Oct 19

Брой мобилности по програма Еразъм за 2012-2013 година виж тук.

  1. Мобилност на преподаватели с цел преподаване (ПМ)

Право на участие имат всички преподаватели на Философско-историческия факултет/, без оглед на тяхната длъжност (щатна или нещатна) и научна степен. В рамките на една академична година преподавателска мобилност може да се осъществи само еднократно. Повторно участие е допустимо по изключение само в случаите, когато преподавателят е на възраст до 45 години или е координатор по двустранно споразумение.

Преподавателите, желаещи да осъществят мобилност по програма Еразъм, подават до Декана Молба за Еразъм визита и Програма за преподаване, одобрена от изпращащата и приемащата институция в срок  до 2 ноември 2012 г. Образци на тези документи са налични на адрес http://194.141.96.213/site.jsp?id=439&ln=1.

Продължителността на преподавателската мобилност, която се финансира, е минимум два последователни дни и максимум седем последователни дни. Изискването за минимален хорариум от 5 учебни часа е задължително, независимо от продължителността на престоя. Мобилност с минимална продължителност от два последователни работни дни е легитимна само ако часът на пристигане в съответния град в чужбина (по билети) е не по-късно от 8:00 сутринта, а часът на отпътуване от града – не по-рано от 17:00 часа на следващия ден. Максималната продължителност на преподавателската мобилност се равнява на седем последователни дни, включително дните за пътуване.

            Финансирането на преподавателската мобилност е за реален престой и когато е под 7 дни, но не по-малко от 2 дни се получава, като се умножи дневната ставка за съответната държава по реалния брой дни престой.

2.       Мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение (МПО)

В рамките на една академична година МПО може да се осъществи само еднократно. Този тип мобилност има за цел повишаване на квалификацията и практичеките умения на преподавателския и непреподавателския състав на факултета и включва дейности като семинари, участие в курсове, конференции, работни групи, практически упражнения.

Желаещите да осъществят тази мобилност преподаватели и непреподавателски състав на факултета подават до Декана Молба за Еразъм визита и Работен план за обучение, одобрен от изпращащата и приемащата институция в срок  до 2 ноември 2012 г. Образци на тези документи са налични на адрес http://194.141.96.213/site.jsp?id=439&ln=1.

Минималната продължителност на мобилността е пет последователни работни дни и е легитимна само ако часът на пристигане в съответния град в чужбина (по билети) е не по-късно от 9:00 сутринта, а часът на отпътуване от града – не по-рано от 17:00 часа на петия работен ден. Максималната продължителност на мобилността се равнява на седем последователни дни, включително дните за пътуване.

            Финансирането на МПО е за реален престой и когато е под 7 дни, но не по-малко от 5 дни се получава, като се умножи дневната ставка за съответната държава по реалния брой дни престой.

Подробна информация за различните видове мобилност по програма Еразъм е налична на адрес:

http://uni-plovdiv.bg/pages/index/160/.

Comments are closed.