Ирена Русева

October 24th, 2018

 

Ирена Русева Русева е редовен докторант в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по научна специалност „Съвременен български език (Морфология)“. От 2003 до 2007 г.  следва бакалавърска програма по български и английски език, а през 2009 г. успешно защитава магистърска степен по превод и интеркултурна комуникация. Средното си образование завършва в ОМГ „Акад. К. Попов”, гр. Пловдив, с удостоверение за професионално обучение по програмиране. Научните й интереси са в областта на морфологията, съпоставителната лингвистика, психолингвистиката, психологията и литературознанието.

През 2006 г. печели първо място в общофакултетската студентска олимпиада по морфология на съвременния български език. Взема участие в редица национални и международни научни форуми: Десетите и единадесетите национални студентски четения в гр. Велико Търново (2006 г. и 2007 г.); Международната конференция на младите учени в Пловдив (2007 и 2013 г.); Националната конференция за студенти и докторанти в гр. Пловдив (2006, 2007 и 2013 г.). През 2006 г. е наградена от президента на Република България Георги Първанов с грамота за високи постижения. Включва се и в срещата дискусия с президента Първанов на тема „Младите и европейското бъдеще на България” (Пловдив, 2006 г.).

Като член на Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов” участва в разработването на многоезичен речник на лингвистичните термини, както и в редакционната колегия на сборниците с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти (Пловдив, 2006, 2007, 2008 и 2012 г.) „Словото: образи и отражения”, „Текстове и прочити”, „Словото – (не)възможната мисия“.

ПУБЛИКАЦИИ:

1. Наблюдения върху употребата на диминутиви в българския и английския език. – International conference of the Young Scientists, Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv, Series B. Natural and Humanities, Volume 9, 14-16 June 2007, Пловдив: Автопринт, 2008, 15-23.
2. Още веднъж по въпроса за езиковите универсалии. – Словото: образи и отражения, Пловдив: Контекст, 2008, 143-161.

 

Comments are closed.