ПРОГ­РА­МА ПО НЕМС­КИ ЕЗИК

ПРОГ­РА­МА ПО НЕМС­КИ ЕЗИК

ИЗПИТЪТ Е ПИСМЕН С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 3,5 ЧАСА.

Фор­мат

Из­питът се със­тои от след­ни­те ком­по­нен­ти:

Lückentext

С та­зи за­да­ча се про­ве­ря­ват зна­ни­я­та по гра­ма­ти­ка, лек­си­ка и сло­во­об­ра­зу­ва­не.

Текстът съдър­жа оп­ре­де­лен брой про­пус­на­ти ези­ко­ви еди­ни­ци: ду­ми и час­ти от ду­ми, ко­и­то кан­ди­дат-сту­дентът тряб­ва да отк­рие и попъл­ни.

Leseverstehen

Та­зи из­пит­на за­да­ча има за цел да про­ве­ри пра­вил­но­то раз­би­ра­не на съдър­жа­ни­е­то на текст за че­те­не, как­то и уме­ни­я­та на кан­ди­дат-сту­ден­та да извъ­ршва ези­ко­ви транс­фор­ма­ции на час­ти от текс­та за че­те­не.

Текстът за че­те­не с раз­би­ра­не се със­тои от две за­да­чи:

А. Въп­ро­си към текс­та, на ко­и­то тряб­ва да се от­го­во­ри с „да“ или „не“.

Б. Транс­фор­ма­ции на ези­ко­ви струк­ту­ри от текс­та за че­те­не.

Aufsatz

Цел­та на та­зи за­да­ча е да се про­ве­ри да­ли кан­ди­дат-сту­дентът умее да със­та­вя доб­ре струк­ту­ри­ран текст по за­да­де­на те­ма и яс­но да ар­гу­мен­ти­ра мне­ни­е­то си.

Съ­чи­не­ни­е­то е те­ма­тич­но свър­за­но с текс­та за че­те­не и е с обх­ват 180-200 ду­ми.

Оце­ня­ва­не

Край­на­та оцен­ка от пис­ме­ния из­пит е сред­но­а­рит­ме­тич­на от оцен­ки­те на три­те му със­тав­ни ком­по­нен­та с точ­ност до 0.10.

Пър­ва­та и вто­ра­та за­да­ча се оце­ня­ват по точ­ко­ва сис­те­ма, ко­я­то се оп­ре­де­ля от из­пит­на­та ко­ми­сия.

Тре­та­та за­да­ча се оце­ня­ва по съдър­жа­ние и ези­ко­ва фор­ма, ка­то за ори­ги­нал­ност и бо­га­т­ство на из­раз­ни­те сред­ства се да­ва бо­ни­фи­ка­ция от 0.50 до 1.

Изиск­ва­ния

За ус­пеш­но­то по­ла­га­не на из­пи­та се изиск­ва ези­ко­ва ком­пе­те­нт­ност на рав­ни­ще B2 от Об­ща­та ев­ро­пейс­ка езикова рам­ка.

За цел­та се пре­поръч­ва че­те­не на на­уч­но­по­пу­ляр­ни и пуб­ли­цис­тич­ни текс­то­ве, как­то и вла­де­ене­то на след­ния гра­ма­ти­чен ма­те­ри­ал:

Rektion der Verben, Substantive und Adjektive.

Modalverben: Objektiver und subjektiver Gebrauch.

Konjunktiv I und II.

Aktiv. Passiv. Ersatzformen des Passivs.

Nominalisierung. Verbalisierung.

Ergänzungssätze: Objektsatz, Subjektsatz, indirekter Fragesatz.

Angabesätze: Temporalsatz, Kausalsatz, Konzessivsatz, Finalsatz, Konditionalsatz, Proportionalsatz, Modalsatz, Konsekutivsatz.

Partizipialattribute.

Relativsätze.

Funktionsverbgefüge.

Пре­поръ­чи­тел­на ли­те­ра­ту­ра

1.   Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Die neue Gelbe/ Dreyer,Schmitt/- Издателство „Летера“-  Пловдив, 2000;

2.   „em“ – Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. Brückenkurs, Hauptkurs, Abschlusskurs. Max Hueber Verlag, както и други учебници и учебни помагала по немски език на ниво B1-B2;

3.   „em“ – Übungsgrammatik, Max Hueber Verlag.

4. Um gut abzuschneiden – 20 Musterprüfungen- Издателство „ Летера“- Пловдив, 2005;

5. Sag’s besser.Teil 1, 2 – Издателство „Летера“ – Пловдив,    1998.

6. Unterwegs. Langenscheidt Verlag, 2001.

За­бе­леж­ка:

За спе­ци­ал­нос­ти­те, изискващи приемен изпит по немски език, се при­з­на­ват като оценка от конкурсен изпит след­ни­те международно признати  сер­ти­фи­ка­ти за владеене на немски език:

TestDaF:

Точки    Оценка

20–19      6.00

18–17      5.50

16–15      5.00

14–13      4.50

12            4.00

DSD (Stufe II):

Точки          Оценка

96-91             6.00

90-85             5.50

84-79             5.00

78-73             4.50

72-67             4.00

66-61             3.50

60-55             3.00

ÖSD

OD                6.00

MD                5.00

ZD                 4.50

GD                4.00

Goethe-Zertifikat C1

Вербална оценка Циф­ро­ва оцен­ка

Sehr gut                          6.00

Gut                                   5.00

Befriedigend                 4.50

Ausreichend                  4.00

DSH:

DSH 3                   6.00

DSH 2                   5.00

DSH1             4,00

Comments are closed.