ПРОГРАМА ПО ФРЕНС­КИ ЕЗИК

ПРОГРАМА ПО ФРЕНС­КИ ЕЗИК

ИЗПИТЪТ Е ПИСМЕН С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 4 ЧАСА.

Конкурсният изпит по френски език е писмен и се провежда в рамките на изучавания в средното училище граматически материал. Изискват се разширени лексически познания, което предполага допълнителни занимания по четене на оригинални френски текстове.

Изпитът се състои от диктовка, превод от френски на български език и граматически тест.

С дик­тов­ка­та (обем 15–20 ма­ши­но­пис­ни ре­да) се про­ве­ря­ват уме­ни­е­то на кан­ди­да­та пра­вил­но да възпри­е­ма че­тен на глас текст и сте­пен­та на вла­де­ене на френс­кия пра­во­пис.

Пре­водът (обем 15–20 ма­ши­но­пис­ни ре­да) се извъ­ршва без реч­ник. Пред­ла­га се ори­ги­на­лен ху­до­же­ст­вен или пуб­ли­цис­ти­чен текст от съв­ре­ме­нен френс­ки ав­тор. С то­зи еле­мент от из­пи­та се про­ве­ря­ва вла­де­ене­то и на два­та ези­ка.

Тестът има за цел да про­ве­ри ос­нов­ните гра­ма­ти­чес­ки поз­на­ния на кан­ди­да­та.

Кан­ди­да­ти­те тряб­ва да вла­де­ят прак­ти­чес­ки след­ния гра­ма­ти­чес­ки ма­те­ри­ал:

Член: оп­ре­де­ли­те­лен, не­оп­ре­де­ли­те­лен и час­ти­чен; фор­ми и упот­ре­ба.

Съ­ще­ст­ви­тел­ни име­на: об­ра­зу­ва­не на женс­ки род и мно­же­ст­ве­но чис­ло.

Ка­че­ст­ве­ни при­ла­га­тел­ни: об­ра­зу­ва­не на женс­ки род и мно­же­ст­ве­но чис­ло, сте­пе­ни за срав­не­ние.

По­ка­за­тел­ни, при­те­жа­тел­ни, въп­ро­си­тел­ни, не­оп­ре­де­ли­тел­ни при­ла­га­тел­ни.

Чис­ли­тел­ни: брой­ни и ред­ни.

Лич­ни мес­то­и­ме­ния: фор­ми и упот­ре­ба.

По­ка­за­тел­ни, при­те­жа­тел­ни, въп­ро­си­тел­ни, от­но­си­тел­ни, не­оп­ре­де­ли­тел­ни мес­то­и­ме­ния.

Ви­до­ве гла­го­ли: спо­ма­га­тел­ни, пре­ход­ни, неп­ре­ход­ни, възврат­ни и без­лич­ни. За­лог на гла­го­ла.

Спре­же­ние на гла­го­ла: прос­ти и слож­ни вре­ме­на.

Нак­ло­не­ния: изя­ви­тел­но, по­ве­ли­тел­но, ус­лов­но и под­чи­ни­тел­но. Упот­ре­ба на ус­лов­но нак­ло­не­ние. Упот­ре­ба на под­чи­ни­тел­но нак­ло­не­ние.

При­час­тие: се­гаш­но и ми­на­ло.

На­ре­чия: ви­до­ве и сте­пе­ни.

Пред­ло­зи: упот­ре­ба.

Съ­ю­зи: упот­ре­ба.

Ви­до­ве из­ре­че­ния. Упот­ре­ба на нак­ло­не­ни­я­та в глав­но­то и под­чи­не­но­то из­ре­че­ние.

Превръ­ща­не на пря­ка в неп­ря­ка реч. Пряк и неп­ряк въп­рос. Съг­ла­су­ва­не на вре­ме­на­та.

Ме­то­ди­чес­ки пре­поръ­ки

За дик­тов­ка­та е не­об­хо­ди­мо да се пра­вят сис­тем­ни уп­раж­не­ния за пра­вил­но възпри­е­ма­не на френс­ка уст­на реч и за ней­но­то точ­но възпро­из­веж­да­не. Те­зи уме­ния се раз­ви­ват чрез за­ни­ма­ния от раз­ли­чен ха­рак­тер: дик­тов­ки, че­те­не на ори­ги­нал­на ли­те­ра­ту­ра, слу­ша­не на френс­ка реч, слу­ша­не с во­де­не на бе­леж­ки и др.

За пре­во­да са пре­поръ­чи­тел­ни уп­раж­не­ния, ко­и­то по­ма­гат на кан­ди­да­та дъл­бо­ко да ос­мис­ля и вяр­но да пре­да­ва със сред­ства­та на род­ния език съдър­жа­ни­е­то, вну­ше­ни­я­та и сти­ла на завър­ше­ни откъ­си от ори­ги­нал­ни френс­ки текс­то­ве. Кан­ди­датът след­ва да из­бяг­ва как­то пре­ка­ле­но­то от­да­ле­ча­ва­не от ори­ги­на­ла, та­ка и бук­вал­на­та му транс­фор­ма­ция на бъл­га­рс­ки език.

За гра­ма­ти­чес­кия тест са по­лез­ни сис­тем­ни­те уп­раж­не­ния за при­ла­га­не на поз­на­ни­я­та по френс­ка гра­ма­ти­ка и за обиг­ра­ва­не на ос­нов­ни гра­ма­ти­чес­ки конструк­ции.

Кри­те­рии за оце­ня­ва­не

Дик­тов­ка. Мак­си­ма­лен брой точ­ки – 26. За вся­ка сгре­ше­на ду­ма се от­не­мат 2 точ­ки. Пов­то­ре­на греш­ка не се от­чи­та. Греш­ка в уда­ре­ние, ти­ре (trait d’union) или глав­на бук­ва се санк­ци­о­ни­ра с 1 точ­ка.

Пре­вод. Мак­си­ма­лен брой точ­ки – 26. Две точ­ки се от­не­мат за про­пус­на­та или неп­ра­вил­но пре­ве­де­на ду­ма, 4 точ­ки се от­не­мат за пог­реш­но пре­ве­де­но прос­то из­ре­че­ние, 1 точ­ка се от­не­ма за сти­лис­тич­но несъ­ответствие. Вся­ка пра­во­пис­на греш­ка на бъл­га­рс­ки език се санк­ци­о­ни­ра с от­не­ма­не на 1 точ­ка, а пунк­ту­а­ци­он­ни­те греш­ки – с ед­нок­рат­но от­не­ма­не на ед­на точ­ка.

Гра­ма­ти­чес­ки тест. При 52 въз­мож­ни точ­ки той се оце­ня­ва, как­то следва:

52–50 точ­ки        6.00                        39–36 точ­ки        4.00

49–47 точ­ки        5.50                        35–32 точ­ки        3.50

46–44 точ­ки        5.00                        31–28 точ­ки        3.00

43–40 точ­ки        4.50

Об­ща­та оцен­ка на пис­ме­ния из­пит е сред­но­а­рит­ме­тич­на от оцен­ки­те на три­те му със­тав­ни ком­по­нен­та с точ­ност до 0.10.

Ли­те­ра­ту­ра

1.   Анас­та­со­ва, Т. и др. Votre examen pour notre universitй 98. Plovdiv: ITA–EST, 1998.

2.   Бан­ков, Д. и др. Votre examen pour notre universitй 97. Plovdiv: ITA–EST, 1997.

3.   Ва­си­ле­ва, Ал. и др. 16 tests de franзais. Плов­див: Ле­те­ра-НФ, 1996.

4.   Вър­ти­го­ров, Г. Le franзais par la dictйe preparйe. Со­фия: На­род­на прос­ве­та, 1997.

5.   Кръс­те­ва, Ж. Френс­ка­та гра­ма­ти­ка във фо­кус. Со­фия: Вед­ри­на, 1993.

6.   Ми­хов, Н. Крат­ка френс­ка гра­ма­ти­ка. Со­фия: На­у­ка и из­ку­ст­во, 1992.

7.   Хрис­тов, П., Й. Кру­мо­ва, Г. По­пов. Ръ­ко­во­д­ство по френс­ки пра­во­пис. Ве­ли­ко Тър­но­во: Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий, 1993.

8.   ARENILLA – BЙROS, A. Amйliorez vorte style. Paris: Hatier, 1978.

9.   GIRODET, J. Savoir conjuguer tous les verbes franзais. Paris: Bordas, 1988.

10. GIRODET, J. Savior les rиgles de l’orthographe. Paris: Bordas, 1989.

11. Grammaire du franзais contemporain. Larousse, 1988.

12. NIQUET, G., COULON. Enrichissez votre vocabulaire. Paris: Hatier, 1986.

13. Sйminaire de Louis Timbal – Duclaux. L’expression йcrite. Paris: Les editions ESF, 1981.

Забележка: За специалностите, изискващи приемен изпит по френски език, се признават като оценка от конкурсен изпит следните международно признати удостоверения за владеене на френски език: DELF (B1 B2); DALF (C1 C2).

DELF – точки B2 Приравнена оценка
50 – 60 3,00
60 – 70 3,25
70 – 80 3,50
80 – 90 3,75
90 – 100 4,00
DALF – точки С1 Приравнена оценка
50 – 55 4.25
55 – 60 4.50
60 – 65 4.75
65 – 70 5,00
70 – 75 5,25
75 – 80 5,50
80 – 85 5,75
85 – 100 6,00

Leave a Reply