ХІІ национална научна конференция за докторанти, студенти и средношколци “Думи срещу догми”

February 5th, 2011


Част от участниците в Конференция 2010

Дванадесетата национална научна конференция за докторанти, студенти и средношколци се проведе на 20 и 21 май 2010 г. в Пловдив. По традиция Домът на учените в Стария град посрещна участници, членове на специализираното жури и изкушени от тайните на словото гости. Събитието протече под надслов „Думи срещу догми” и бе посветено на 100-годишнината от рождението на големия български езиковед проф. д-р Любомир Андрейчин. С минута мълчание присъстващите на откриването почетоха и паметта на напусналия ни преди няколко месеца доц. д-р Стефан Гърдев. С малко тъга, но и с надежда за незабравими два дни, конференцията бе открита от доц. д-р Красимира Чакърова.

Част от членовете на Лингвистичния клуб.

„Думи срещу догми” напълно оправда определението национална конференция, тъй като Пловдив посрещна филолози от цялата страна (ПУ „Паисий Хилендарски”, СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Нов български университет, БСУ „Проф. д-р Асен Златаров”, Белградски университет, ИБЕ при БАН). За първи път в историята на събитието участие взеха и ученици в специално организираната секция за средношколци. Традиционно конференцията протече в работа по секции – за докторанти, магистри, бакалаври и ученици в раздел „Езикознание” и раздел „Литературознание”. Специализирано жури имаше задачата да изслуша и да оцени докладите на участниците – национално жури по езикознание (председател – проф. дфн Стефана Димитрова (ИБЕ при БАН), проф. дфн Диана Иванова (ПУ), доц. д-р Ваня Зидарова (ПУ), доц. д-р Константин Куцаров (ПУ), гл. ас. д-р Надежда Михайлова-Сталянова (СУ), ст. ас. д-р Снежа Цонева-Матюсън (ПУ), национално жури по литературознание (председател – доц. д-р Иван Русков (ПУ), доц. д-р Владимир Янев (ПУ), доц. д-р Дарина Дончева (ПУ), гл. ас. д-р Димитър Кръстев (ПУ), гл. ас. д-р Диана Николова (ПУ), гл. ас. Илонка Георгиева (ПУ) и специализирани консултанти (проф. дфн Калина Лукова (БСУ), доц. д-р Елена Гетова (ПУ), гл. ас. д-р Мая Тименова (ПУ), гл. ас. Младен Влашки (ПУ).

С незабравими спомени и с награди от Дванадесетата национална научна конференция в секцията по езикознание ще останат:

Магистри:

Втора награда:

Райка Крушарова, ПУ, магистърска програма „Актуална българистика” („Наблюдения върху личната номинация в съвременната българска преса”);

Стефан Узунов, СУ, магистърска програма по украинска филология („Ненормативни явления в лексиката на съвременния украински език”).

Трета награда:

Десислава Крушарова, ПУ, магистърска програма „Актуална българистика” („Комуникативни похвати и средства в телевизионните реклами на котешка храна”);

Александър Александров, ПУ, магистърска програма „Актуална българистика” („Суфиксално образуване на българските фамилни имена с турски корен”).

Бакалаври:

Първа награда:

Маргарита Пеева, ПУ, 2. курс, АФ („Съпоставителен анализ на прилагателните имена в българския и японския език”).

Втора награда:

Енчо Тилев, ПУ, 3. курс, РЕЗЕ („Елативът в руския и българския език между омонимията и аналитизма”);

Теодора Иванова, 3. курс, БФ („Функционалност и категориалност на вокатива в съвременния български език”);

Теодора Арнаудова, 4. курс, АФ („Наблюдения върху лингвостилистичните особености на детския стихотворен разказ „Котка с шапка” от д-р Сюс”).

Трета награда:

Антония Петрова, 4. курс, БЕНЕ, Борислава Атанасова, 4. курс, БЕРЕ („Аналитичните повелителни форми в българския език и функционалните им еквиваленти в немския език”);

Десислава Самуилова, 4. курс, БЕРЕ („Към въпроса за интерактивните методи в обучението по език и литература”);

Десислава Димитрова, 3. курс, СФ („Формален преглед на умалителните съществителни от женски род в българския и полския език”).

Поощрителна награда:

Преслава Георгиева, СУ, 2. курс, БФ („Речникът на Тодор Хрулев между енциклопедизма и етимологичните търсения”);

Кремена Дюлгерова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, 2. курс, БФ („Лексикални и морфологични особености на говора на жителите от село Долен (Златоградско)”);

Мария Ямболиева, ПУ, 1. курс, Приложна лингвистика (немски и новогр. език) („Поглед върху гръцкото словообразувателно и лексикално наследство в немския език);

Филип Филипов, ПУ, 3. курс, БЕРЕ („Наблюдения върху употребата на неопределителни местоимения във Вазовата повест Чичовци”).

Специална награда в секция „Дебюти”:

Елица Миланова, ученичка от 12. клас в ГХП „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив („Наблюдения върху глаголната система на езика илокано”).

Националното жури по литературознание също отличи своите победители:

Магистри:

Първа награда:

Богдана Паскалева, СУ, магистърска програма „Литературознание” („Огледалото, четенето и идентичността: сонетът на Георг Тракл Ужасът”);

Втора награда:

Иглика Милушева, СУ, магистърска програма по антична култура и литература („Смъртта и оказването на погребални почести според Писмата” на Плиний Млади”);

Лилия Симеонова, СУ, магистърска програма „Литературознание” („Проблеми на идентичността в романа Степния вълк на Херман Хесе”).

Бакалаври:

Първа награда:

Елена Борисова, НБУ, 3. курс, програма „Език и литература” („Разкървавяващата истина за майката и оголването на патологичността у дъщерята: Йелфриде Йелинек и Марина Цветаева”).

Втора награда: не бе присъдена.

Трета награда:

Станислава Кирилова, ШУ, 3. курс, БФ („Римейкът на Гоголевия „Шинел” в драмата на Олег Багаев „Башмачкин”);

Ивелина Христова, БСУ, 4. курс, Журналистика („Юда – необходимият виновник”);

Милена Иванова, ПУ, 3. курс, БЕФЕ („Фантастичните новели на Мопасан”).

Награждаването на участниците и закриването на конференцията бяха предшествани от премиерата на сборника Планетата слово, който включва отличените доклади от конференция 2009 – още една от традициите на събитието. „Думи срещу догми” ще бъде сборникът, събрал най-добрите научни разработки от пловдивските майски дни, посветени на словото.

Така, с уверен и вдъхновен поглед в научното бъдеще приключи Дванадесетата национална научна конференция за докторанти, студенти и средношколци в стария Пловдив. Организаторите на събитието изразяват сърдечна благодарност на Студентския съвет на ПУ „Паисий Хилендарски” за оказаната от тях финансова помощ, на издателствата „Анубис-Булвест”, „Хермес”, „Пигмалион”, „Летера”, „Жанет-45”, Пловдивско университетско издателство за осигуряване на наградния фонд, както и на членовете на Лингвистичния клуб при ПУ за съдействието им при организирането на форума.
Comments are closed.