Д-р Иванка Петрова

November 7th, 2018

 

Д-р Иванка Петрова Петрова е завършила Българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски”, където впоследствие получава и магистърската си степен по актуална българистика. През 2003 г. е на петмесечна специализация по компютърна лингвистика в Нов лисабонски университет, гр. Лисабон, Португалия. През периода 2004-2008 г. е редовен докторант по компютърна лингвистика към Секцията по компютърна лингвистика в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, БАН. През 2009 г. защитава успешно докторската си дисертация на тема „Синтактичен анализ на простото съобщително изречение в българския език”. Като член на Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов” към Пловдивския университет участва в разработването на многоезичен речник на лингвистичните термини.

В периода 2013-2015 г. е хоноруван преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски”, където води факултативния курс „Компютърна лингвистика“. Освен това гостува като лектор на семинари в рамките на курса „Граматически формализми“ и участва в разработването на обучителни и тестови материали, включително за електронно обучение и изпитване. Няколко години работи също като преподавател по български език на чужденци и по английски език на деца.

Понастоящем Иванка Петрова е преводач и редактор на свободна практика.

Автор е на статии в областта на синтаксиса, семантиката и компютърната лингвистика. Владее английски, немски, португалски език и руски език.

ПУБЛИКАЦИИ:

  1. Наблюдения върху синтактичното поведение на някои глаголи за движение. – В: Отвъд думите: превращенията на смисъла.Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти – Пловдив, 2004 г. и 2005 г., Пловдив, 2006, 305 – 316.
  2. Словосъчетанието като синтактична категория. – В: Отвъд думите: превращенията на смисъла.Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти – Пловдив, 2004 г. и 2005 г., Пловдив, 2006, 325 – 335.
  3. Същност и особености на парсерите като средство за автоматичен синтактичен анализ. – В: Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv, Seria B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. VI, Пловдив, 2006, 47-53.
  4. Описание на особеностите на субстантивните фрази (с оглед на автоматичния синтактичен анализ). – В: Словото: образи и отражения. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2006 и 2007 г., Пловдив, 2008, 45 – 60.
  5. Пунктуация и автоматичен синтактичен анализ. – В: Словото: образи и отражения. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2006 и 2007 г., Пловдив, 2008, 94 – 102.
  6. Моделиране на многозначността при автоматичния синтактичен анализ. – Български език, кн. 2, 2006, 5 – 13.
  7. Notes on the Argument – Adjuncts Distinction. – In: Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages. 2006. Conference proceedings, pp. 239 – 241.
  8. Същност и особености на парсерите като средство за автоматичен синтактичен анализ. – В: Български език, кн. 3, 2009
  9. За съвременните синтактични теории. – В: Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст.н.с. I ст. д.ф.н. Йордан Пенчев Пенчев. Издателство “Артграф”. София, 2006, 211 – 219.
  10. Събитийна структура и синтактично поведение на някои глаголи за движение. Български език, кн. 4, 2006.

 

 

Comments are closed.