Радостина Колева

October 17th, 2018

Радостина Колева Колева е докторант по морфология на съвременния български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. През 1998 г. се дипломира като магистър по специалност Български и немски език. От 1998 до 2002 г. работи като учител по немски език. През 2007 г. завършва магистратура по Английски език и методика. Член на лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов” от 2015 г. Участник в Редакционната колегия на „Слово и памет. Сборник с доклади от Осемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти”, Пловдив, 2016 г., и на „Словото – идеи, идеали, утопии. Сборник с доклади от Деветнадесетата национална конференция за студенти и докторанти”, Пловдив, 2017 г. Участвала е с доклади в 4 национални конференции за студенти и докторанти, два пъти в конференцията „Паисиеви четения”, в конференцията Българистични четения в Сегед, 2017 г. и в III Международна научна конференция „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи”  в Благоевград през 2018 г.

Научните ѝ интереси са в сферата на морфологията на българския език, общата морфология, стилистиката и други области на лингвистиката.

Владее в различна степен немски, английски и руски език.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ:

  1. Някои наблюдения по отношение на категорията род в българския език // В: Словото – традиции и модерност. Сборник с доклади от ХVII национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2015 г., стр. 21 – 25.
  2. Стилистични аспекти на субстантивирането в българския книжовен език // В: Слово и памет. Сборник с доклади от Осемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2016 г., стр. 43 – 48.
  3. Към въпроса за транспозициите по категорията род в съвременния български език // В: Научни трудове на Пловдивския университет, том 54, кн. 1, СБ. А. Пловдив, 2016 г., стр. 507 – 515.
  4. „Лексикално-граматична метафора” и лексемите от среден род в българския език // В: Словото – идеи, идеали, утопии. Сборник с доклади от Деветнадесетата Национална конференция за студенти и докторанти. Пловдив, 2017 г., стр. 40 – 47.
  5. Относно формалната и семантична немаркираност при категорията род в българския книжовен език (под печат).
  6. Механизъм на олицетворението и одухотворяването в българската художествена литература (под печат).
  7. Има ли родът семантика? (Наблюдения върху категорията род на съществителните имена в българския език) (под печат).
Comments are closed.