Мина Стойнова

February 5th, 2011


Мина Георгиева Стойнова от 2010 г. е зачислена като редовен докторант в Катедрата по славянска филология в ПУ „Паисий Хилендарски” по научна специалност „Полска литература” с научен ръководител проф. дфн Панайот Карагьозов.

През 2004 г. завършва Гимназия с хуманитарен профил „Св. св. Кирил и Методий” с английски език. През същата година е приета в ПУ „Паисий Хилендарски” в специалност Славянска филология с профил полски език. Завършва през 2009 г. след успешно защитена магистърска теза на тема „Езикови стереотипи на названията по мъжка линия – баща, син, брат, зет в българския, полския и руския език” с научен ръководител проф. дфн Иванка Гугуланова.

Научните й интереси са в областта на сравнителното славянско литературознание и езикознание, средновековните литератури и историческата граматика на славянските езици.

Владее руски, полски, английски език.


ПУБЛИКАЦИИ:

1. Руският месианизъм, отразен в идеята „Москва – Трети Рим” (под печат)


Comments are closed.