Качество на преподаване (доклад на декана)

Доклад – качество на преподаване

Докладът обобщава анкета с преподавателите и е препоръчан от Комисията по качеството.

Автор: Доц. д-р Живко Иванов

Деканатът на факултета провежда настоящата анкета с цел да се ориентира в приоритетите и в същината на наболелите за решаване проблеми.

Постъпиха 43 отговора, с различна степен на детайлност, но сериозни, задълбочени и добронамерени.

Анкетата не беше задължителна, а целеше истинска мотивираност при отговарянето.

Не се изискваше и посочване на персонални данни (т.е. отговорите можеха и в голямата си част са анонимни).

За факултета се очерта доста подробна, ясна и сложна картина на проблемите.

По равнища на компетенции те отиват и към университетското ръководство, към законодателството и нормативната уредба на висшето образование, към политиката на министерството за капиталови инвестиции среда за преподаване (зали, кабинети, специализирана апаратура, информационно осигуряване и други).

В изложението съм се опитал да систематизирам основните параметри, които анкетата изгражда.

Деканското ръководство трябва да се запознае с резултатите, да запознае и колегията и да пристъпи към изграждането на програма за решаване на приоритетните проблеми.

Програмата трябва да е реалистична и практически приложима.

Ръководството трябва ясно да подчертае къде не е възможно да се вземат решения и къде не е необходимо да се вземат решения.

Кои са най-важните препятствия в учебната работа (посочете три най-важни):

Библиотека – учебно-научна литература

  1. Недостатъчен библиотечен фонд (помагала и помощна литература за обучение); липса на литература по дисциплините; недостиг на учебници; специализирана литература; няма христоматии и помагала; архаичен библиотечен фонд
  2. Няма специализирани библиотечни места за подготовка[1]
  3. Липса на компютърни зали (за студенти, за преподаватели и за обучение); вместо кафенета – компютърни зали[2]; невъзможни и немислими семинарни зали тип барака); повече мултимедия
  4. Чуждоезиково обучение с модерни средства, Мултимедия, недостатъчни компютърни ресурси за лекции и семинари; мултимедия и в Нова сграда; повече технически средства
  5. Липса на езикова лаборатория
  6. липса на предвидена от конспекта литература
  7. Лоша материална база (зали и оборудване);
  8. Ксерокопиране (труднодостъпно и тромаво); лоша организация на ксерокопирането в Нова сграда
  9. Лошите кабинети в бараките (непочистени, изхабени, неотоплени); драстична разлика между ремонтирана и неремонтирана част (мизерия в условията на лукс)

Технически средства за преподаване

Материална база – оборудване и ремонтиране

10.  Компютърна зала (зали) за студенти

11.  липса на съвременни IT за модерно обучение

Организационни

12.  Лошо разписание (причина за отсъствия); отсъствия без причина; спекулация с медицински бележки

13.  Конфликт между „работя” и „уча”

14.  Липса на технически организатор на учебния процес

15.  Труден достъп до материално оборудвани зали (12-та)

16.  Прекалено много бумащина и бюрокрация

17.  Забележка към декана на ФИСН

Учебни планове

18.  Учебните планове на двойните специалности – повече интердисциплинарност

19.  Стандартизирания формат на обучение (пречка)

20.  Застъпване на педагогическа практика и пълноценен учебен процес

21.  Пределна натовареност (планове и учебен процес)

22.  Превес на лекции над семинари

23.  Слабо уплътняване на самостоятелната подготовка

24.  Групирането на семинари в блок (2 и повече групи заедно)

25.  Лоша организация на самостоятелната подготовка (студент)

26.  Слабо администриране на учебния процес ( зали, протоколи, разписание)

27.  Липса на санкции за неявяване на занятия

28.  Проверката на писмени работи като заетост (не е регламентирана)

29.  липса на самостоятелна подготовка, на извънаудиторна работа

30.  време за писмени работи, което да е в норматива на преподавателя

Кои са най-важните проблеми в отношенията ви като преподавател със студентите (посочете две най-важни):

31.  Мотивация на студентите, самостоятелност и инициативност на студента, спазване на правила, срокове, плагиатство (ширещо се); мотивация отново; слаба мотивация (мотивация, мотивация и пак мотивация!!!)

32.  Академическа неадекватност на студента

33.  Общофилологическа некомпетентност

34.  Спадащ интерес към учителската професия, бездуховност, слаба хуманитарна подготовка, отказ от критическо мислене

35.  Работещи студенти (отсъствия)

36.  Големият брой студенти в специалност

37.  Школски манталитет (преодоляване)

38.  Липсва академичен дух

39.  Липса на диалогичност и взаимно разбиране

40.  Слабата литературна подготовка на студентите

41.  Невъзпитаност, липса на елементарно приличие, усет за йерархия

42.  малко време за общуване със студентите

43.  междупредметни връзки в обучението почти липсват

44.  бригадата е по-важна от учебния процес

45.  неинформирани студенти (по-добра комуникация)

46.  студентската активност в обучението

47.  неизпълнение на поставени задачи (писмени проекти, просрочване и др.)

48.  шум в коридорите (което показва, че учебният процес е на последно място)[3]

Какво затруднява Вашата научноизследователска работа (посочете две най-важни трудности):

49.  Актуалност на научна литература, научна информация (недостатъчен библиотечен фонд), (няма фонд по приложна и теоретична лингвистика); тромав и скъп междубиблиотечен обмен; достъп до актуална научна литература; Достъп до европейски библиотеки (платен достъп до бази данни с публикации); Информационен достъп до текстове бази данни, публикации, форуми, участия, покани

50.  Участие в международни конференции (не се финансира); отказ[4] на достъп до научни форуми в чужбина; участието в чужбина да се решава от декана, а не от ректора; Международни командировки (малко или липсват)

51.  Необорудвани работни места (за изследвания); Самостоятелни компютризирани работни места; Липсата на елементарна техника; Липса на компютри (дори по един в кабинет)

52.  Творчески отпуск (възможности); отказ от творчески семестър; Платен отпуск за научни изследвания (творчески отпуск)

53.  Високата учебна и административна натовареност; Превесът на учебния над изследователския труд (административно легитимиран); свръхнатовареността на преподаватели след 50-годишна възраст; По-висок норматив (в сравнение с други ВУЗ), както и дискриминационното увеличаване след 50-годишна възраст;[5] Преподавателят трябва да работи допълнително, което не му осигурява време за научни изследвания (но решава финансовите му проблеми)

54.  Няма сериозно филологическо списание

55.  Незаплащане на учители, участници в експериментални изследвания

56.  Липса на финансиране

57.  Упадъкът на хуманитаристиката

Какви са недостатъците на академичната администрация:

А. Факултетно равнище

58.  Деканското ръководство е ново (критично и толерантно изчакване за резултати)

59.  Спускането на задачи от днес за утре (лоша практика); спешното е лоша практика; по-чести събрания за по-ритмична работа

60.  Толерирането на неуместни действия от страна на студенти[6]

61.  Обремененост от излишна информация (искане на информация)

62.  Повече оперативки и по-малко специализирани заседания в катедрата

63.  По-близки професионални контакти

64.  Съвместно решаване на проблеми

65.  Слаба връзка инспектори-катедри (преподаватели)

66.  Голям брой студенти в група, поток (чуждоезиково най-вече)

67.  Забавянето на научни трудове – годишника на филология

68.  Критика към добрата инициатива за научна поредица: неяснота за финансирането (кой се грижи за осигуряването на спонсор) и хронологията на издаването (от 1.1.2005).

69.  Безплатни езикови курсове за преподаватели

70.  Затруднения с консумативите (предлага се един пакет на преподавател на семестър)

Б. Общоуниверситетско равнище

71.  Online информация за изпити (дати и резултати)

72.  Ужасни условия за работа в кабинети от типа на Барака №8

73.  Хонорарите на нещатните преподаватели са унизителни

74.  Разписанието се изготвя късно (да е готово поне месец преди началото на семестъра)

75.  Повече информация за вземането на възлови решения за университета

76.  Беден и еднообразен библиотечен фонд

77.  Раздута централна администрация

78.  Нехигиенични работни места (барака тип); незагриженост за работната среда

79.  Липсата на електронен достъп до административна информация (слаба електронно информационна среда)

80.  Паркинг за преподаватели с бариера и магнитни карти (нова сграда, пък и ректорат)

81.  Ремонт на душовете във физкултурния салон

82.  Обезопасителни гумени постелки по стълбища и входове

83.  Тоалетна хартия на съответните места

84.  Липса на прозрачност за университетския бюджет и несамостоятелност на факултетните бюджети

85.  Тромавост и неотзивчивост при въвеждането на нови методи на преподаване

Кои действия на деканското ръководство бихте преценили като неуместни:

86.  Рано е, успех, нека изчакаме

87.  Мълчаливото съгласие на ръководството да има приемни часове при инспекторите[7]

88.  Не бива да се отстъпва от принципните позиции, от правилата за всички

89.  Предпочитат хората с титли, а не обикновените преподаватели[8]

90.  Недооценяване приноса на катедрата по английска филология

91.  Неясно и неточно формулиране на задачите, както и сроковете

92.  Липса на строг контрол по изпълнението на учебните планове; допуска се в отделни случаи аматьорска работа от лица, които не притежават изискваното научно звание или степен за определен курс


[1]Има специализирани библиотеки, а няма специализирани места за четене и ползване.

[2] Предложения: в условията за наем да влиза оборудването на компютърни части за общ свободен достъп

[3] Ремонтира се например.

[4] Отказ по принцип или конкретен отказ – не  е ясна бележката в анкета.

[5] Обективните препятствия са определени като „зашеметяващи”

[6] Какво се има предвид?

[7] За преподаватели да няма такова приемно време

[8] Какво ли ще да значи това

Leave a Reply