Планове

Учебни планове 2013-2014 за приети през 2013

Учебни планове 2012-2013 за приети през 2012

Учебни планове 2011-2012 за приети през 2011 (одобрени на 4.07.2011 г.)

Учебни планове 2010-2011 за приети през 2010 (съобразени с препоръките на НАОА).

Учебни планове 2009-2010 за приети през 2009

Учебни планове 2008-2009 за приети през 2008


Студенти по специалности (курсове, групи, подгрупи) – 2012-2013

Студенти по специалности (курсове, групи, подгрупи) – 2013-2014


Публикуваните Учебни планове за базови.

В учебните планове се правят редовни поправки с решение на Факултетния съвет и Академичния съвет, които влизат в сила или от датата на приемането или от датата на първия випуск, за който се отнасят.

Съкращения в учебните планове

А Аудиторни  часове за семестъра
Л Лекционни часове за семестъра
С Часове за семинарни занятия
У Часове за практически занятия
Е Часове за самоподготовка
О Сборът на аудиторните часове и часовете за самоподготовка (А+Е)
Кр Кредити
Ф Форма на завършване

Comments are closed.