ас. д-р Енчо Тилев

October 21st, 2018

 

 

Енчо Тилев Тилев е доктор по морфология по съвременния руски език и асистент по съвременен руски език в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. През 2011 г. се дипломира по специалност „Руски език и немски език”, а през 2012 г. в магистърската програма “Актуална българистика” в ПУ „Паисий Хилендарски” защитава дипломна работа на тема: “Проф. Любомир Милетич. Приноси в проучването на родопските говори” (превежда от немски “Die Rhodopemundarten der bulgarischen Sprache”. Wien, 1912). Участник и победител в национални и международни олимпиади и конкурси по руски език: „Дружба языков – дружба народов” (България – Русия, 2005 г.), „Россия – ее язык и культура в моей жизни” (България, 2007 г.), І Международен студентски фестивал „Друзья, прекрасен наш союз” (Полша, 2009 г.), Европейски фестивал на руския език (Русия, 2009 г.), Световна интернет олимпиада по руски език (октомври 2009 г.). Участва в ХІ Световен конгрес на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ) през 2007 г. във Варна, който се провежда под патронажа и в присъствието на първата дама на Русия – г-жа Людмила Путина. Консултант е на помагалото за 7. клас “Да прочетем заедно” с автор доц. д-р Владимир Янев, Пловдив 2002 г.; на учебниците по български език за рускоговорящи – “Болгарский язык. Справочник по грамматике”, “Болгарский язык. Справочник по глаголам” и “Болгарский язык. Самоучитель” с автори М. М. Макарцев и Т. Г. Жерновенкова, Москва 2010. Член е на редакционната колегия на сборника с доклади от Единадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти “Планетата Слово” и от Дванадесетата – “Думи срещу догми”. Негови преводи от руски и немски език са отпечатани във в. “Пловдивски университет” и в различни интернет сайтове.

Обучава се по международната програма за обмен на студенти “Еразъм” в Университета в Гент (Белгия) от февруари до юли 2009 г. Стипендиант е на Немската служба за академичен обмен (DAAD) и участва в Летния международен университет в гр. Бамберг (Германия) през август 2009 г. През 2009 г. спечелва поощрителна награда за задочното си участие в Единадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти в Пловдив “Словото – планета на духа” с доклад на тема „Омографы как составная часть омонимики современного русского языка”. Участва в Десетия юбилеен симпозиум на МАПРЯЛ през 2010 г. във Велико Търново с доклада “О некоторых русских и немецких реалиях и об их реализации во фразеологизмах обоих языков”. Докладът му “Елативът в руския и българския език – между омонимията и аналитизма” е отличен с втора награда на Дванадесетата национална научна конференция за докторанти, студенти и средношколци “Думи срещу догми” в гр. Пловдив.

През юли 2010 г. е стипендиант на Министерството на образованието, младежта и науката на България и Държавния институт за руски език “А. С. Пушкин” в Москва, където участва в летен университет. През септември 2010 получава стипендия от Фонда “Русский мир” и се обучава в продължение на 18 дни по програмата “Студент Русского мира”, която се осъществява съвместно с Държавния институт за руски език “А. С. Пушкин”.

От 20 до 24 септември 2010 г. участва във Втория международен студентски фестивал на руския език “Друзья! Прекрасен наш союз!”, който се провежда във Варшава и където е награден за много добро владеене на руски език с покана за участие в Световния фестивал на руския език в Санкт Петербург през 2011 г.

През май 2011 г. получава първа награда за доклада си “Към въпроса за обобщителните местоимения в съвременния български и руски език”, с който участва в Тринадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти “Словото – митове и (без)крайности” (19-20 май 2011, Пловдив).

Член е на Лингвистичния клуб от 2009 г., а през декември 2010 е избран за съпредседател на клуба.

През 2009 г. е обявен от МОМН и от Националното представителство на студентските съвети в България за “Студент на годината” в областта на хуманитарните науки. През 2010 г. за втори път получава приза “Студент на годината” в областта на хуманитарните науки.

Научните му интереси са в областта на общото и индоевропейското езикознание, съпоставителното славянско езикознание, морфологията и синтаксиса на съвременния руски език, морфологията на съвременния немски език, общата морфология.

Владее в различна степен руски, немски, английски и фламандски език.

За него може да прочетете статиите “Филолог – студент на годината” и “Двама филолози – студенти на годината!”

Интервю с Енчо Тилев по случай избирането му за “Студент на годината” 2010 можете да видите на сайта на ТВ7.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И РАЗРАБОТКИ:

1. Diskurse des Wahnsinns im Bezug auf die Naturbeschreibung. Eine Analyse der Relationen zwischen Wahnsinn und Natur in Lenz von Georg Büchner.

2. Омографы как составная часть омонимики современного русского языка // В: Планетата Слово. Сборник с доклади от Единадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2010, стр. 91-97.

3. О некоторых русских и немецких реалиях и об их реализации во фразеологизмах обоих языков // В: Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2010. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Доклады и сообщения. Велико Търново, 2010, стр. 133-137.

4. Елативът в руския и българския език – между омонимията и аналитизма // В: Думи срещу догми. Сборник с доклади от Дванадесетата национална конференция за студенти, докторанти и средношколци. Пловдив, 2011, стр. 112-117.

5. Семантика и функции на глагола werden в немския език (с оглед на преводните му съответствия в руския език) (под печат).

6. Към въпроса за обобщителните местоимения в съвременния български и руски език. – В: Безкрайността на словото. Сборник с доклади от Тринадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2012, стр. 60-65.

7. Към въпроса за семантиката на представката въз- в съвременния български език. – В: Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, vol. XIII. Plovdiv, 2012, p. 249-253.

8. Семантика болгарской именной приставки въз- и ее функциональные соответствия в русском языке. – В: Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971 – 2011”. Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2012, стр. 64-69.

9. Към въпроса за елатива в българския и немския език (под печат).

10. К вопросу о стилистической окрашенности лексики русского и болгарското языков – опыт сопоставительного исследования. – В: Русистика: язык, культура, перевод. Юбилейная международная научная конференция. София, 23-25 ноября 2011 г. Доклады. София, 2012, с. 133-138.

11. Езикът волапюк – между “светлата бъдъщност” и тъмното настояще (под печат)

РЕЦЕНЗИИ:

1. Тематичен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език). Пловдив: “Евро Принт” ЕООД, 2009 (257 стр.). Съставители: Диана Иванова, Илонка Георгиева, Веркин Кюркчиян, Невена Стоянова, Вивиан Арабян, Румяна Янева, Таня Великова, Иванка Куцарова, Любен Леков. Отг. редактор Диана Иванова; редактор И. Георгиева. – В: Славянски диалози, год. VІІ, кн. 10-11, стр. 282;

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ:

1. Междукултурният диалог и младите хора – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 9 от 28.11.2008 г., год. ХХVІ, стр. 13.

2. За олимпиадата по олимпийски, или как да станеш “Морфолог на годината”? – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 1-2 от 22.02.2010 г., год. ХХVІІІ, стр. 7.

3. Петима студенти от Университета бяха на посещение в Европейския парламент – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 2 от 25.03.2011 г., год. ХХІХ, стр. 9.

ПРЕВОДИ:

1. Направени бяха важни открития в областта на науката и технологиите – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 1 от 08.02.2006 г., год. ХХІV, стр. 9.

2. Windows Vista ще се появи в шест версии – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 2 от 10.03.2006 г., год. ХХІV, стр. 11.

3. Неочакван рекорд предвещава революция в енергетиката – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 3 от 06.04.2006 г., год. ХХІV, стр. 7.

4. Десет технологии, които могат да променят света – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 4 от 09.05.2006 г., год. ХХІV, стр. 5.

5. Университетите в Италия – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 4 от 09.05.2006 г., год. ХХІV, стр. 11.

6. Учени се обявяват срещу теорията за естествения подбор на Дарвин – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 6 от 06.07.2006 г., год. ХХІV, стр. 2.

7. Висшето образование в Германия – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 6 от 06.07.2006 г., год. ХХІV, стр. 7.

8. Зараждането на университетите. Училищата от ХІІ столетие – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 4 от 04.04.2011 г., год. ХХІХ, стр. 10-11.

9. История на университетите – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 5-6 от 14.06.2011 г., год. ХХІХ, стр. 12-13.

ЗА НЕГО:

1. Третокурсник филолог от университета бе избран за “Студент на годината” в областта на хуманитарните науки – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 9-10 от 18.12.2009 г., год. ХХVІІ, стр. 9.

2. Студенти от университета участваха във фестивали на руския език – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 9-10 от 18.12.2009 г., год. ХХVІІ, стр. 21.

3. Двама възпитаници на ПУ получиха националния приз “Студент на годината” – В: В-к “Пловдивски университет”, бр. 10  (декември 2010 – януари 2011), год. ХХVІІІ, стр. 20.

4. Студент от ПУ е № 1, говори четири езика – В: В-к “Марица” от 23.12.2010 г.

 

 

Comments are closed.