Комисия по качеството

Днес, 11 – ти февруари 2008 г. се проведе заседание на Факултетния съвет на Филологическия факултет.

Общ състав: 36, присъстват 26; хабилитиран състав 24; отсъстват 10 човека (лектори в чужбина, болнични)

ДНЕВЕН РЕД:

1.Разни

По първа точка от дневния ред:


РЕШЕНИЕ: ФС одобрява комисия по качество в състав:

Председател: доц. д-р Жоржета Чолакова;

Членове: доц. д-р Иван Русков;

доц. д-р Красимира Чакърова;

гл. ас. д-р Атанаска Тошева;

гл. ас. д-р Радослава Минкова;

гл. ас. Антоанета Джельова;

ст. ас. Фани Бойкова;

ст. ас. Мария Мустаковова;

ст. ас. Румяна Илиева;

гл. ас. Соня Мекенян;


Leave a Reply