Archive

Archive for June 3rd, 2011

Техническо оформление на докладите

June 3rd, 2011 Comments off

 

Уважаеми участници и победители в Тринадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти!

Предлагаме на вниманието Ви техническите изисквания, според които трябва да бъдат оформени докладите на докторантите и отличените участници студенти (магистри и бакалаври).

 

ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 

Общи изисквания: Докладът, написан в MS Word, формат RTF, се предава на електронен носител (дискета, CD и др.) или се праща на адрес linguistic.club@gmail.com (за секция „Езикознание”) и Ichevska@yahoo.com (за секция „Литературознание”). Желателно е да бъде придружен от разпечатка на хартия.

Текстът се набира с шрифт Times New Roman, разредка 1,5. Ако е използван специализиран шрифт, който не е включен в стандартния пакет на MS Word, той да се приложи като файл към доклада.

 

Формат на страницата: А4, полета – стандартни.

 

Заглавие: Times New Roman, 14 pt, bold, центрирано, с главни букви. Заглавието не се пренася ръчно на нов ред! Следва един празен ред.

Read more…

Categories: Конференции Tags: