Гл. ас. д-р Енчо Тилев

December 5th, 2020

 

 

Енчо Тилев Тилев е доктор по морфология по съвременния руски език и главен асистент по съвременен руски език в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. През 2011 г. се дипломира по специалност „Руски език и немски език”, а през 2012 г. в магистърската програма “Актуална българистика” в ПУ „Паисий Хилендарски” защитава дипломна работа на тема: “Проф. Любомир Милетич. Приноси в проучването на родопските говори” (превежда от немски “Die Rhodopemundarten der bulgarischen Sprache”. Wien, 1912). Участник и победител в национални и международни олимпиади и конкурси по руски език: „Дружба языков – дружба народов” (България – Русия, 2005 г.), „Россия – ее язык и культура в моей жизни” (България, 2007 г.), І Международен студентски фестивал „Друзья, прекрасен наш союз” (Полша, 2009 г.), Европейски фестивал на руския език (Русия, 2009 г.), Световна интернет олимпиада по руски език (октомври 2009 г.). Участва в ХІ Световен конгрес на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ) през 2007 г. във Варна, който се провежда под патронажа и в присъствието на първата дама на Русия – г-жа Людмила Путина. Консултант е на помагалото за 7. клас “Да прочетем заедно” с автор доц. д-р Владимир Янев, Пловдив 2002 г.; на учебниците по български език за рускоговорящи – “Болгарский язык. Справочник по грамматике”, “Болгарский язык. Справочник по глаголам” и “Болгарский язык. Самоучитель” с автори М. М. Макарцев и Т. Г. Жерновенкова, Москва 2010. Член е на редакционната колегия на сборника с доклади от Единадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти “Планетата Слово” и от Дванадесетата – “Думи срещу догми”. Негови преводи от руски и немски език са отпечатани във в. “Пловдивски университет” и в различни интернет сайтове.

Обучава се по международната програма за обмен на студенти “Еразъм” в Университета в Гент (Белгия) от февруари до юли 2009 г. Стипендиант е на Немската служба за академичен обмен (DAAD) и участва в Летния международен университет в гр. Бамберг (Германия) през август 2009 г. През 2009 г. спечелва поощрителна награда за задочното си участие в Единадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти в Пловдив “Словото – планета на духа” с доклад на тема „Омографы как составная часть омонимики современного русского языка”. Участва в Десетия юбилеен симпозиум на МАПРЯЛ през 2010 г. във Велико Търново с доклада “О некоторых русских и немецких реалиях и об их реализации во фразеологизмах обоих языков”. Докладът му “Елативът в руския и българския език – между омонимията и аналитизма” е отличен с втора награда на Дванадесетата национална научна конференция за докторанти, студенти и средношколци “Думи срещу догми” в гр. Пловдив.

През юли 2010 г. е стипендиант на Министерството на образованието, младежта и науката на България и Държавния институт за руски език “А. С. Пушкин” в Москва, където участва в летен университет. През септември 2010 получава стипендия от Фонда “Русский мир” и се обучава в продължение на 18 дни по програмата “Студент Русского мира”, която се осъществява съвместно с Държавния институт за руски език “А. С. Пушкин”.

От 20 до 24 септември 2010 г. участва във Втория международен студентски фестивал на руския език “Друзья! Прекрасен наш союз!”, който се провежда във Варшава и където е награден за много добро владеене на руски език с покана за участие в Световния фестивал на руския език в Санкт Петербург през 2011 г.

През май 2011 г. получава първа награда за доклада си “Към въпроса за обобщителните местоимения в съвременния български и руски език”, с който участва в Тринадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти “Словото – митове и (без)крайности” (19-20 май 2011, Пловдив).

Член е на Лингвистичния клуб от 2009 г., а през декември 2010 е избран за съпредседател на клуба.

През 2009 г. е обявен от МОМН и от Националното представителство на студентските съвети в България за “Студент на годината” в областта на хуманитарните науки. През 2010 г. за втори път получава приза “Студент на годината” в областта на хуманитарните науки.

Научните му интереси са в областта на общото и индоевропейското езикознание, съпоставителното славянско езикознание, морфологията и синтаксиса на съвременния руски език, морфологията на съвременния немски език, общата морфология.

Владее в различна степен руски, немски, английски и фламандски език.

За него може да прочетете статиите “Филолог – студент на годината” и “Двама филолози – студенти на годината!”

Интервю с Енчо Тилев по случай избирането му за “Студент на годината” 2010 можете да видите на сайта на ТВ7.

 

ПУБЛИКАЦИИ

 

2008

 

 1. Междукултурният диалог и младите хора. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 9 от 28.11.2008 г., год. ХХVІ, с. 13.

 

2009

 

 1. Тематичен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език). Пловдив: „Евро Принт“ ЕООД, 2009 (257 стр.). Съставители: Диана Иванова, Илонка Георгиева, Веркин Кюркчиян, Невена Стоянова, Вивиан Арабян, Румяна Янева, Таня Великова, Иванка Куцарова, Любен Леков. Отг. редактор Диана Иванова; редактор И. Георгиева. – В: Славянски диалози, год. VІІ, кн. 10 – 11, с. 282.

 

2010

 

 1. Омографы как составная часть омонимики современного русского языка. – В: Планетата Слово. Сборник с доклади от Единадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2010, с. 91 – 97.

 

 1. О некоторых русских и немецких реалиях и об их реализации во фразеологизмах обоих языков. – В: Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2010. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Доклады и сообщения. Велико Търново, 2010, с. 133 – 137.

 

 1. За олимпиадата по олимпийски, или как да станеш „Морфолог на годината“? – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 1 – 2 от 22.02.2010 г., год. ХХVІІІ, с. 7.

 

2011

 

 1. Елативът в руския и българския език – между омонимията и аналитизма. – В: Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти, докторанти и средношколци. Пловдив, 2011, с. 112 – 117.

 

 1. Семантика и функции на немския глагол werden (с оглед на съответките му в руски) (под печат).

 

 1. Петима студенти от Университета бяха на посещение в Европейския парламент. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 2 – 3 (407 – 408), год. ХХІХ от 25.03.2011 г., с. 9.

 

2012

 

 1. Към въпроса за обобщителните местоимения в съвременния български и руски език. – В: Безкрайността на словото. Сборник с доклади от Тринадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2012, с. 60 – 65.

 

 1. Към въпроса за семантиката на представката въз- в съвременния български език. – В: Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, vol. XIII. Plovdiv, 2012, p. 249 – 253.

 

 1. Семантика болгарской именной приставки въз- и ее функциональные соответствия в русском языке. – В: Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971–2011“. Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2012, с. 64 – 69.

 

 1. К вопросу о стилистической окрашенности лексики русского и болгарското языков – опыт сопоставительного исследования. – В: Русистика: язык, культура, перевод. Юбилейная международная научная конференция. София, 23 – 25 ноября 2011 г. Доклады. София, 2012, с. 133 – 138.

 

2013

 

 1. Езикът волапюк – между „блестящата бъдъщност“ и тъмното настояще. – В: Словото – (не)възможната мисия. Сборник с доклади от Четиринадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2013, с. 129 – 134.

 

 1. „Die Rhodopemundarten“ в превод на български език. – В: Българска реч, год. ХІХ, 2013, кн. 2, с. 37 – 40.

 

 1. Александър Пешковски. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 4 от 14.05.2013 г., год. ХХХІ, с. 17.

 

 1. Академик Любомир Милетич – по повод на една годишнина. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 8 (433), год. ХХХІ от 12.11.2013 г., с. 10–11.

 

 1. Понятието граматична категория в руското и българското езикознание. – В: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия В. Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки, т. ХVІ. Пловдив, 2013, с. 313 – 317.

 

 1. Понятието граматична категория в руското и българското езикознание през ХІХ и началото на ХХ век. – В: Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, т. 51, кн. 1, сб. Б, 2013. Пловдив, 2013, с. 243 – 255.

 

 1. Водени от любов към русистиката… . – В: В-к „Пловдивски университет$, бр. 8 (433), год. ХХХІ от 12.11.2013 г., с. 13 – 14 (в съавторство с Илия Солтиров).

 

2014

 

 1. Грамматическое наследие А. А. Потебни в свете функционально-семантической грамматики. – В: Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 2014, с. 111 – 114.

 

 1. Шестнадесетата национална научна конференция на младите филолози. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 5 (440), год. ХХХІІ от 21.05.2014 г., с. 12 (в съавторство с И. Русева).

 

2015

 

 1. Прояви на некатегориалност в сферата на съществителното име (върху руски езиков материал). – В: Българска реч, 2015, № 2, с. 51 – 56.

 

 1. Non-categorial meanings of grammeme singular of a noun in the Russian and Bulgarian languages. – В: Science and Education. Materials of the VIII international research and practice conference. Munich, 2015, pp. 248 – 252.

 

 1. Теория грамматического рода И. Г. Милославского и проблемы функциональной грамматики. – В: Современная филология: теория и практика. Материалы ХХІ международной научно-практической конференции. Москва, 2015, с. 125 – 129.

 

 1. Проф. д.ф.н. Стефана Димитрова на 80 години. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 7 (452), год. ХХХІІІ от 12.10.2015 г., с. 18.

 

2016

 

 1. Некатегориалност в изразяването на рода в руската морфология. – В: Актуални проблеми на съвременната лингвистика. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова. София, 2016, с. 127 – 132.

 

 1. Числителното име като част на речта – проблеми и перспективи (руско-български паралели). – В: Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, т. 54, кн. 1, сб. А, 2016, Филология. Пловдив, 2016, с. 497 – 506.

 

2017

 

 1. Категориалност и некатегориалност във функционалната граматика на А. В. Бондарко. – В: Български език и литература, 2017, кн. 4, с. 433 – 439.

 

 1. 50 години Дружество на русистите в България. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 7 (472), год. ХХХV от 17.10.2017 г., с. 17.

 

 1. Народът срещу падежа – в търсене на (не)категориалността. – В: Поклон пред буквеното слово. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Пеньо Ст. Пенев. Пловдив, 2017, с. 430 – 439.

 

 1. Към въпроса за същността на граматичната категория степенв руския език. – В: Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 36/2, 2017. Veliko Tarnovo, p. 221 – 231.

 

2018

 

 1. Проблемы грамматической семантики в теории функциональной грамматики А. В. Бондарко. – В: Русистика: вчера, сегодня, завтра. София, 2018, с. 311 – 317.

 

 1. Гена Димитрова – гласът на „Арената“. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 3 – 4 (478 – 479), год. ХХХVІ от 23.04.2018 г., с. 20 – 21.

 

 1. Двадесета национална научна конференция за студенти и докторанти „Време, слово, свят“. – В: Български език и литература, 2018, кн. 4, с. 495 – 499.

 

 1. Мария Калас – гласът на столетието. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 6 (481), год. ХХХVІ от 4.07.2018 г., с. 16 – 17.

 

 1. Аналитизмът като проява на некатегориалност в сферата на съществителното име (върху руски езиков материал). – В: Съвременна лингвистика, 2018, бр. 1.

 

 

Преводи

 

 1. Направени бяха важни открития в областта на науката и технологиите. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 1 от 8.02.2006 г., год. ХХІV, с. 9.
 2. Windows Vista ще се появи в шест версии. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 2 от 10.03.2006 г., год. ХХІV, с. 11.
 3. Неочакван рекорд предвещава революция в енергетиката. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 3 от 6.04.2006 г., год. ХХІV, с. 7.
 4. Десет технологии, които могат да променят света. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 4 от 9.05.2006 г., год. ХХІV, с. 5.
 5. Университетите в Италия. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 4 от 9.05.2006 г., год. ХХІV, с. 11.
 6. Учени се обявяват срещу теорията за естествения подбор на Дарвин. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 6 от 6.07.2006 г., год. ХХІV, с. 2.
 7. Висшето образование в Германия. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 6 от 6.07.2006 г., год. ХХІV, с. 7.
 8. Зараждането на университетите. Училищата от ХІІ столетие. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 4 от 4.04.2011 г., год. ХХІХ, с. 10 – 11.
 9. История на университетите. – В: В-к „Пловдивски университет“, бр. 5 – 6 от 14.06.2011 г., год. ХХІХ, с. 12 – 13.
 10. Любомир Милетич. Родопските говори на българския език. Изд. „Изток-Запад“. София, 2013, 251 с.

 

 

Участия в редакционни колегии

 

 1. Планетата Слово. Сборник с доклади от Единадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Издателство „Контекст“. Пловдив, 2010.
 2. Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти, докторанти и средношколци. Издателство „Контекст“. Пловдив, 2011.
 3. Безкрайността на словото. Сборник с доклади от Тринадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Издателство „Контекст“. Пловдив, 2012.
 4. Словото – (не)възможната мисия. Сборник с доклади от Четиринадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Издателство „Контекст“. Пловдив, 2013.
 5. Канонът на словото. Сборник с доклади от Петнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Издателство „Контекст“. Пловдив, 2014.
 6. Светлият път на словото. Сборник с доклади от Шестнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Издателство „Контекст“. Пловдив, 2015.
 7. Словото – традиции и модерност. Сборник с доклади от Седемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. Пловдив, 2016.
 8. Слово и памет. Сборник с доклади от Осемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. Пловдив, 2017.
 9. Словото – идеи, идеали, утопии. Сборник с доклади от Деветнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. Пловдив, 2018.

 

 

Консултант на следните издания:

 

 1. Янев, Вл. Да прочетем заедно. Пловдив, 2002.
 2. Макарцев, М. М., Т. Г. Жерновенкова. Болгарский язык. Справочник по грамматике. Москва, „Живой язык“, 2010.
 3. Макарцев, М. М., Т. Г. Жерновенкова. Болгарский язык. Справочник по глаголам. Москва, „Живой язык“, 2010.
 4. Макарцев, М. М., Т. Г. Жерновенкова. Болгарский язык. Самоучитель. Москва, „Живой язык“, 2010.

 

ЗА НЕГО:

1. Третокурсник филолог от университета бе избран за “Студент на годината” в областта на хуманитарните науки – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 9-10 от 18.12.2009 г., год. ХХVІІ, стр. 9.

2. Студенти от университета участваха във фестивали на руския език – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 9-10 от 18.12.2009 г., год. ХХVІІ, стр. 21.

3. Двама възпитаници на ПУ получиха националния приз “Студент на годината” – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 10  (декември 2010 – януари 2011), год. ХХVІІІ, стр. 20.

4. Студент от ПУ е № 1, говори четири езика – В: В-к “Марица” от 23.12.2010 г.

 

 

Comments are closed.