологии, Пловдив

АРГУМЕНТНА СТРУКТУРА НА НЯКОИ ПРЕХОДНИ ГЛАГОЛИ ЗА ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ ФРЕЙМ-НЕТ (ЗАСЕЛВАМ, НАСЕЛВАМ, ИЗСЕЛВАМ, РАЗСЕЛ-ВАМ)

12:45 – 13:00
Дискусия


26.11.2009 г., четвъртък,

7 семинарна зала, Ректорат – ІІІ етаж

Секция: ЕЗИЦИ – ИНСТИТУЦИИ

Председател: гл. ас. д-р Диляна Денчева

14:00 – 14:15
д-р София Мицова

Югозападен университет „Неофит Рилски”

ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ В ЕДИН МАЛЪК БЪЛГАРСКИ ГРАД

14:15 – 14:30
д-р Ина Вишоградска

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ЗА ЦЕННИЯ БЪЛГАРИСТИЧЕН МАТЕРИАЛ В ТРУДОВЕТЕ НА УНГАРСКИ СЛАВИСТИ

14:30 – 14:45
гл. ас. д-р Диляна Денчева

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

БРЕМЕ И ПРЕДАТЕЛСТВО: КАМЪКЪТ И НОЖЪТ КАТО ФРАЗЕОЛОГИЧНИ КОМПОНЕНТИ В НЯКОИ ЛИРИЧЕСКИ ТВОРБИ

14:45 – 15:00
д-р Катажина Попова

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, ДЕО – Бургас

ОБРАЗЪТ НА ДЪРВОТО В БЪЛГАРСКАТА И ПOЛСКАТА КАРТИНА НА СВЕТА

15:00 – 15:15
Дискусия
15:15 – 15:30
Кафе пауза


26.11.2009 г., четвъртък,

7 семинарна зала, Ректорат – ІІІ етаж

Секция: ЕЗИЦИ – ИНСТИТУЦИИ

Председател: проф. дфн Боян Вълчев

15:30 – 15:45
проф. дфн Боян Вълчев

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК, ИНСТИТУЦИИТЕ И ГРАДЪТ

15:45 – 16:00
доц. д-р Иван Чобанов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

СЛУЧАИ НА АПОКОПА В ХЪРВАТСКАТА АНТРОПО-НИМИЧНА ХИПОКОРИСТИЧНА ДЕРИВАЦИЯ

16:00 – 16:15
doktorant Paweł Dawidowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВАМИ ЛАТИНСКОГО АЛФАВИТА

16:15 – 16:30
Лилианна Яворска

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

CHRZEŚCIJAŃSKA WIZJA MAŁŻEŃSTWA W ŚWIETLE MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W ,,КALENDARZACH ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO”

16:30 – 16:45
ст. ас. д-р Борян Янев

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ФАМИЛНИТЕ ИМЕНА НА БЪЛГАРИТЕ И НЕМЦИТЕ

16:45 – 17:00
Дискусия

26.11.2009 г., четвъртък,

Заседателна зала, Ректорат – І етаж

17:00 – 18:30
Представяне на научната продукция на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” за 2008-2009 г. Нови книги и сборници на:

проф. дфн Диана Иванова,

проф. дфн Клео Протохристова и колектив,

доц. д-р Ваня Зидарова,

доц. д-р Владимир Янев,

доц. д-р Елена Гетова,

доц. д-р Красимира Чакърова,

доц. д-р Николай Нейчев,

доц. д-р Светла Черпокова,

д-р Борян Янев,

д-р Витана Костадинова

20:00
Вечеря за участниците в конференцията


26.11.2009 г., четвъртък,

Заседателна зала, Ректорат – І етаж

Секция: ЛИТЕРАТУРА – ИНСТИТУЦИИ

Председател: доц. д-р Маргарита Славова

11:30 – 11:45
доц. д-р Маргарита Славова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И КАНОНЪТ В ДЕТСКАТА ЛИТЕРАТУРА

11:45 – 12:00
ст. ас. д-р Гергина Кръстева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ДЕТСТВО НА БАЛКАНИТЕ, ИЛИ ЗА СИНДРОМА „ПИТЪР ПАН“ В СЪВРЕМЕННАТА БЕЛЕТРИСТИКА НА НЯКОИ БАЛКАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

12:00 – 12:15
д-р Соня Александрова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ЗА ДЖОБНИЯ ФОРМАТ, БЕСТСЕЛЪРИТЕ И ЛИТЕРАТУРНИТЕ НАГРАДИ

12:15 – 12:30
доц. д-р Роман Хаджикосев

Югозападен университет „Неофит Рилски”

БРАЗИЛИЯ – АРЖЕНТИНА 1:1, ИЛИ СТРАННАТА ОДИСЕЯ НА М. ВЪЛЕВ И Б. ШИВАЧЕВ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

12:30 – 12:45
хон. ас. Шинка Дичева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

АВТОРЪТ – ТЪРСЕНА И ПОЖЕЛАНА ИНСТИТУЦИЯ В ЕПИСТОЛАРНАТА ЛИТЕРАТУРА (ВЪЗМОЖНИЯТ ДИАЛОГ ЛОРА КАРАВЕЛОВА – АЛЕКСЕЙ АПУХТИН)

доц. д-р Владимир Янев (задочно участие)

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ПОЕТИТЕ КАТО КРИТИЦИ (ВЪРХУ МАТЕРИАЛИ ОТ 20-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК)

16:30 – 16:45
Дискусия


26.11.2009 г., четвъртък,

Заседателна зала, Ректорат – І етаж

Секция: ЛИТЕРАТУРА – ИНСТИТУЦИИ

Председател: доц. д-р Зейнеп Зафер

14:00 – 14:15
prof. dr hab. Bogusław Zeliński

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

TOTALITARYZM JAKO TRAD  

14:15 – 14:30
доц. д-р Зейнеп Зафер

Университет „Гази”, Анкара

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА В ТУРЦИЯ (КАТО ЧАСТ ОТ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА)

14:30 – 14:45
гл. ас. д-р Елена Азманова-Рударска

Югозападен университет „Неофит Рилски”

СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА РИТУАЛНОТО СЛОВО В ЛИРИКАТА СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО

14:45 – 15:00
доц. д-р Любка Липчева-Пранджева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ХАЙДУТИНЪТ, БАРОНЪТ, СОЦИОЛОГЪТ. ЕДНО ПЪТУВАНЕ „ПО СТАРА ПЛАНИНА”… И ПРЕЗ ИНСТИТУЦИИТЕ

15:00 – 15:15
д-р Таня Маджарова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ НА ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ В РАЗКАЗИТЕ НА ЯН НЕРУДА

докт. Богдан Дичев (задочно участие)

Карлов университет, Прага

„КАЛПАВ НАРОД СМЕ НИЕ, ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА” (ЕЗИКЪТ НА  БЮРОКРАТИЧНОТО САМОНАБЛЮДЕНИЕ – ОПИТ ЗА АНАЛИЗ НА АЛЕКО-КОНСТАНТИНОВИЯ ФЕЙЛЕТОН „РАЗНИ ХОРА – РАЗНИ ИДЕАЛИ, 1”)

15:15 – 15:30
Дискусия
15:30 – 15:45
Кафе пауза


26.11.2009 г., четвъртък,

Заседателна зала, Ректорат – І етаж

Секция: ЛИТЕРАТУРА – ИНСТИТУЦИИ

Председател: доц. д-р Румяна Евтимова

15:45 – 16:00
доц. д-р Румяна Евтимова

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

НАБОКОВСКИ РЕФРЕНИ

16:00 – 16:15
гл. ас. Румяна Корсемова

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ГРАФ Ф. ТОЛСТОЙ – АМЕРИКАНЕЦА И ЛИТЕРАТУРАТА

16:15 – 16:30
докторант Владислава Казълова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

РЕЦЕПЦИЯТА НА „БАЩИ И ДЕЦА” НА И. С. ТУРГЕНЕВ В СОЦИОКУЛТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА 60-ТЕ ГОДИНИ НА XIX ВЕК

16:30 – 16:45
докторант Радостина Велева

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

МИТОЛОГИЧНИЯТ СЮЖЕТ В ПРОЗАТА НА ВИКТОР ПЕЛЕВИН

16:45 – 17:00
Дискусия
17:00 – 18:30
Представяне на научната продукция на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” за 2008-2009 г. Нови книги и сборници на:

проф. дфн Диана Иванова,

проф. дфн Клео Протохристова и колектив,

доц. д-р Ваня Зидарова,

доц. д-р Владимир Янев,

доц. д-р Елена Гетова,

доц. д-р Красимира Чакърова,

доц. д-р Николай Нейчев,

доц. д-р Светла Черпокова,

д-р Борян Янев,

д-р Витана Костадинова

20:00
Вечеря за участниците в конференцията


27.11.2009 г., петък,

Заседателна зала, Ректорат – І етаж

Секция: БОЛЕСТТА – ТЛЕННОСТТА – ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОЕКЦИИ

Председател: доц. д-р Татяна Ичевска

 9:00 –  9:15
доц. д-р Стилиян Стоянов

Югозападен университет „Неофит Рилски”

ТВОРЦИТЕ ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ И РЕГИОНАЛНИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН ЖИВОТ КАТО СОЦИОКУЛТУРНИ ФЕНОМЕНИ

 9:15 –  9:30
гл. ас. д-р Яна Роуланд

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ТЛЕННОСТТА И ПРАГОВЕТЕ НА ПОЗНАНИЕТО У РАННИЯ ТЕНИСЪН

9:30 –  9:45
д-р Елица Дубарова

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас

КРЕАТИВНАТА ТУБЕРКОЛОЗА (КРАКАТИТ НА К. ЧАПЕК)

 9:45 – 10:00
ас. Гергана Петкова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ОТРАЗЯВАНЕТО НА ЧУМНАТА ЕПИДЕМИЯ ОТ ТУКИДИД В ИСТОРИЧЕСКОТО МУ СЪЧИНЕНИЕ „ИСТОРИЯ НА ПЕЛОПОНЕСКАТА ВОЙНА”

10:00 – 10:15
доц. д-р Татяна Ичевска

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

БОЛЕСТТА – ФИГУРАЛИЗАЦИИ И НАЗОВАВАНИЯ

10:15 – 10:30
Дискусия
10:30 – 10:45
Кафе пауза


27.11.2009 г., петък,

Заседателна зала, Ректорат – І етаж

Секция: БОЛЕСТТА – ТЛЕННОСТТА – ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОЕКЦИИ

Председател: проф. дфн Иванка Гугуланова

11:00 – 11:15
проф. дфн Иванка Гугуланова

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ФРАГМЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКАТА И ПОЛСКАТА ЕЗИКОВА КАРТИНА НА БОЛЕСТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЧОВЕКА

11:15 – 11:30
доц. д-р Славка Величкова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ЗА НАРОДНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ НА БОЛЕСТИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В СРАВНЕНИЕ СЪС СРЪБСКИЯ И ХЪРВАТСКИЯ ЕЗИК

11:30 – 11:45
доц. д-р Пенка Баракова,

Надя Хамами

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ОСЛОВЯВАНЕ НА БОЛКАТА И БОЛЕСТИТЕ /БЪЛГАРСКО-АРАБСКИ ПАРАЛЕЛИ/

11:45 – 12:00
ст. преп. Севда Христова,

ст. преп. Йорданка Стефанова

Медицински университет, Варна

ПРОСТРАНСТВА НА ПАНДЕМИЯТА

12:00 – 12:15
Дискусия

27.11.2009 г., петък,

7 семинарна зала, Ректорат – ІІІ етаж

Секция: ПАИСИЙ – ВЪЗРАЖДАНЕ – ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОБРАБОТКИ

Председател: доц. д-р Елена Тачева

9:00 –  9:15
доц. д-р Елена Гетова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

КАРАВЕЛОВ – ЛИТЕРАТУРА – ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ

 9:15 –  9:30
гл. ас. Мариана Куршумова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ДОКУМЕНТИ НА ПЛОВДИВСКОТО ВЪЗРОЖДЕН-СКО ЧИТАЛИЩЕ И НАЦИОНАЛНОЕЗИКОВОТО ОРГАНИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ ТРЕТАТА ЧЕТВЪРТ НА ХІХ ВЕК

9:30 –  9:45
доц. д-р Елена Тачева

Югозападен университет „Неофит Рилски”

ПАИСИЙ В ЛИТЕРАТУРНАТА ИНСТИТУЦИЯ НА ХVІІІ ВЕК

 9:45 – 10:00
д-р Антоанета Буюклиева

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас

ЗА НЯКОИ ТИПОЛОГИЧЕСКИ СХОДСТВА НА ПРИВНЕСЕНОСТ ОТ СТАРОБЪЛГАРСКАТА ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКАТА ЛИТЕРАТУРА

10:00 – 10:15
доц. д-р Мила Кръстева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ЕЗИКЪТ И НЕГОВИТЕ СИМВОЛИ В „ИСТОРИЯ СЛА-ВЯНОБЪЛГАРСКА“ НА ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

27.11.2009 г., петък,

7 семинарна зала, Ректорат – ІІІ етаж

Секция: ПАИСИЙ – ВЪЗРАЖДАНЕ – ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОБРАБОТКИ

Председател: доц. д-р Елена Тачева

10:15 – 10:30
гл. ас. д-р Лъчезар Перчеклийски

Югозападен университет „Неофит Рилски”

АХТАРОВИЯТ ПРЕПИС НА ПАИСИЕВАТА ИСТОРИЯ ОТ 1844 Г.

10:30 – 10:45
ас. д-р Любка Ненова

Югозападен университет „Неофит Рилски”

ЧЕРТКОВИЯТ ПРЕПИС НА ПАИСИЕВАТА ИСТОРИЯ

докторант Здравко Дечев (задочно участие)

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ВЪЗРОЖДЕНСКИ ЕСКИЗИ ВЪРХУ УПОТРЕБИТЕ НА СЛОВОФОРМИТЕ СЛОВЕСНО И СЛОВЕСНОСТ

10:45 – 11:00
Дискусия
11:00 – 11:15
Кафе пауза


27.11.2009 г., петък,

7 семинарна зала, Ректорат – ІІІ етаж

Секция: ЛИТЕРАТУРА – ИНСТИТУЦИИ

Председател: доц. д-р Хюсеин Мевсим

11:15 – 11:30
доц. д-р Хюсеин Мевсим

Анкарски университет

ИВАН ВАЗОВ В ПРЕМЕЖДИЕ, ИЛИ КАК „ПАТРИАРХЪТ” ПРЕМИНАВА ТУРСКАТА ГРАНИЦА И МИТНИЦА

11:30 – 11:45
доц. д-р Анжелина Пенчева,

Югозападен университет „Неофит Рилски”

ИНСТИТУЦИЯТА “БОГ” И ИНСТИТУЦИЯТА „ЦЪРКВА” – ОБРАЗИ В НОВАТА И НАЙ-НОВАТА ЧЕШКА ПРОЗА

11:45 – 12:00
доц. д-р Магдалена Костова-Панайотова

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас

НЕОФИЦИАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА КАТО ИНСТИТУЦИЯ (ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XX В.)

доц. д-р Соня Райчева (задочно участие)

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ПАРФЮМЪТ И ЗНАКОВАТА МУ СИМВОЛИКА В „ПОРУЧИК БЕНЦ“ И „ОСЪДЕНИ ДУШИ“ НА ДИМИТЪР ДИМОВ

12:00 – 12:15
Дискусия


27.11.2009 г., петък,

7 семинарна зала, Ректорат – ІІІ етаж

Секция: МЕДИИ – ИНСТИТУЦИИ

Председател: гл. ас. д-р Гергана Падарева

12:15 – 12:30
гл. ас. д-р Гинка Бакърджиева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

АПЕЛАТИВИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА – РИСКЪТ НА ИЗВЕСТНОСТТА

12:30 – 12:45
д-р Павел Крейчи

Масариков университет, Бърно

SPORTOVNÍ TEMATIKA V BULHARSKÉ, CHORVATSKÉ A ČESKÉ PUBLICISTICKÉ FRAZEOLOGII

12:45 – 13:00
д-р Божана Нишева

Институт за български език „Проф. д-р Л. Андрейчин“ – БАН

СЕМАНТИКО-СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИ МОДЕЛИ СЪС САМО-/SAMO-, СЕБЕ-/SEBE- И АВТО-/AUTO- В ЕЗИКА НА СЪВРЕМЕННИТЕ БЪЛГАРСКИ И ЧЕШКИ МЕДИИ

13:00 – 13:15
гл. ас. д-р Гергана Падарева

Югозападен университет „Неофит Рилски”

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ЕЗИКОВИ ГРЕШКИ В МЕДИЙНОТО ПРОСТРАНСТВО, ИЛИ КОЙ НАЛАГА ПРАВИЛАТА – МЕДИИТЕ ИЛИ ЕЗИКОВЕДИТЕ?

13:15 – 13:30
гл. ас. д-р Биляна Тодорова

Югозападен университет „Неофит Рилски”

СТИЛИСТИЧНИ ТРАНСПОЗИЦИИ НА КАТЕГО-РИЯТА ЛИЦЕ И ЧИСЛО В РЕЧТА НА ФОРУМСКИТЕ МАЙКИ

13:30 – 13:45
Дискусия


27.11, петък,

Централна библиотека на ПУ „П. Хилендарски“, ул. Цар Асен № 24, начало: 10.30 ч.

КРЪГЛА МАСА ПО ОНОМАСТИКА

„ИМЕ И ОБЩЕСТВО“

Заседанието води: ст.ас. д-р Борян Янев

ОТКРИВАНЕ НА ФОРУМА – ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

доц. д-р Иван Чобанов

заместник-декан на Филологическия факултет

Пленарен доклад

проф. дбн Васил Райнов

директор на Института за български език, БАН

д-р Тодор Чобанов

заместник-министър на културата

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОБЛЕМИ НА ПРАБЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Заседанието води: ст.ас. д-р Борян Янев

ст. н.с. д-р Анна Чолева-Димитрова ръководител на секция „Приложна ономастика”, Институт за български език, БАН

Явор Джонев – Сирма груп, София

ПРОЕКТ „ЕЛЕКТРОННА БАЗА ДАННИ НА БЪЛГАРСКАТА ТОПОНИМИЯ“

ст. ас. д-р Борян Янев

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

ОНОМА СОФТ – УНИВЕРСИТЕТСКИ СОФТУЕР ЗА ЦЯЛОСТНА ОБРАБОТКА НА СОБСТВЕНИ ИМЕНА

ст. ас. д-р Борян Янев , Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

ст. н.с. д-р Анна Чолева-Димитрова, Институт за български език, БАН

МОДА НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА – СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ МЕЖДУ СЕКЦИЯ „ПРИЛОЖНА ОНОМАСТИКА“ И ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

27.11, петък,

Централна библиотека на ПУ „П. Хилендарски“, ул. Цар Асен № 24, начало: 10.30 ч.

Заседанието води: ст.ас. д-р Борян Янев

ст. ас. д-р Борян Янев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

доц. д-р Иван Чобанов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ АНТРОПОНИМНИ ПАРАЛЕЛИ (С ОГЛЕД НА ФАМИЛНИТЕ ИМЕНА) – ПРОЕКТ КЪМ ФОНД „НАУЧНА И ПРИЛОЖ-НА ДЕЙНОСТ“, ПУ

проф. дбн Васил Райнов, Институт за български език, БАН

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВАТА КНИГА НА АННА ЧОЛЕВА-ДИМИТРОВА „МЕСТНИТЕ ИМЕНА В РАДОМИРСКО“, 2009

ст. н.с. Анна Чолева-Димитрова, Институт за български език, БАН

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВАТА КНИГА НА БОРЯН ЯНЕВ „СИСТЕМА НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА В БЪЛГАРСКИЯ И НЕМСКИЯ ЕЗИК“, 2009

Мая Влахова,

Секция „Приложна ономастика“, Институт за български език, БАН

УРБАНОНИМИТЕ В СОФИЯ

Надежда Данчева,

Секция „Приложна ономастика“, Институт за български език, БАН

ДИАЛЕКТНАТА ЛЕКСИКА В МИКРОТОПОНИМИЯТА В ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2009

КАТЕДРА „НЕМСКА И ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ”

28.11.2009 г.

14:00 часа, 22 сем. зала

Ректорат

1. доц. д-р Руси Николов

„Positional determination of the quality of the schwa in English

2. доц. д-р Малина Дичева-Николова

„Modélisation et acqisition des voyelles à l’aide du logiciel”SaRP

3. гл. ас. д-р Мая Тименова

„Le rêve et le réel dans les récits fantastiques”

4. гл. ас. д-р Радослава Минкова

„Символиката на огледалото в творчеството на Роберт Менасе”

4. гл. ас. Соня Мекенян, гл. ас. Диана Шкодрова

„Фразеологизми, изразяващи емоции във френски, руски и български език”

5. гл. ас. Иванка Танева

„Die Lexik des schweizerischen und österreichischen Deutsch im zweisprachigen Wörterbuch”

6. гл. ас. Златороса Неделчева

„Онитша – темпоралните анахронии и африканските спомени на Ж. М. Г. Льо Клезио”

7. ас. Райна Петрова

“Los valores semánticos y funcionales de los afijos (descripción y contraste)”

04.12, петък,

Заседателна зала, Ректорат – І етаж, начало: 13.00 ч.

КРЪГЛА МАСА

„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ПРАВОПИС”

Председател: проф. дфн Иван Куцаров

проф. дфн Диана Иванова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

СЪЗДАТЕЛИ, КОДИФИКАТОРИ И РЕФОРМАТОРИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРАВОПИС (ДИАХРОННИ РАКУРСИ)

Ст.н.с. д-р П. Костадинова

Институт за български език „Проф. д-р Л. Андрейчин“ – БАН

СЪВРЕМЕННИЯТ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК – ПРОБЛЕМИ НА КОДИФИКАЦИЯТА

гл. ас. д-р Теофана Гайдарова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

СЪВРЕМЕННАТА КНИЖОВНА НОРМА – АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

доц. д-р Савелина Банова

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ЗА СЪГЛАСУВАНЕТО ПО РОД ПРИ НЯКОИ ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА

доц. д-р Петя Бъркалова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

ПУНКТУАЦИЯТА В СЛОЖНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ С ГЛАГОЛ СЪМ

ст.н.с. ІІ ст. д-р Светла Пенева Коева

Институт за български език „Проф. д-р Л. Андрейчин“ – БАН

ПУНКТУАЦИЯ НА ПОДЧИНЕНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ –

ЧАСТ ОТ ПОДЧИНИТЕЛНО СЛОВОСЪЧЕТАНИЕ

ст. ас. Мария Мицкова,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

НАЦИОНАЛНОЕЗИКОВИЯТ ПРОЕКТ В ПРЕДГОВОРИТЕ НА ВЪЗРОЖДЕНСКАТА КНИГА

докторант Таня Бучкова,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

ЕЗИКОВИТЕ И ПРАВОПИСНИТЕ ВЪПРОСИ В „ЦАРИГРАДСКИ ВЕСТНИК“ (1848–1862)


Nov 17

Стипендии на МОМН

Академичен живот Comments Off on Стипендии на МОМН

На този адрес http://files.slovo.uni-plovdiv.bg/09/konkursi_stipendii_studenti-2010-2011.pdf

Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани, студенти в български държавни висши училища, за обучение в чуждестранни висши училища на основание Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен. Изборът на кандидатите се извършва след събеседване поотделно с всеки. Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса. Избраните кандидатури се съгласуват с приемащата страна, чието решение е окончателно и не подлежи на обжалване. Класираните кандидати в конкурса за даден вид обучение не могат да участват в последващ конкурс за академичната 2010/2011 година.
В общия случай приемащата страна осигурява: стипендия и медицинска помощ съгласно действащото законодателство; освобождаване от такса за обучение; настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане; достъп до библиотеки, архиви и др.; освобождаване от такси за пребиваване или за продължаване на престоя.

Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка на кандидата.