Лалиана Груева

October 24th, 2018

 

Лалияна ГруеваЛалиана Ангелова Груева е завършила бакалавърска степен по специалността Български и френски език в ПУ през 2008 г.  и магистърска програма Актуална българистика. Научните й интереси са в областта на литературознанието и лингвистиката. Взема активно участие в проекта на Лингвистичния клуб по създаването на „Речник на българските лингвистична терминология (със съответствия на английски, немски, френски и руски език)”. Участвала е четири пъти в Националната конференция за студенти и докторанти, провеждана в Пловдив. Лауреат е на 3. награда за доклада си „Опит за класификация на модалните глаголи в българския език” във Великотърновската студентска научна конференция. През 2007 г. спечелва наградата „Пигмалион” за лично литературно творчество.Comments are closed.