Елица Миланова

April 5th, 2021

Елица Димитрова Миланова е докторант по лингвокултурология  към Катедрата по руска филология, преподавател по китайски език в Пловдивския университет от 2014 г. и координатор на Класна стая „Конфуций”. Занимава се с изследвания върху лингвокултурологичния потенциал на митонимите в руския и китайския език.

Член на Лингвистичния клуб от 2009 г.

Получава средното си образование в ГХП „Св. св. Кирил и Методий” в паралелка със засилено изучаване на руски език.

През 2014 г. се дипломира като бакалавър в специалността Приложна лингвистика с руски и китайски език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, а през 2016 г. получава магистърска степен по Превод и интеркултурна комуникация в Пловдивския университет, като защитава дипломна работа на тема „Проблема передачи русских фразеологизмов с компонентом родства при переводе на болгарский язык”.

През периода 2012 – 2013 г. специализира китайски език за чужденци в Далянския университет за чужди езици, гр. Далян, Китай. През м. август 2018 г. взема участие в лятна школа по руски език в РУДН.

Носител е на Академичната награда на Община Велико Търново за 2014 г.

По време на обучението си в гимназията се занимава с математическа лингвистика. През 2009 – 2010 г. е част от националния отбор на България и взема участие в VIII Международна олимпиада по математическа лингвистика в Стокхолм, където е удостоена с почетна грамота. Към момента е член на Националното жури по математическа лингвистика, лектор при подготовката на разширения национален отбор и автор на задачи за олимпиади.

Участник и лауреат в редица конкурси, младежки и научни форуми школи и семинари за повишаване на квалификацията:

 1. 03. 2018 г., гр. Крагуевац, Сърбия – участие на Х научни скуп младих филолога Србиjе с доклад на тема „Лингвокультурологический потенциал мифонимов змей, Змей Горынич и змаj на материале болгарского, русского и сербского языков”
 2. 1-2.02. 2018 г., гр. Белград, Сърбия – участие на LVI скуп слависта Србије с доклад на тема „Искажение славянских мифологических образов в компьютерных играх”
 3. 9 – 10. 11. 2017 г., гр. Пловдив – участие на Паисиеви четения 2017 с доклад на тема „Мифонимы как средство выражения особенностей внешности и характера человека”
 4. 14-22 октомври 2017 г., Сочи – участие на Всемирный фестиваль молодежи и студентов
 5. 11-12.05.2017 г. XIX Национална конференция за студенти и докторанти „Пътят на словото – идеи, идеали, утопии” с доклад на тема „Лингвокултурологичен потенциал на митонимите”
 6. 03-04 ноември 2016 г. , Москва, Русия, участник на Х Юбилейна асамблея на фонд „Русский мир”
 7. 01-05 ноември 2016 г. , Москва, Русия – участник на Международен младежки форум „Поколение мира”
 8. 19-24 септември 2016г. Участник в V Международен младежки фестивал „Друзья, прекрасен наш союз“, гр.Камчия, България
 9. 06-11 май 2016 г. Будапеща, Унгария – участник в CEETC обучение за преподаватели по китайски език
 10. 18-22 април 2016 г., Москва, Русия – участник в Школа молодого переводчика
 11. 21-26 септември 2015г. Участник в IV Международен младежки фестивал „Друзья, прекрасен наш союз“, гр.Камчия, България
 12. 15 септември 2014 г. Участник в III Международен младежки фестивал „Друзья, прекрасен наш союз“, гр.Белград, Сърбия
 13. 8- 9 май 2014г., гр. Пловдив– участие на XVI Национална конференция за студенти и докторанти „Слова…които светят в моя път” с доклад на тема „Класификаторите – уникална особеност на китайския език?”, носител на Първа награда
 14. ноември- 1.декември 2013г. – участие в III научно-практически семинар „Обучение переводческому мастерству”, организиран от Центъра по руски език и култура при ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
 15. . 6- 10 август 2012г. – участие на Международна лятна квалификационна школа “Современные педагогические технологии в обучении РКИ”, организирана от Руския център при ВСУ „Черноризец Храбър” гр. Варна
 16. 18май.2012г.,гр. Пловдив – участие на ХIV Национална научна конференция за студенти и докторанти „Словото – (не)възможната мисия” с доклад на тема „Наблюдения върху употребата на етноними в лексиката и фразеологията на китайския език”
 17. май.2012г. – Участник на XIIБалканистична конференция, организирана от ВТУ „Св. Кирил и Методий” с доклад на тема „За превода на руски език на балканска лексика, обозначаваща митични същества”
 18. . 16-18 декември 2011г.Участник в научно-практически семинар „Обучение переводческому мастерству”, организиран от  Центъра по руски език и култура при ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
 19. 30 октомври- 04 ноември. 2011г.- Лауреат на I Всемирный фестиваль русского языка, гр. Санкт- Петербург, Русия
 20. 04-06 юни.2011г. семинар „Лингвистический компонент обучения и исследовательская деятельность школьников“, организиран от Центъра по руски език и култура при ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
 21. 19- 20 май. 2011г., гр. Пловдив– носител на III награда за доклад на тема „Фонетични особености на китайския език“ на XIII Национална научна конференция за студенти и докторанти „Словото- митове и (без)крайности“
 22. . септември. 2010г.- Участник в Международен младежки фестивал „Друзья, прекрасен наш союз“, гр. Варшава, Полша

Научни публикации:

 1. Миланова Е. Д. Фонетични особености на китайския език. – В: Безкрайността на словото. Сборник с доклади от XIII Национална научна конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2012, с. 66 – 71.
 2. Миланова Е. Д. Табута в китайската култура. – В: Сборник с доклади от Международната конференция „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР”, организирана от Институт Конфуций при ВТУ, 26-27.септември.2014г. Издателство „Фабер”, 2014, с. 71 – 76.
 3. Миланова Е. Д. Художественные фразеологизмы с компонентом родства как проблема перевода с русского на болгарский язык. – В: сп. Чуждоезиково обучение, 2015, бр. 3 с. 319 – 326.
 4. Миланова Е. Д. Класификаторите – уникална особеност на китайския език. – В: Сборник с доклади от XVI Национална научна конференция за студенти и докторанти „Светлият път на словото”, Пловдив 2015, с. 113 – 119.
 5. Миланова Е. Д. Символът на коня в китайската култура. – В: Сборник с доклади от Международната конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, организирана от Институт Конфуций при ВТУ, 25-26.септември.2015г. Издателство „Фабер”, 2016, с. 132 – 139.
 6. Миланова Е. Д. К вопросу о русских народных фразеологизмах с компонентом „родственник” в зеркале болгарской фразеологической системы. – В: Сборник с доклади от XVIII Национална научна конференция за студенти и докторанти „Слово и памет”. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2017, с. 89 – 98.
 7. Миланова Е. Д. От носталгията към „постигнатия покой”. – В: „Да се завърнеш…”: носталгии, памет, разказ. Юбилеен сборник посветен на доц. д-р Живко Иванов. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив 2017, с. 30 – 40.
 8. Миланова Е. Д. Към въпроса за лингвокултурологичния потенциал на митонимите. – В: Сборник с доклади от XIХ Национална научна конференция за студенти и докторанти „Пътят на словото – идеи, идеали, утопии”, УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив 2018, с. 215 – 223.

Публикации в Интернет:

1.2013г.  Вкусът на Китай – есе , лауреат на конкурса на радио Китай „Аз обичам вкуса на Китай”

http://bulgarian.cri.cn/421/2013/08/05/1s124267.htm

2. 2011г. „Една моя история, свързана с Китай” – есе за конкурса на радио Китай и посолството на КНР в България

http://bulgarian.cri.cn/301/2011/11/04/1s108268.htm

 

 

Comments are closed.