Sep 30

Мобилности по програма Еразъм във Филологически факултет за академичната 2011/2012 г. –
брой мобилности, приемащи институции и специалности

1. Студентска мобилност с цел обучение (СМ)

За обявените места могат да кандидатстват студенти редовно и задочно обучение, обучаващи се в една от трите образователно-квалификационни степени (ОКС): бакалавър, магистър или доктор, които отговарят на следните задължителни изисквания:

  • обучаващите се по ОКС бакалавър да НЕ са първокурсници;
  • не са осъществявали мобилност с цел обучение по програма Еразъм в предходни години, независимо от ОКС. Студентите, осъществили Еразъм- мобилност с цел практика имат право да кандидатстват и за мобилност с цел обучение.
  • имат минимален общ успех от следването до момента добър 4.30.
  • владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава.

Документи за кандидатстване:

1. Молба за учебен престой по образец (образец)

2. Академична справка за успеха до момента

Документи се подават до 18 октомври 2011 г.  в Деканата на факултета.

Селекцията и класирането на студентите  ще се извършва във факултета от комисия, назначена от Декана по бал, който се образува от :

1. Оценка от изпита по чужд език (тест и интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по работния език много добър 4.50.

2. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка

Дата за провеждане на интервюто: 20.10.2011 г. (четвъртък)

 

2. Мобилност на преподаватели с цел преподаване (ПМ)

Преподавателите, желаещи да осъществят мобилност по програма Еразъм, подават до Декана Молба за Еразъм визита и План за преподаване, одобрен от изпращащата и приемащата институция в срок  до 4 ноември 2011 г.

Минималната продължителност мобилността е пет работни дни (без дните за пътуване) с минимален хорариум от 5 учебни часа.

3. Мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение (МПО)

Желаещите да осъществят тази мобилност преподаватели и непреподавателски състав на факултета подават до Декана Молба за Еразъм визита и Работен план, одобрен от изпращащата и приемащата институция в срок  до 4 ноември 2011 г.

Минималната продължителност мобилността е една седмица, равняваща се на седем последователни дни, включително дните за път.

Подробна информация за различните видове мобилност по програма Еразъм е налична на адрес: http://www.uni-plovdiv.bg/site.jsp?ln=1&id=272

Документи за отчитане на мобилностите и др., търсете на адрес: http://www.uni-plovdiv.bg/site.jsp?ln=1&id=439


Заявление за кандидатстване – по одобрен образец за СТУДЕНТИ и ПРЕПОДАВАТЕЛИ се приемат в Деканата на Филологически факултет, Ректорат, 3 етаж, кабинет 325!!!

 

 

Comments are closed.