Dec 15

Практика за студенти в Словения

Разни Comments Off on Практика за студенти в Словения

Информация вижте тук.

След потвърждение от работодателя,

търсете отдел “Международно сътрудничество”,

сградата на Ректората, ет.1, кабинет 111.

Dec 09

За млади учени и докторанти

Академичен живот Comments Off on За млади учени и докторанти

Швейцарското правителство отпуска стипендии за академичната 2012-2013 г. на млади учени завършили с отличие магистърска степен, които имат конкретен проект за докторантура, както и стипендии за магистърски програми в областта на изкуствата.

Процедурата за предварителен подбор на кандидатите се организира от Посолството на Швейцария и Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий” в София.”

Подаването на документи се извършва от 2 до 6 януари 2012 г.

Подробна информация и формуляри може да намерите на официалния сайт на Посолството на Швейцария в София на адрес:
http://www.cmfnd.org/programms/bg/swiss/requirements.htm

Dec 09

Стипендии (обучение и изследвания)

Академичен живот Comments Off on Стипендии (обучение и изследвания)

КОНКУРСИ за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през академичната 2012/2013 година

  • I СТУДЕНТИ съгласно текста: 13 декември 2011 г.; 16 януари 2012  г.; 20 януари 2012 г.; 15 март 2012 г.;
  • II ПРЕПОДАВАТЕЛИ съгласно текста: 15 декември 2011 г.; 16 януари 2012 г.; 20 януари 2012 г.
Срокове за подаване на документи и датите за събеседване могат да се намерят и на страницата на МОМН.

Dec 09

Подкрепа на публикации и издания

Академичен живот Comments Off on Подкрепа на публикации и издания

КОНКУРС ЗА ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В РЕФЕРИРАНИ ИЗДАНИЯ И ИЗДАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР И ИНДЕКСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗДАНИЯ

Краен срок 15 януари 2012 г.

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

Конкурс за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и индексиране на научни списания

Методология за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и индексиране на научни списания

І. Публикуване на научни разработки:

ІІ. Индексиране на български научни издания:

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОМН и по e-mail: d.lesseva@mon.bg или b.marina@mon.bg

Не се приемат документи, попълнени н а ръка.

Не се приемат за участие в конкурса документи изпратени по пощата с пощенското клеймо след датата 15 януари 2012 г.

Входящият № на заявлението за кандидатстване се изпраща на заявителя по електронната поща.

С въпроси относно изискванията и формулярите, можете да се отнесете към г-жа Диана Лесева, тел. 92 17 536, e-mail: d.lesseva@mon.bg или г-жа Марина Борисова, тел. 92 17 649, e-mail: b.marina@mon.bg и

Адрес за кореспонденция:
Дирекция „Наука”
Министерство на образованието, младежта и науката
Бул. Дондуков 2 А
София 1000

Повече информация в сайта на МОМН:  http://www.minedu.government.bg/top_menu/science/competitions/publikacii.html

Dec 08

8 декември!

Академичен живот Comments Off on 8 декември!