Гл. ас. д-р Борислав Борисов

October 24th, 2018

 

Д-р Борислав Борисов

Гл. ас. д-р Борислав Славов Борисов е преподавател в Катедрата по славянски филологии на ПУ „Паисий Хилендарски”.

 • 1982 – 1990 – основно образование в ОУ „Кирил и Методий“, с. Пет могили, общ. Новозагорска
 • 1990 – 1994 – средно специално образование в Техникума по електротехника в гр. Нова Загора, специалност „Промишлена електроника”
 • 1994 – 1999 – висше образование в магистърска степен на обучение в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” специалността “Славянска филология” – Бохемистика
 • 1998 – летен езиков семинар в Масариковия университет в гр. Бърно, Чехия
 • 1999 – тримесечна специализация по съвременен чешки език в Масариковия университет, Бърно, Чехия
 • 2000 – завършва висше образование (степен магистър) специалност „Славянска филология“ , профил чешки език (бохемистика) след успешно защитена дипломна работа на тема „Функционални еквиваленти при превод на бъдеще време в български и чешки език“ с научен ръководител доц. Янко Бъчваров
 • 2001 – 2008 асистент по Методика на обучението по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
 • 2003 – зачислен в редовна докторантура към Катедрата по славянска филология, научна специалност 05.04.18 Славянски езици/ История на чешкия език с тема на дисертационния труд „Особености на кодифицирането на българския и чешкия книжовен език през Възраждането“, научен ръководител доц. д-р Маргарита Младенова
 • 2003 – започва да води семинарни занятия по Историческа граматика на чешкия език
 • 2004 – тримесечна специализация по темата на докторската дисертация в във Философския факултет на Масариковия университет, Бърно, Чехия
 • 2005 – двумесечна специализация по темата на дисертацията във Философския факултет на Карловия университет, Прага, Чехия, стипендия по програма CEEPUS
 • 2006 – започва да води семинарни занятия практически чешки език в  Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
 • 2008 – назначен за главен експерт филолог към Катедрата по славянска филология
 • 2009 – присъдена научна и образователна степен “ДОКТОР” от Висшата атестационна комисия (ВАК) след успешна защита пред Специализирания научен съвет по славянско езикознание на 18.06.2009 г.
 • 2010 – назначен за редовен асистент в Катедрата по славянска филология
 • в рамките на работата върху дисертационния труд провежда срещи и консултации с проф. Диана Иванова (ПУ „П. Хилендарски“), проф. Радослав Вечерка (Масариков университет), проф. Яна Плескалова (Масариков университет), проф. Марие Кръчмова (Масариков университет), проф. Лудмила Ухлиржова (Институт по чешки език, Чешка академия на науките)
 • член на редакционните колегии на Научните трудове на ПУ „П. Хилендарски“, Филология и списание „Славянски диалози“ и сборниците с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти (Пловдив, 2004,  2005,  2006,  2007 , 2008 и 2009 г.): „Отвъд думите: превращенията на смисъла”, „Словото: образи и отражения” и „Текстове и прочити”
 • Участие в преподавателската мобилност по програма ERASMUS за:

–         учебната 2006/07 в Масариковия университет, Бърно, Чехия

–         учебната 2007/08 в Масариковия университет, Бърно, Чехия

–         учебната 2008/09 в Масариковия университет, Бърно, Чехия

–         учебната 2009/10 г. в Остравския университет, Острава, Чехия

–         учебната 2009/10 г. в Масариковия университет, Бърно, Чехия

Област на научната квалификация: история на книжовните езици, съпоставително езикознание, сравнителна граматика на славянските езици, социолингвистика, методика на обучението по български език, методика на чуждоезиковото обучение

Владеене на езици:

чешки – отлично (писмено и говоримо),

руски –  добре (чете),

словашки –  добре (чете),

полски – задоволително (чете),

английски – задоволително (чете).

Преподавателска дейност:

– лекционен курс по Историческа лингвистика (История на чешкия книжовен език, Историческа граматика на чешкия език, Диалектология)

– семинарни занятия по Практически чешки език със студенти от ІІ, ІІІ и V курс от специалност “Славянска филология” – профил чешки език

семинарни занятия по чешки език за слависти/втори славянски език/ , специалност “Славянска филология” – профил полски и сръбски и хърватски език

– семинарни занятия по чешки език за българисти /чужд славянски език/, специалност “Българска филология”, задочно обучение

– спецкурс за бохемисти „Преводаческо ателие”

– семинарни занятия, хоспетиране и преддипломен педагогически стаж по Методика на обучението по български език

– лекционни курсове пред студенти от специалностите Българистика, Бохемистика и Балканистика в рамките на програма ЕРАЗЪМ в Масариковия университет, Бърно (Чехия) и в Университета в Острава (Чехия)

– лекции на български и чешки език пред чуждестранни студенти на летните семинари по чешки език към Департамента за чешки език за чужденци, Масариков университет, Бърно (Чехия)

Участие в редакционни колегии:

 • Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Том „Филология”:
 • списание „Славянски диалози”
 • сборници с доклади от студентско-докторантските конференции на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

Автореферати:

Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “ДОКТОР” по научна специалност 05.04.18 Славянски езици/История на чешкия език ОСОБЕНОСТИ НА КОДИФИЦИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ И ЧЕШКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО (pdf) , Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2009.

Публикации:

 1. По-интересни случаи при превод на бъдеще време в български и чешки език // Нучни трудове на ПУ П. Хилендарски, ТОМ 41, кн. 1, 2003, Филология, стр. 85 – 97.
 2. Рецензия на книгата на Боян Ничев „Непознатата позната Чехия” // Славянски диалози, бр. 1, 2005, стр. 143.
 3. Рецензия на помагалото на проф. Яна Плескалова „Stará čeština pro nefilology” // Славянски диалози, бр. 1, 2005, стр. 131.
 4. Българското и чешкото Възраждане в социолингвистичен аспект// Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv, Plovdiv, 2006, стр. 76-80.
 5. Мисията на възрожденските граматики // Сборник от VІ Международен балканистичен симпозиум в Бърно – Studia balcanica bohemo-slovaca, VI, svazek 2, Brno 2006, стр. 833 – 841.
 6. Obrozenské představy o českém a bulharském spisovném jazyce.  // Přednášky ze XL. Jubilejního ročníku LŠSS (věnováno mladým bohemistům), Brno 2007, str. 23 – 35.
 7. Функционален модел на процеса на кодифициране на книжовния език // Научни трудове на Филологическия факултет на Пловдивския университет П. Хилендарски“, Т. 46, кн. 1, сб. А, 2008 г., с. 79 – 90.
 8. Българските и чешките възрожденски граматики в социолингвистичен аспект // Международна научна конференция „Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст”, Сегед, Унгария, 28–29 май 2009 г., под печат.
 9. Представата на М. В. Щейер за глаголната система през ХVІІ век // Човекът и езикът. Универсум. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов, 2009, стр. 216 – 218.
 10. Езиковата ситуация и езиковата политика в България и Чехия през Възраждането // Българска реч, година ХV/2009, книга 3, с. 59-66.
 11. Обучението по български език, или националноезковата перспектива през епохата на българското Възраждане, 2010, под печат.
 12. Езикът на Българското и Чешкото възраждане – цел, средство, национална идеология, 2010, под печат.

 

Участия в конференции и научни форуми:

 1. Международен славистичен симпозиум през 2003 г. към ПУ “П. Хилендарски”.
 2. VІ Международен балканистичен симпозиум в  Бърно,  Чехия, 25 – 27 април 2005 г.
 3. Балканистичния симпозиум към Съюза на учените в Пловдив Отвъд думите – превращения на смисъла – 2005 г.
 4. Четения, посветени на младите бохемисти във връзка с 40-годишния юбилей на катедрата „Чешки език за чужденци” към Масариковия университет в Бърно, Чехия, август 2007.
 5. Международна славистична конференция в чест 30-годишния юбилей на славистиката в Пловдивския университет: Междукултурният диалог – традиции и перспективи, 27 – 28. 11. 2008 г.
 6. Международна научна конференция Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст, Сегед, Унгария, 28–29 май 2009 г.
 7. Юбилейна научна конференция, посветена на 150-годишнината от рождението и 50-годишнината от смъртта на акад. Алексаднър Теодоров-Балан С любов и грижа за езика, София, 22-23 октомври 2009 г.
 8. Международна работна среща на преподавателите по български език като чужд //Преподаването на български език в славянски и неславянски контекст // По повод на 100-годишнината от рождението на видния български езиковед професор Любомир Андрейчин, 05.03.2010 г.
 9. Десети национални славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски: Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, 22-24 април 2010 г.

 

Участие в проекти:

–         МОСТ – Междукултурни орбити: следи и търсения, проект към Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

–         Участие в семинар към проекта (6-7 февруари 2010 г.) “Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” към Министерството на образованието, младежта и науката и Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. и съфинансиран от Европейския социален фонд и Република България.

Специализации:

 

 1. Летен семинар по чешки език, Масариков университет, Бърно, Чехия, август 1998 г.
 2. Тримесечна специализация в Масариковия университет, Бърно, Чехия, по съвременен чешки език, октомври – декември 1999 г.
 3. Тримесечна специализация по темата на докторската дисертация в периода от март 2004 г. – май 2004 г. във Философския факултет на Масариковия университет, Бърно, Чехия;
 4. Двумесечна специализация по темата на дисертацията в периода от октомври 2005 г. – ноември 2005 г. във Философския факултет на Карловия университет, Прага, Чехия, програма CEEPUS.
 5. Участие в преподавателската мобилност по програма ERASMUS: летен семестър на 2006/07 в Масариковия университет, Бърно, Чехия , 2007/08 в Масариковия университет, Бърно, Чехия, 2008/09 в Масариковия университет, Бърно, Чехия , 2009/10 г. в Остравския университет, Острава, Чехия; Масариковия университет, Бърно, Чехия.
 6. Обучителен курс и сертификат за оценител на тестови задачи със свободен отговор по български език и литература по проекта “Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” към Министерството на образованието, младежта и науката и Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. и съфинансиран от Европейския социален фонд и Република България.
 7. Летен семинар по чешки език, Карлов университет, Прага,  юли – август 2010 г.

 

Comments are closed.