Семинар по качеството

СЕМИНАР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО

27.-28.02.2009

Проведен на 27-28 февруари 2009 година

НАСОКИ ЗА РАБОТА

 1. Осигуряване на оптимални условия за провеждане на учебните занятия :

–          регулиране броя на студентите за семинарните упражнения;

–          преразпределение на лекционни потоци;

–          осигуряване на зали с необходимия брой места;

–          диференцирано отчитане на лекционните часове според броя на студентите в съответния  поток.

–          Озвучаване на големите аудитории

–          Корективни (български, английски) курсове за студенти от чужбина, редовно обучавани в бакалавърски и магистърски програми

2.  Всеки преподавател писмено формулира своите изисквания  и информира за тях студентите в началото на семестъра:

–                      критерии за допускане до изпит: аудиторна и извънаудиторна работа (напр. курсова работа, домашни задачи, тестове, писмени изпитвания, приблизителен брой страници от прочетени текстове[1]);

–                      критерии за оформяне на крайната оценка.

 • Изграждане на електронни библиотеки по дисциплини и преподаватели с тектове и критически източници за подготовка на семинари и изпити
 • Дискусия за оценяването – критерии, двойката и тройката – наказателен статут, ревизия на извънредовните сесии, допълнителните дати, регламенти за освобождаване от изпит
 • Въвеждане на списък на преподавателя (за прочит и подготовка), избор на студента на тесен списък (които се ангажира да прочете, познава и коментира)
 1. Ревизия на учебните планове
 • Въвеждане на  нови дисциплини Увод в специалността, Технология на учене (работа с източници и ресурси)
 • Въвеждането на Стратегия на научното изследване в първи или втори курс
 • Курсове за общокултурна подготовка
 • Формиране на базово обучение първа и втора година

– изваждане на пакета от дисциплини, предназначени за преподателската квалификация, и залагането им в магистърска програма;

– въвеждане принципа на семестриализация (всяка дисциплина завършва с оценка в края на семестъра);

– да се въведат като самостоятелни дисциплини Творческо писане и  Дипломен семинар;

– през първите семестри (или т. нар. базисна степен) да се засили обучението по езикова култура

– прегрупиране на дисциплините на 2 степени: базисна (4 семестъра) и профилирана (4 семестъра);

– държавният изпит за завършващите бакалавърска степен да дава право на избор между писмен изпит и защита на дипломна работа;

 • Създаване на магистърски програми за изявени студенти от бакалавърска степен
 • Скъсяване на времето за сесия – 14 дни
 • Реорганизация на натовареността (да включва подготовката на курсове и проверката на писмени работи)
 • Регламентация на курсовите работи (по кои дисциплини и кой може да прави курсови работи)
 • Дипломни семинари – регламентация и включване в учебен план

Реализация на завършващи

 • Начало на база данни за завършили филолози, Проект „Alumni” – форми на взаимодействие със завършили и реализирани студенти

Задачи на комисията по качеството

 • Да изработи проекти за регламент
 • За промяна на учебните планове
 • Да уточни действията и кои равнища на академичната администрация ще ги извършат
 • Да оцени реалистично приложимостта на мерките
 • Студентски годишник
 • Анкети със студенти и завършващи

[1] Препоръчва се обемът страници да се раздели на две категории: текстове, с които се работи на семинарните упражнения, и текстове, които трябва допълнително да бъдат прочетени за изпита. Възможен е и друг принцип: задължителен набор от заглавия + свободноизбираем въз основа на предложен от преподавателя библиографски списък.

Leave a Reply