Aug 24

Възнагражденията за наднормени и хонорувани часове (в упражнения) през учебната 2008-2009 г. да бъдат, както следва: асистентски състав (асистент, ст. асистент, гл. асистент, преподавател, ст. преподавател, външни хонорувани нехабилитирани преподаватели) – 4.00 лв.; доцент (ст.н.с. II ст.) – 5.00 лв.; професор (ст.н.с. I ст.) – 5.00 лв.; за доктор – допълнително 0.50 лв.; за доктор на науките – допълнително 1.00 лв. на час упражнения. За студенти – 2,00 лв. на час упражнение.

Забележка: Един час лекция се приравнява на два часа упражнения. Сумите се изплащат в рамките на утвърдените от АС средства за хонорари на факултетите. Хонорарите за следдипломна и допълнителна подготовка да не се обвързват със заплащането на останалите часове в ПУ “Паисий Хилендарски”, а да се формират съобразно план-сметките на курсовете и конкретните финансови възможности, съобразно решенията на факултетните съвети. На студенти, водещи упражнения, се заплаща възнаграждение в размер на 2,00 лв. за един час. Същите не могат да формират часове от провеждане на изпити. На хоноруваните преподаватели по западноевропейски, класически, западнославянски и чужди южнославянски езици, както и по български език на чужденци, се заплаща допълнително по 0.50 лв. на час упражнение.

Възнагражденията на някои високо квалифицирани хонорувани хабилитирани преподаватели да се изплащат в по-голям размер чрез сключване на индивидуални граждански договори след решение на ФС и съобразно финансовите възможности на факултета.

Comments are closed.