Глаголната система в съвременния български език

February 16th, 2011


Фигурата на чл.-кореспондент проф. д-р Любомир Андречин (1910–1975) е емблематична за съвременната българска лингвистика. Той очертава рамката на българистичните изследвания за десетилетия напред, става един от първите директори на Института за български език при БАН, известен е на широки кръгове от българското общество със своите „езикови тревоги”. Като израз на уважение пред неговата научна и административна дейност Общото събрание на учените и Научният съвет на Института за български език през пролетта на тази година направиха предложение пред председателя на БАН акад. И. Юхновски Институтът да носи неговото име: „Институт за български език „Чл.-кор. проф. д-р Л. Андрейчин”.

Проф. Л. Андрейчин остава в българската лингвистика с извънредно сериозни приноси в няколко области. Неговата „Основна българска граматика” (преиздадена през 1978 г.) представя първото системно и цялостно описание на граматичната система на съвременния български книжовен език. Той не само създаде научната дисциплина история на новобългарския книжовен език, но и остави след себе си добре подготвени кадри за работа върху историята и теорията на новобългарския книжовен език, както и върху българското културно наследство, отразено в езика ни. Проф. Л. Андрейчин създаде и кодификаторска школа в областта на съвременната книжовноезикова норма.

Повечето от изследванията му в областта на историята и теорията на новобългарския книжовен език, както и популярните му езикови бележки са събрани и издадени като отделни сборници. Този юбилеен сборник събира в себе си публикации на проф. Л. Андрейчин, свързани с изследванията му върху глаголната система на българския език. Основната първа част представя неговата непревеждана и неиздавана до сега на български език докторска дисертация, защитена и отпечатана в Краков през 1938 г. Убеден съм, че по този начин запълваме една празнота в областта на съвременната българистика и изпълняваме един останал от миналото ни дълг към големия езиковед чл.-кор. проф. д-р Л. Андрейчин.


София,                                                                                                                                                       Проф. В. Г. Райнов, дн

2005 г.                                                                                                                        Директор на Института за български език

„Чл.-кор. проф. д-р Л. Андрейчин”


Андрейчин, Любомир. Глаголната система в съвременния български език. София, 2010, стр. 7–8

Comments are closed.