Магистърски програми

Магистърски програми 2013-2014

„АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА” (езиковедски и литературоведски профил)
„АКТУАЛНА РУСИСТИКА” (езиковедски или литературоведски профил)
„АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – ЛИНГВИСТИКА И ПРЕВОД”
„АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – ПРЕВОД И БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ”
„АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ”
„АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА”
„ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ”
„ПРЕВОД ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ”
„ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (ИСПАНСКИ ЕЗИК)”
„УЧИТЕЛ ПО ЧУЖД ЕЗИК (ПЪРВИ И/ИЛИ ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)”
“ОБРАЗОВАНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ”
LANGUAGE AND LINGUISTICS

Повече информация на страницата Магистърски програми 2013-2014

Comments are closed.