Звания и степени

Научни степени и звания – преподавателите във висшите училища и научните работници в институтите на Българската академия на науките получават и носят с името си научни степени и звания.

Научните степени са доктор и доктор на науките. Те се дават на лица с висше образование, които са защитили дисертационен труд.

Научните звания са: асистент, доцент, професор (в университета) и научен сътрудник , старши научен сътрудник II степен и старши научен сътрудник I степен (в БАН). По традиция студентите се обръщат към преподавателите си с техните научни звания.

Хабилитиран преподавател – доцент или професор, добил правото за четене на лекции във висшето училище въз основа на научен (хабилитационен) труд.

Колеги – студентите, които имат едно и също занимание. Преподавателят се обръща към студентите с “колега, колеги”, което важи и за всички студенти помежду им.

Знакът на ФФ


Leave a Reply