Иванка Петрова

February 5th, 2011


Д-р Иванка Петрова Петрова е завършила Българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски”, където впоследствие получава и магистърската си степен по актуална българистика. През 2003 е на петмесечна специализация по компютърна лингвистика в Нов лисабонски университет, гр. Лисабон, Португалия. През периода 2004-2008 г. е редовен докторант по компютърна лингвистика към Секцията по компютърна лингвистика в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, БАН. През 2009 г. защитава успешно докторската си дисертация на тема „Синтактичен анализ на простото съобщително изречение в българския език”.
Научните й интереси са в областта на компютърната лингвистика, синтаксиса, семантиката, общото и сравнителното езикознание. Автор е на статии в областта на синтаксиса, семантиката и компютърната лингвистика. Владее английски, немски и португалски език. Работи като преводач и преподавател по български език на чужденци. Като член на Лингвистичен клуб “Проф. Борис Симеонов” към Пловдивския университет участва в разработването на многоезичен речник на лингвистичните термини.

ПУБЛИКАЦИИ:


Comments are closed.