Д-р Мина Стойнова

October 24th, 2018

 

Мина Георгиева Стойнова от 2010 г. е доктор по научна специалност „Полска литература” с научен ръководител проф. д.ф.н. Панайот Карагьозов.

През 2004 г. завършва Гимназия с хуманитарен профил „Св. св. Кирил и Методий” с английски език. През същата година е приета в ПУ „Паисий Хилендарски” в специалност Славянска филология с профил полски език. Завършва през 2009 г. след успешно защитена магистърска теза на тема „Езикови стереотипи на названията по мъжка линия – баща, син, брат, зет в българския, полския и руския език” с научен ръководител проф. дфн Иванка Гугуланова.

Научните ѝ интереси са в областта на сравнителното славянско литературознание и езикознание, средновековните литератури и историческата граматика на славянските езици.

Владее руски, полски, английски език.

 

ПУБЛИКАЦИИ:

1. Руският месианизъм, отразен в идеята „Москва – Трети Рим” (под печат)

 

Comments are closed.