Гл. ас. д-р Росица Декова

October 24th, 2018

Гл. ас. д-р Росица Панайотова Декова е преподавател към катедра „Английска филология“ на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” от 2012 г.

Завършва средното си образование в Природо-математическа гимназия – град Хасково (днес ПМГ “Акад. Боян Петканчин”, гр. Хасково). Още като ученичка участва в състезанията по математическа и компютърна лингвистика, където неведнъж се класира на първите места.

В периода 1995-2000 следва специалността Българска и английска филология в ПУ “Паисий Хилендарски”. По време на обучението си в университета взема участие в организирането на две издания на международната конференция Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL’97 и FASSBL’99). През 1997 участва в лятното училище по генеративна граматика „Central and Eastern European Summer School in Generative Grammar (EGG)”, Оломауц, Чехия, а през 1999 участва в оранизирането на следващото издание на това лятно училище в Пловдив.

В периода 1997-1999 завършва също и Свободния факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ със специалност Компютърна лингвистика.

През 2002 г. спечелва стипендия и става докторант към Института за модерни чужди езици на Норвежкия университет за наука и технологии (NTNU) в Трондхайм. През 2006 г. защитава докторат на тема Lexical encoding of Verbs in English and Bulgarian (Лексикално кодиране на глаголи в английски и български) под научното ръководство на проф. д-р Мила Димитрова-Вълчанова. По време на обучението си е взела участие в редица международни конфеенции и летни училища: няколко издания на FASSBL, FDSL, Generative Approaches to the Lexicon, ESSLLI, и др.

През 2018 завършва магистратура Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски”, като защитава с отличие дипломна работа на тема „Интелигентна система за онтологично представяне на българските диалекти: онтологичен модул“.

От 2007 година заема също и различни длъжности към секцията по Компютърна лингвистика на Института за български език към БАН – проучвател, главен асистент, сътрудник по проекти, където участва в различни научни и научно-приложни изследвания. Участва в организационния комитет на Международната конференция Компютърна лингвистика в България (CLIB).

От 2012 година активно участва в подготовката на ученици за състезанията по математическа лингвистика на национално и международно ниво, като през 2013, 2014, 2017 и 2018 година получава Грамота за високи постижения в подготовката на ученици в Националната олимпиада по математическа лингвистика. Участва в подготовката на националния отбор и присъства като наблюдател на международните олимпиади по лингвистика в Китай (2014), Благоевград (2015), Индия (2016), Ирландия (2017) и Чехия (2018). През 2015 г. е член на организационния комитет на проведената в България международна олимпиада по лингвистика. Ръководител е на представителния отбор на България, участващ в Руската традиционна олимпиада по лингвистика през 2016 и 2017 година. Автор е на идейния проект за специализирана ученическа олимпиада по компютърна лингвистика, провела се за пръв път през 2018 г.

Член е на управителния съвет на секция “Математика и лингвистика” към Съюза на математиците в България. Членува също в Съюза на учените, филиал Пловдив, както и в Лингвистичния клуб “Проф. Б. Симеонов” в ПУ “Паисий Хилендарски”. Представител е на ПУ „Паисий Хилендарски“ в Българска аутсорсинг асоциация и е ръководител на магистърска програма „Английски език и управление в бизнеса“ към катедра „Английска филология“ на ПУ.

Научните ѝ интереси са в областите: лексикална семантика, аргументна структура, синтактико-семантичен интерфейс, формално описание на глаголните значения; компютърна лингвистика и автоматичната обработка на езика (NLP) – лингвистична анотация, лексикално-семантични мрежи, семантични релации, онтологии и онтологично инженерство.

Титуляр е на лекционните курсове Увод в компютърната лингвистика, Езикови технологии, Лингвистика на текста (на английски език), Основи на социолингвистиката (на английски език). Води и редица други дисциплини като Електронни езикови ресурси, Информационни технологии в изследванията, Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда, Английско-български превод, Език и стил на бизнес документацията на английски език, и др.

Има над 30 научни публикации в България и чужбина. Автор е на книгата Lexical Encoding of Verbs in English and Bulgarian. An empirical study of lexically encoded information and its formal representation. LAP LAMBERT Academic Publishing AG & Co. KG, 2011. Участва в редица национални и международни проекти.

(Списък на публикациите и проектите вж. в https://englishdept.slovo.uni-plovdiv.net/rositsa-dekova)

Comments are closed.