Специализации и езикови курсове – 2013/2014 г.

Какво можете да изучавате още

Академичният съвет на университета е утвърдил учебните планове и такси на следните специализации към Филологическия факултет:

  • специализация „Журналистика” – 4 семестъра, 180.00 лв. на семестър.
  • специализация „Туризъм” – 4 семестъра, 180.00 лв. на семестър.
  • специализация „Книгоиздаване” – 2 семестъра, 180.00 лв. на семестър.
  • специализация „Творческо писане” – 2 семестъра, 180.00 лв. на семестър.

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЖУРНАЛИСТИКА“

Програмата за специализация по журналистика е свободна програма, предназначена предимно за студенти от всички университетски специалности.

Програмата дава основни познания по журналистическо писане за електронни и печатни медии, рекламни и PR агенции с цел реализация на студентите в областта на журналистиката.

Програмата е четирисеместриална, като в последния четвърти семестър се предвижда подготовка на дипломна работа по избор на студентите или подготовка за явяване на държавен изпит по утвърден конспект.

Организират се практики и краткосрочни стажове в пловдивски медии и агенции.

Формата на обучение е редовна, занятията се провеждат в края на седмицата (петък след 13 часа, събота и неделя).

Успешно завършилите двугодишния курс на следване полагат държавен изпит и получават свидетелство, приложение към диплома за средно образование, с професионална квалификация „Журналист“.

Семестриална такса – 180 лева.

Справки и записвания: Татяна Петкова, кабинет 325, тел. 032/ 261 332, GSM 0886349840, e-mail: tpetkova@uni-plovdiv.bg – Ректорат на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: удължен до 19.ХІ.2013 година


 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ТУРИЗЪМ“

В нея могат да се запишат кандидати с дипломи за средно образование, студенти от всички курсове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и от другите висши учебни заведения, владеещи чужди езици и проявяващи интерес към динамично развиващия се международен туризъм в България и чужбина. Организират се учебни екскурзии. Завършилите намират успешна реализация като екскурзоводи, сътрудници в туроператорски фирми и туристически агенции.

Формата на обучение е редовна, занятията се провеждат в края на седмицата (петък след 13 часа, събота и неделя).

Успешно завършилите двугодишния курс на следване полагат държавен изпит и получават свидетелство, приложение към диплома за средно образование, с професионална квалификация „Организатор на туристическото обслужване“.

Семестриална такса – 180 лева.

Справки и записвания: Елена Щерева, кабинет 222, тел. 032/ 261 233, GSM 0887978661, e-mail: shtereva@uni-plovdiv.bg – Ректорат на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09. – 15.10.


СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „КНИГОИЗДАВАНЕ“

Програмата е предназначена за студенти от хуманитерните специалности на университета и други висши училища, които се интересуват от целия процес на създаване на книгата – от съставянето на издателски план до пускането и на книжния пазар. Насочена е към кандидати, които владеят чужди езици и имат основни знания в областта на информационните технологии.

Книгоиздаването се разглежда като вид културна индустрия, затова освен занятия по рецензиране, анотиране, превод, коригиране  и под., са предвидени занятия в областта на маркетинговите проучвания, рекламата, икономика на книгата, както и технологии за производство.

Програмата е двусеместриална. Формата на обучение е редовна, занятията се провеждат в края на седмицата (петък след 13 часа, събота и неделя).

Организират се практики и краткосрочни стажове в пловдивски издателства.

Успешно завършилите едногодишния курс на следване полагат държавен изпит и получават свидетелство, приложение към диплома за средно образование, с професионална квалификация „Организатор на книгоиздателска дейност“.

Семестриална такса – 180 лева.

Справки и записвания: Мария Гуджева, кабинет 325, тел. 032/ 261 332, 032/ 261 536,  e-mail: marygud@uni-plovdiv.bg – Ректорат на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 19.09.2012 г. – 15.10.2012 г.


СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ“

Програмата е ориентирана към младите филолози и нефилолози с творчески наклонности. Придобитите по време на обучението умения и компетентности дават възможност на завършилите студенти да работят като редактори в книгоиздаването и специализираните издания за култура, като преводачи, асистент-режисьори, литературни и театрални критици, журналисти и други.

Програмата е ориентирана към подготовката на специалисти и формиране на висок художествен критерий у бъдещите творци, както и създаване на условия, които отговарят на необходимостта от по-гъвкава система на предаване на културното знание между различните поколения творци.

Програмата е двусеместриална. Формата на обучение е редовна, занятията се провеждат в края на седмицата (петък след 13 часа, събота и неделя).

Успешно завършилите едногодишния курс на следване полагат държавен изпит и получават свидетелство, приложение към диплома за средно образование, с професионална квалификация „Автор, съставител и редактор на текстове“.

Семестриална такса – 180 лева.

Справки и записвания:: Татяна Петкова, кабинет 325 (Ректорат), 032/261-332,  e-mail: tpetkova@uni-plovdiv.bg – Ректорат на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.09.2012 г. – 15.10.2012 г.


ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИЦИ И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ

Центърът за езици и интеркултурна комуникация е създаден с решение на Академичния съвет на Пловдивския университет през 1998 година като структурно звено на Филологическия факултет на Пловдивския университет. Задачите на центъра са:

Чуждоезиково обучение на студентите и преподавателите на Пловдивския университет; обучение на чуждестранни студенти и преподаватели по български език; интеркултурна ориентация на български и чуждестранни студенти и преподаватели с цел участие в международни образователни програми (Erasmus, Ceepus и др.); разработка на международни проекти, свързани с изучаването на чужди езици и култури в контекста на интеркултурната комуникация.

Езиците, които можете да изучавате, са: английски, италиански, испански, руски, немски, френски, гръцки.

Условията – 45 часа (30 аудиторни и 15 неаудиторни) струват 72 лева, завършва се с изпит (2 кредита) и издаване на удостоверение, приложение към университетските дипломи. За тях се доплащат 18 лева. Занятията се провеждат два пъти седмично по два часа.

Справки и записвания: г-жа Светлана Попчева, кабинет 369, телефон  032/ 261 238; e-mail: spoptcheva@abv.bg

ЦЕНТЪР ЗА РУСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

Центърът за руски език и култура  обявява следните  курсове по руски език за учебната 2012/2013 година:

  1. Курс по руски език за деца /8- 12г./ с ръководител гл. ас. К. Ганева
  2. Курс по руски език за начинаещи А1
  3. Курс по руски език А2
  4. Курс по бизнес руски език
  5. Курс по математическа лингвистика с ръководител Димитрина Родопска, чиито възпитаници  от 2003 г. са участници в национални състезания и олимпиади по математическа лингвистика, а от 2009 и с  призови места на международни форуми.

Краен срок за записване: 10.10. г. на тел. 032 261 756; 0878551604; 0898788619 или в Центъра за руски език и култура в Нова сграда на Пловдивски Университет – бул. „България” № 236, ет. 3, кабинет 301.

Comments are closed.