Насоки за международен одит

МЕЖДУНАРОДНА НЕЗАВИСИМА ОЦЕНКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-НАУЧНИЯ ПРОФИЛ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Повече виж тук

Насоките съставляват рамка за извършване на самооценка за последваща институционална оценка на научния капацитет на университетите. Рамката предлага конкретен подход за вътрешен и външен преглед (peer review), при отчитане спецификата на обучението и на научната дейност на университета, в т.ч. кратко историческо развитие, цели и задачи на обучението, структура, тематика на научната дейност, материална база, перспективи.

Цел на институционалния преглед:

  • Да се получи адекватен образователно-научен профил на университетите, въз основа на оценката на състоянието им и перспективите за развитие;
  • Да се диференцират ясно образователните и научно-образователните университети;
  • Да се въведе нова форма на финансиране на образователната и научната дейност на университетите.

Обект на оценката: Университети и висши училища, по смисъла на ЗВО, които получават публични средства и/или са получавали публични средства в оценъчния период.

Период, подлежащ на оценка: 2007 – 2009 ( включително)

Етапи на оценката: 1. Самооценка – 2 месеца; 2. Експертни панели – 4 месеца


Министър Игнатов за международната оценка: (интервю във в. “Дневник”, 13 дек 2009)

При встъпването ви в длъжност заявихте, че финансирането на университетите може да става на базата на международна оценка. Как ще се случи на практика?

– Ще докараме мобилен екип, който по няколко показателя ще направи международна оценка на всички университети. Така ще има един рейтинг и в съответствие с него определени университети ще могат да получат по-голямо финансиране. Но процесът ще е мобилен – тази година може да получиш, а догодина не. Ще правим оценка всяка година.


Comments are closed.