Магистърски програми 2013-2014

Академична 2013-2014 година

Магистърски програми

Обучение по държавна поръчка: Актуална българистика (50 места), Актуална русистика (25 места).

  • Таксите на платените програми не са променени.
  • Размерът на таксите за платено обучение е определен с решение на Академичния съвет.

Филологическият факултет приема документи за следните магистърски програми след завършена степен „Бакалавър”:


„АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА” (езиковедски и литературоведски профил)
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Филология
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: филолог
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна, държавна поръчка
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС “бакалавър”
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на магистърска дисертация
ТАКСА: държавна ( 280 лв. на семестър)
Ръководител на програмата: доц. д-р Красимира Чакърова
Административен координатор: Десислава Димитрова, Катедра по българси език, тел.: 0899 130785; Е-mail: d.dymytrowa@gmail.com
Приемно време: вторник: 10 – 14 ч., Ректорат, кабинет 339, ет. 3
Молба по образец за кандидатстване се подава в кабинет 250А (Ректорат), ет. 2, тел.: 032 261 292.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 16.09.2013 г. – 11.10.2013 г.


„АКТУАЛНА РУСИСТИКА” (езиковедски или литературоведски профил)

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Филология
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: филолог
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС “бакалавър”
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на магистърска дисертация

ТАКСА: държавна ( 280 лв. на семестър)

Ръководител на програмата: гл. ас. д-р Ат. Тошева
Координатор: Радка Чобанова, Катедра по руска филология, тел.: 032/261-451, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 1, тел.: 032/261-451; Е-mail: rada.chobanova@gmail.com
Молба по образец за кандидатстване се подава в кабинет 1 (Ректорат),
Необходими документи: заявление по образец (получава се при подаване на документите), оригинал и ксерокопие на дипломата за висше образование (или уверение за завършено висше образование, в което са отразени средният успех от следването и успехът от държавните изпити), вносна бележка за платена такса за кандидатстване.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 16.09.2013 г. – 14.10.2013 г. (в кабинет 1 на Катедрата по руска филология)
Приемно време: Понеделник-Четвъртък: 9,00-12,00 ч.; 14,00-16,00 ч.
Петък: 9,00-12,00 ч.


„АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – ЛИНГВИСТИКА И ПРЕВОД”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Филология
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: филолог – преводач и лингвист
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС “бакалавър”
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на магистърска дисертация или писмен държавен изпит

ТАКСА: държавна ( 280 лв. на семестър) – очаква се одобрението на планираните 25 места

Ръководител на програмата: гл. ас. Веселина Койнакова,
Координатор: Жаклин Коен, Катедра по английска филология, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 353, тел.: 032/261-239; Е-mail: jaccoh@uni-plovdiv.bg
Молба по образец се подава в Катедрата по Английска филология – каб.353, тел. 032 / 261-239.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 16.09.2013г. – 15.10.2013 г.


„АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – ПРЕВОД И БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Филология
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: филолог – преводач и специалист по бизнескомуникация
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС “бакалавър”
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на магистърска дисертация или писмен държавен изпит

ТАКСА: 1000 лв. (по 500 лв. на семестър)

Ръководител на програмата: гл. ас. Веселина Койнакова,
Координатор: Жаклин Коен, Катедрата по английска филология, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 353, тел.: 032 /261-239; Е-mail: jaccoh@uni-plovdiv.bg
Молба по образец за кандидатстване се подава в Катедрата по Английска филология – 353 каб., ет. 3 Ректорат, ул. Цар Асен 24, Пловдив.
Кандидатите ще получат уведомително писмо след тези срокове за датата на провеждане на изпита.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 16.09.2013 г. – 15.10.2013 г.


„АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика на обучението по..
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: учител по английски език – предучилищна и начална училищна степен
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: задочна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС “бакалавър”
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на магистърска дисертация или писмен държавен изпит

ТАКСА: 1125 лв. (по 375 лв. на семестър)

Ръководител на програмата: гл. ас. Сашко Павлов
Координатор: Жаклин Коен, Катедра по английска филология, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 353, тел.: 032 /261-239; Е-mail: jaccoh@uni-plovdiv.bg
Молба по образец за кандидатстване се подава в 353 каб. – ет. 3 Ректорат, ул. Цар Асен 24, Пловдив.
Кандидатите ще получат уведомително писмо след тези срокове за датата на провеждане на изпита.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 16.09.2013 г. – 15.10.2013 г.


„АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика на обучението по..
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: учител по английски език от 1. до 12. клас
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: задочна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС “бакалавър”
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на магистърска дисертация или писмен държавен изпит

ТАКСА: 1500 лв. (по 375 лв. на семестър)

Ръководител на програмата: гл. ас. Сашко Павлов
Координатор: Жаклин Коен, Катедра по английска филология, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 353, тел.: 032 /261-239; Е-mail: jaccoh@uni-plovdiv.bg
Молба по образец за кандидатстване се подава в 353 каб. – ет. 3 Ректорат, ул. Цар Асен 24, Пловдив.
Кандидатите ще получат уведомително писмо след тези срокове за датата на провеждане на изпита.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 16.09.2013 г. – 15.10.2013 г.


„ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Филология
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: филолог
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС “бакалавър”
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на магистърска дисертация

ТАКСА: 1350 лв. (по 450 лв. на семестър)

Ръководител на програмата: доц. д-р Ирина Чонгарова
Координатор на обучението: д-р Юлиана Чакърова
Административен координатор: Светла Попчева, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 369, тел.: 032/261-238; Е-mail: spoptcheva@abv.bg
Примерен тест може да се вземе от кабинет 369, Светла Попчева.
Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 369, телефон за справки: 032/261-238.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2013 г. – 19.10.2013 г.


„ПРЕВОД ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Филология
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: филолог
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС “бакалавър”
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на магистърска дисертация

ТАКСА: 1500 лв. (по 500 лв. на семестър)

Ръководител на програмата: доц. д-р Ирина Чонгарова
Координатор: Светла Попчева, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 369, тел.: 032 /261-238; Е-mail: spoptcheva@abv.bg; Мобилен: 0888 160 615
Примерен тест може да се вземе от кабинет 369, ет. 3 – Ректорат, Светла Попчева.
Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 369, телефон за справки: 032/261-238
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2013 г. – 19.10.2013 г.


„ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (ИСПАНСКИ ЕЗИК)”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Филология
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: филолог
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 1. Документ за завършено висше образование; 2. Международен сертификат за владеене на чужд език; 3. Полагане на тест и провеждане на интервю по чуждия език.
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на магистърска дисертация

ТАКСА: 1200 лв. ( І и ІІ семестър – по 500 лв. на семестър, ІІІ семестър – 200 лв.)

Ръководител на програмата: проф. дфн Иван Кънчев
Координатор: гл. ас. Райна Петрова
Лице за контакт: Елена Щерева, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 222, тел.: 032 /261-233; 0882 633 223
Молба по образец за кандидатстване се подава в кабинет 222 (Ректорат), тел.: 032/261- 233.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2013 г. – 31.10.2013 г.


„УЧИТЕЛ ПО ЧУЖД ЕЗИК (ПЪРВИ И/ИЛИ ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика на обучението по…
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: учител по чужд език (испански език/немски език/френски език)
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:
3 семестъра – за специалисти
4 семестъра – за неспециалисти
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 1. Документ за завършено висше образование; 2. Международен сертификат за владеене на чужд език; 3. Полагане на тест и провеждане на интервю по чуждия език.
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: писмен държавен изпит

ТАКСИ:

1200 лв. – за специалисти (трисеместриално обучение, І и ІІ семестър – по 500 лв., ІІІ семестър – 200 лв.)

2600 лв. – за неспециалисти (четирисеместриално обучение – по 650 лв. на семестър)

Ръководител на програмата: проф. дфн Иван Кънчев
Лице за контакт: Елена Щерева, ул. Цар Асен 24, Ректорат, кабинет 222, тел.: 032 /261-233; 0882 633 223
Молба по образец за кандидатстване се подава в кабинет 222 (Ректорат), тел.: 032/261- 233.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2013 г. – 31.10.2013 г.


[Обновена – 24.10.2013]

ОБРАЗОВАНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ“ (за специалисти)
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика на обучението по…
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 семестъра – за специалисти
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС “бакалавър”/ОКС “магистър”
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на магистърска дисертация

ТАКСИ: 900 лв. – за специалисти (редовно обучение, І и ІІ семестър – по 450 лв.)

Ръководител на програмата: доц. д-р Пенка Гарушева,
Координатор: Татяна Петкова
Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 325, ет. 3, Ректорат, ул. Цар Асен 24 – телефон за справки: 032/261-332
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2013 г. – 19.10.2013 г.

 


[Обновена – 24.10.2013]

УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (за неспециалисти)

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Педагогика на обучението по…
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:  УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра – за неспециалисти
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС “бакалавър”/ОКС “магистър”
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: защита на магистърска дисертация

ТАКСИ:
1800 лв. – за неспециалисти (редовно обучение, І, ІІ, ІІІ и IV семестър – по 450 лв.)

Ръководител на програмата: доц. д-р Пенка Гарушева,
Координатор: Татяна Петкова
Молба по образец за кандидатстване се подава в каб. 325, ет. 3, Ректорат, ул. Цар Асен 24 – телефон за справки: 032/261-332
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2013 г. – 19.10.2013 г.


LANGUAGE AND LINGUISTICS
AREA OF STUDIES: Philology (Linguistics)
DEGREE: Master
QUALIFICATION: Linguist
FULL-TIME PROGRAM: 2 semesters
ADMISSION PREREQUISITE: bachelor’s degree
GRADUATION PROCEDURES: thesis or written exam
TUTION FEES:
1000 BGN (500 BGN each semester)
Applications should be submitted at room 353 “English Department”, Plovdiv University.
Coordinator: Assistant professor Vesselina Koynakova
e-mail address: veskoy@yahoo.com

Comments are closed.